3. Hình tướng và Âm thanh (gửi bởi Dianichi)

Kinh Kim Cang ghi: "Nếu dùng sắc để thấy Ta, dùng âm thanh cầu ta thì người đó hành theo tà đạo, không thể thấy Đức Như Lai ”. Phật, Thánh ở cõi siêu hình không có hình tướng hay ngôn từ, những hình tượng Phật và những câu thần chú tiếng Phạn đều không phải của Phật mà là của người phàm tưởng tượng, bày vẽ ra ...

Cho nên tượng Phật, thần chú... chỉ là những biểu tượng, hình thức đơn giản, là phương tiện cho người căn cơ và tâm linh còn non nớt có một chút khái niệm về Đạo, vì họ không thể hiểu được những điều trừu tượng trong siêu hình. Đạo không phải là lạy tượng Phật hay đọc thần chú nên đừng lấy đó làm quan trọng.

Nhiều người tu Mật tông lại chấp vào thần chú, cho rằng phải tụng thần chú bằng tiếng Phạn mới đúng, hay mới linh ứng, có người còn cho rằng thần chú có tần số rung động, có thể tạo phản ứng đặc biệt trong thân tâm con người... là vì họ không hiểu được ý nghĩa của các kinh chú. Và cũng chính vì lầm tưởng thần chú là âm thanh vi diệu của chư Phật nên người mê tín mới có cảm giác lâng lâng, cảm xúc trong tâm hồn mỗi khi tụng đọc, cũng như người đạo Chúa có cảm giác thần bí linh thiêng khi đọc kinh bằng tiếng La tinh.
Thực chất của thần chú tiếng Phạn chỉ là lời tán thán, ca tụng các vị Phật của người Ấn đời xưa không có gì cao sâu, huyền bí, và càng không phải là một công thức nhiệm mầu có thể dùng để sai khiến quỷ thần. Tụng trì thần chú với ngôn ngữ nào cũng không tạo ra công năng gì khác biệt hơn những câu niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm A Di Đà Phật hay những bài kinh của các tôn giáo khác. Người nào trì thần chú, đọc kinh cầu nguyện, hay niệm Phật với tâm thành đều được Thánh thần xét và ban cho những điều linh ứng, giúp cho người tu có đức tin vào Thánh thần chứ không phải do Phạn âm (âm thanh của tiếng Phạn).

Xin kể một câu chuyện cụ thể:
Một đệ tử của Mật tông đã điểm đạo cho một người Nepal, 60 tuổi. Ngôn ngữ bất đồng nên người đệ tử này niệm Phật bằng tiếng Việt và kêu ông niệm danh Thượng Đế bằng ngôn ngữ của ông. Ông làm theo và nhận được gia trì lực khiến ông rất vui mừng, và ông cho biết từ trước đến nay ông đã có trì Ngũ Bộ Chú bằng tiếng Phạn nhưng đây là lần đầu tiên, ông cầu nguyện với Thượng Đế và nhận được ấn chứng rất mầu nhiệm như vậy. Sau đó ông được hướng dẫn trì Ngũ bộ chú tiếng Phạn như trước. Vài ngày sau ông cho biết ông đã điểm đạo cho nhiều người trong công ty của ông bằng cách kêu họ cầu nguyện với Thượng Đế.

(Cập nhật ngày 23-6-2014)

Đọc thêm

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status