.::Những Bài Đọc Nhiều Nhất.::

Tài Phiệt Thế Giới

Ai là người thống trị nền kinh tế, chính trị của thế giới và tạo lập các chánh phủ trên quả địa cầu này?

Xem chi tiết »

Cơ Trời về sự hủy diệt và tái tạo của trái đất

Đây là những thần khải về cơ hủy diệt và tái tạo của thế giới loài người qua 5 đồng tử...

Xem chi tiết »

Bài kệ: Nhị Tổ Triệu Nghiêm Ân Sư truyền tích

Dịch: Sự tích truyền đời về công đức Đệ Nhị Tổ Sư Triệu Nghiêm

Xem chi tiết »