.::MẬT TÔNG PHẬT GIÁO TINH HOA YẾU LƯỢC.::

1. Dowload kinh

LỜI TỰA: Quyển “Mật-Tông Phật-Giáo Tinh-Hoa Yếu-Lược” là bản đúc kết của Mật-Tông Phật-Giáo Tinh-Hoa quyển Thượng và Trung xuất-bản tại Hoa-Kỳ trong thời gian hai năm qua. Nó còn được bổ túc thêm một số tài liệu mới về Chú, Phù và Ấn quyết để các học-giả và hành-giả về Mật-Pháp nghiên cứu thêm. Đây là một tài liệu đầy đủ về mật tạng.

Xem chi tiết »

.::PHONG THẦN VÀ HUYỀN BÍ HỌC.::

2. Dowload kinh

Nhóm Mật Giáo xin giới thiệu đến các đạo hữu quyển sách Phong Thần và Huyền Bí Học bao gồm những bài bình luận của cư sĩ Đức Quí về bộ môn siêu hình; chỉ rõ những nguyên lý siêu hình căn bản cũng như những quy luật tổng quát trong sự điều hành của thần linh mà cư sĩ đã rút tỉa qua những chứng nghiệm huyền bí trong đời sống như: bịnh tà, bùa chú, phép lạ…, cùng với những bài khảo cứu về giáo thuyết của các đạo giáo như: Ấn Độ Giáo, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Khổng Giáo…

Xem chi tiết »

.::NHỮNG TƯ TƯỞNG VỀ ĐẠO (cư sĩ Triệu Phước soạn).::

3. Dowload kinh

Loạt bài Những tư tưởng về đạo xuất hiện trong tập san Mật Giáo do Hội Thân Hửu Mật Giáo tại Hoa Kỳ do cư sĩ Triệu Phước thành lập vào khoãng 1984 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Annandale, Virginia.

Xem chi tiết »

.::Trắc Nghiệm Kinh Sách.::

Trắc Nghiệm Kinh Sách

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kinh sách Phong Thần và Huyền bí học – Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược – Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh

Xem chi tiết »

.::Lạt Ma Tây Tạng.::

Những câu chuyện về Lạt Ma Tây Tạng

Lạt ma Tây Tạng, tổng hợp các bài viết về Lạt ma Tây Tạng trên diễn đàn vutruhuyenbi.com

Xem chi tiết »