.::Mầu nhiệm của Lá Khăn Ấn::.

1. Ấn chứng nhận khăn ấn của Ngọc Hảo

Ngọc Hảo kính xin báo cáo ấn chứng khi được nhận lá khăn ấn.

2. Ấn chứng nhận khăn ấn của Triệu Ân

Báo cáo ấn chứng nhận khăn ấn số 1 (Đại linh phù):

3. Ấn chứng nhận khăn ấn của Peace

Kính thưa Thầy, con xin báo cáo về buổi lễ nhận khăn ấn số 4, lúc 8:00pm, ngày 29/1/09.

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status