.::Quá trình tu Mật tông của Tỳ-kheo-ni Triệu Ân::.

5. Ân phước từ các bậc Thầy

Sau khi được điểm đạo, dốc lòng lập công đức để sửa nghiệp tăng phước, trieuan được biết mình đang học Đạo trong một hệ thống giáo dục khá đặc biệt.

6. Đón nhận Thần Lực

Trong quá trình đi điểm đạo TrieuAn gặp trường hợp các bạn sau khi được điểm đạo, được đón nhận Thần lực có người vui mừng hớn hở, có người rất nóng lòng mong muốn mình được nhận Thần lực mạnh hơn nữa, nhưng cũng có người e dè lo sợ vì tiếp nhận Thần lực vào trong người mình…

7. Linh ảnh trong Kính Đàn

Hôm nay, TrieuAn xin chia sẻ với các bạn đạo một chút về những linh ảnh khi tu kính đàn.

8. Câu chuyện về một bài Thơ Thiền trong chiêm bao

Có vài bạn đạo hỏi TrieuAn về ý nghĩa bài thơ Thiền mà TrieuAn đã dùng làm chữ ký trên diễn đàn? Nay TrieuAn xin kể lể một tí ...

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status