Chuyện Đầu Thai Được Báo Trước

Ông sư Sơn tu phái khất sĩ có kể 1 chuyện về đầu thai như sau: Ngày hôm đó có 1 người đàn bà đến nhờ bần đạo giúp trừ tà dùm cho cô con gái bị nhập đã lâu. Bà ta nói đã đi đến nhiều chùa rồi mà không đâu giúp được. Bần đạo bằng lòng giúp và lấy sợi chỉ đỏ ra để tom chú, vừa tụng chú Lăng nghiêm trừ Thiên ma, vừa thắt mấy gút trên sợi chỉ. Xong rồi thì giao lại cho bà ấy dặn bà đem về nhà đeo vào cổ của con gái.

Vài ngày sau, bà ấy trở lại và lần này thì có đứa con gái đi theo. Bà ấy nói là sau khi đeo sợi chỉ đó lên cổ của con gái thì nó bị nhức đầu kinh khủng nên bà phải mang nó đến đây. Lúc đó thì cái vong nhập cô gái lên tiếng nói chuyện. Nó nhờ bần đạo giúp tụng kinh cho nó 1 tháng để nó được đi đầu thai. Bần đạo hứa làm. Gần hết một tháng thì cái vong đó kêu bà mẹ dẫn cô gái đó đến gặp bần đạo. Lần này nó cho biết là nó sắp sửa đi đầu thai làm con của một cặp vợ chồng ở trong cái làng đó, nó nói cho ông biết chính xác cái ngày nó sẽ đầu thai và nơi chốn của cái làng đó, nó còn nói thêm là trên mình đứa bé mới sanh có cái bớt để cho thầy nhận ra.
Tới đúng ngày đó, bần đạo theo lời của vong linh đã nói, tìm đến cái làng đó và tìm đến địa chỉ đó thì gặp ngay một cặp vợ chồng. Họ cho biết là gia đình vừa sanh một đứa con trai mấy bữa trước (ngày sanh chính xác). Và bần đạo cũng được nhìn thấy cái bớt trên người đứa bé. Thật là một chuyện lạ, làm cho bần đạo cảm thấy xúc động lẫn kinh ngạc.

Xem thêm

Các bài mới hơn