.::Bhrama điểm đạo các thần linh Ấn Độ::.

* Bhrama điểm đạo các thần linh Ấn Độ

Hôm nay T.Thông sẽ kể câu chuyện T.Thông nhân danh đấng Bhrama điểm đạo cho các vị Thần ở Ấn Độ.

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status