Bài 9. Điểm đạo và trộm đạo

Lúc đó thầy già còn ở Việt Nam, khoãng năm 1980. Có một ông giáo sư, cựu hiệu trưởng trường Nông Lâm Súc, ông trường chay chỉ ăn khoai, tham khảo khá nhiều kinh sách và ngồi thiền. Ông tu tập chuyên cần vài năm, có nhiều ấn chứng siêu hình. Ông thường được thấy việc này việc kia ở lãnh vực vô hình, có những việc khá lớn lao. Ông nhiều lần được thấy cỡi rồng về diện kiến đức Phật A Di Đà và được Ngài thọ ký cho.

Đâu có ai hiểu biết về việc này, nên khi ông thuật cho các bạn đạo khác (đủ thứ môn phái khác nhau), họ thường dòm ngó ông bằng cặp mắt nghi ngờ.
      Lúc đó thầy già đã từng trị một vài vụ về bịnh tà nổi tiếng nên ông đến tâm sự và tìm hiểu về việc đạo. Biết thầy già tu Mật tông nên ông ta tiết lộ chuyện này để mong tìm được giải đáp.
Trong tủ kinh của thân mẫu ông tìm đâu đó được cuốn " Hiển Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu" . Trong quyển kinh sách này có đề cập đến 5 câu thần chú được mô tả là có hằng hà sa số Phật ,Bồ Tát và thánh thần hộ độ 5 câu thần chú này. Đó là: Úm lâm- Úm xỉ lâm -Úm mani padme hum- Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề ta bà ha - Bộ Lâm.
      Có hai câu chú nổi bật mà nhiều người đã được biết đến.
- Câu chú Úm mani pad me hum hay có thể đọc Án mani bát di hồng đều linh nghiệm. Mật tông Tây Tạng đề cao câu chú này lắm lắm. Chuyện Tây du cũng có đề cập đến là đức Phật đẵ dùng bùa chú này dán lên núi Ngũ Hành, để đè Tề Thiên, nhốt ở đó hơn 500 năm.
- Câu chú Chuẩn Đề là câu chú mà phật tử nào đi chùa cũng biết là của Phật mẫu Chuẩn Đề 18 tay thờ ở trong chùa.
      Ông giáo Xếch đã thí nghiệm bằng cách bắt ấn Chuẩn Đề triệu thỉnh và đọc 5 câu chú. Ông đã thấy hàng hàng lớp lớp thánh thần vân tập đến trước mặt, và có hai ông Nam Tào Bắc Đẩu cầm một quyển sổ lớn tra xét và giận dữ đòi bắt ông về tội ăn trộm đạo vì không có người truyền thừa cho ông ta.
      Lúc ông Xếch kể về việc này, thầy già không lạ gì. Thầy già cũng có một đệ tử nhỏ mà già đã truyền trao cho 5 câu chú. Mỗi đêm khi em trì chú, kể cả lúc em mệt mõi nằm mà trì thì cũng thấy hàng hàng lớp lớp thánh thần hiện ra ở trên không.

    Thầy già đã cho phổ biến rộng rãi cách truyền pháp ( gọi là điểm đạo), bằng cách một người nhận pháp xong cũng có thể trao truyền cho người khác. Đây là buổi lể nhập môn huyền bí quy y với Phật trời để mà tu học. Người thọ pháp sẽ có vô số Bồ tát và thánh thần bảo hộ cho đến ngày tu thành thần, thành thánh, thành Phật.
      Nếu người chưa được truyền pháp tụng trì cũng không sao miễn là đừng có tánh tự cao. Họ cũng được diệt tội sanh phước. Tuy nhiên họ không có nhiều ấn chứng siêu hình và quyền năng thần bí.
Riêng những người được điểm đạo truyền thừa một cách hợp pháp, họ thật sự được thánh thần độ hộ để lần lần trở thành những bậc thầy truyền đạo về sau, và có thể thi triển được nhiều pháp thuật nhiệm mầu để cảm hóa người thế.

      Chỉ riêng có thầy già là người đầu tiên truyền Mật tông mà có thể cho mọi người: hoặc niệm danh hiệu Thượng Đế hoặc bất cứ vị Phật nào, hoặc bất cứ thánh thần nào mà người thọ pháp kính ngưỡng. Họ đều có ấn chứng huyền bí ngay tức khắc để biết mình đã có Trời Phật chứng minh cho. Và họ được cho phép tự do theo bất cứ tôn giáo nào miễn là giử điều luật này - tránh ác làm lành, tu tâm dưỡng tánh. Như vậy là đủ.

Thầy già

 

Đọc thêm