Quy luật

Hoa tàn hoa nở
Quy luật muôn đời
Chân lý tuyệt vời
Của Trời ban xuống
Con người cũng thế
Có tử có sanh
Chiến tranh - Hoà bình
Là do Thiên Ý

Cơ Trời xoay chuyển
Vạn vật đổi dời
Nên phải theo thời
Mới mong an ổn
Thượng Ngươn Thánh Đức
Lấy "Đức" làm đầu
Tích đức nghe con
Để qua tai nạn
Ai thời khiêm hạ
Hiểu thân phận mình
Biết cầu biết xin
Ơn Trên che chở
Sẽ được an ổn
Trong thời nhiễu nhương
Chớ có khinh thường
Mà phải mang hoạ

Đất trời vần vũ
Bão tố cuồng phong
Sẽ làm tiêu tan
Bao nhiêu tài sản
Cùng nhiều nhân mạng
Phải chịu lầm than
Khói lửa lan tràn
Chiến tranh bạo loạn
Là do nghịch ý
Phạm thượng Thiên Đình
Phải chịu đòn roi
Thánh thần giáng xuống

Việt Nam được hưởng
Ơn phước Tổ, Thầy
Nên được cho qua
Thiên tai giảm nhẹ
Mười phần còn bảy
Nếu nhiều người tu
Biết răn sửa mình
Sẽ cho gia giảm
Còn ba hoặc bốn
Vì chịu lo tu
Nên con bình tâm
Mà lo tu học
Thánh thần ban phước
Cuộc sống bình an
Trước những nguy nan
Vững tâm tu học
Cho đời sáng tươi!