4. Ấn chứng nhận khăn ấn của Peace

Kính thưa Thầy, Con xin báo cáo về buổi lễ nhận khăn ấn số 4, lúc 8:00pm, ngày 29/1/09.  Khi mới chắp tay ra bàn thờ xin thỉnh khăn ấn, con thấy bằng mắt thứ ba linh ảnh có rất đông CV thiên binh thiên tướng (CV mặc áo giáp, có cắm cây cờ sau lưng) xuất hiện, sau đó CV xếp thành nhiều hàng dài phía trước mắt con.

CV chuyển con lễ những động tác lạ, và miệng con bật ra nói "Cung nghinh tiếp đón". Sau đó tiếp tục chuyển lực cho con nhận được khăn ấn.

Vừa nhận xong thì con nghe CV đọc tiếng Phạn lầm rầm lầm rầm mà con nghe không rõ. Tami nói con ra bàn thờ xin được nghe những lời tiếng Phạn mà CV đọc, con làm theo thì nghe CV đọc vang vang 3 câu:
1. Lam phạn pha ra tri
2. Phạn đà la ni tri
3. Om đà la đa ni

Kính báo
Peace