Cơ hủy diệt đang đến

Sắp xảy ra binh biến
Trên khắp cả năm châu
Châu Mỹ và Châu Âu
Chiến tranh và bạo loạn
Còn Á Châu lục địa
Thì gánh chịu thiên tai
Nước lũ sẽ dâng cao
Lửa đầy trời thiêu đốt
Cho dân tình thế thái
Chịu quy ngưỡng cúi đầu
Cầu xin nhờ hồng ân
Của Bề trên ban phát
Các quốc gia to lớn
Cũng như những nước nghèo
Đều gánh chịu đòn roi
Của Thiên Đình ban xuống
Con chăm lo tu học
Trì chú cầu nguyện thêm
Để được sống bình an
Qua biến thiên sóng gió
Cơ hủy diệt đang đến
Nên con phải giữ mình
Luôn tin kính Thánh linh
Nghe theo lời dạy bảo
Của sư huynh hướng dẫn
Mà tu học bình an
Giữ tâm không hoang mang
Trong thời kỳ mạt pháp
Ai tranh giành chém giết
Âu cũng là vô minh
Cộng với tạo nghiệp trần
Nên giờ đành gánh chịu
Đó cũng là kết quả
Của quả báo nhãn tiền
Làm quấy phải trả liền
Chứ không cần chuyển kiếp.

Ai được tu học
Mật Pháp Thiên Đình
Sẽ thấy điều linh
Để thêm tin kính
Đó là phước báu
Đệ tử Mật Tông
Ở chốn trần gian
Trong thời mạt pháp
Các con tinh tấn
Cầu nguyện đêm ngày
Sẽ được thấy ngay
Nhiều điều linh diệu
Thiên Đình Mật Pháp
Sẽ được quang minh
Dân chúng khắp nơi
Thành tâm quy ngưỡng.

Các bài mới hơn