Quỷ Hắc Bạch Vô Thường (tt)

Kính thưa Tổ, Thầy, con cũng có bài thơ vị độ cho con ghi xuống vào tối 3/10:

Đất trời nổi can qua
Binh biến sắp xảy ra
Con ta được bảo vệ
Làm việc cho Thiên Đình
Nghe theo lệnh Ơn Trên
Dạy cho vẽ linh phù
Để báo về cho Thầy
Những mật cơ huyền bí
Nhờ vào gia trì lực
Của Chư vị Thánh thần
Nên con hãy yên tâm
Khi con được dạy vẽ.

Nay Thiên Đình khởi động
Cơ hủy diệt giai đoạn 3
Nên binh biến can qua
Như dầu sôi lửa bỏng
Từ việc lớn việc nhỏ
Đều phải thuận Ý Trời
Mới mong được bình yên
Trước biến thiên sóng gió
Thoát qua bao gian khó
Để được trọn đường tu
Vào Mật Pháp Thiên Đình
Các con phải nghe lệnh
Ngày đêm chăm chỉ
Chăm lo nguyện cầu
Thực hiện khiêm cung
Cúng dường tích phước
Sẽ cho biết trước
Những điều diệu linh
Mật Pháp Thiên Đình
Phát dương khai lộ
Nhanh chân lên thuyền
Là nhận tâm ấn
Ai thời không được
Phải chờ kiếp sau
Phải lỡ chuyến đò
Con đường chánh đạo
Lo tu cho mau
Lên thuyền bát nhã
Tổ Thầy dìu dắt
Con về bình an.

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status