Quỷ Hắc Bạch Vô Thường

Quỷ Hắc Bạch Vô Thường
Tay trái tay phải
Mỗi người cuốn sổ
Lưỡi hái nhân sinh
Là một đội binh
Không phải hai vị
Nay trên dương thế
Một thời nhiễu nhương
Chướng loạn cang thường (tam cang, ngũ thường)
Lệnh trên đưa xuống
Mỗi ngày gặt hái
Nhân mạng gấp ba.

Chỉ có Thánh Thần
Có quyền can thiệp
Phước thọ con người
Trên quả địa cầu.
Đó nơi cần đến
Dập đầu cầu xin
Con đường duy nhất
Cải sửa nghiệp mình.

Hai ba tháng chạp
Ông táo chầu trời
Mỗi năm một lần
Mà cả thiên hạ
Rần rần thấy ham
Ngày nay Phật sống
Diện kiến mỗi ngày
Còn không mau đến
Để được phép mầu.

Thiên đình mở hội
Trong 6-9 tháng tới
Ai thời đến kịp
Cửa ngõ của trường
Vũ Trụ Huyền Bí
Pháp hội thiên đình
Sẽ cho một vé
Để ké về trời.
Bà con dòng họ
Mau mà kéo đến
Kẻo trễ lịch trình
Sẽ gặp Hắc Bạch
Đến hỏi tội mình.

Đây cơ hé lộ
Là phước được nhận
Cho người biết tu
Theo bước chân sư
Cổ Phật Nhiên Đăng
Tôn sư Triệu Phước
Cùng Đức Nhị Tổ
Phật Triệu Nghiêm Minh
Ở chốn hồng trần.

Không phải hù dọa
Cứ đợi sẽ thấy
Cơ trời chuyển xoay
Cũng đến lúc rồi.

Khâm thử

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status