Bài kệ: Nhị Tổ Triệu Nghiêm Ân Sư truyền tích

Dịch: Sự tích truyền đời về công đức Đệ Nhị Tổ Sư Triệu Nghiêm

Vũ Trụ Huyền Bí diệu linh
Website Mật pháp Thiên Đình online
Nhờ ơn Đức Thầy Nguyễn Mai
Mở trường khai trí quảng đại quần chúng.

Thời đầu sóng gió trùng trùng:
Các tôn giáo lớn đều cùng tấn công
Phật giáo, Thiên chúa, Mật tông
Vu khống Mật pháp không phải Chân Đạo.
Tâm Ấn Thiên Đình truyền trao,
Thánh Thần độ hộ biết bao linh hiển.
Đức Thầy bước ra trận tiền
Lý đạo truyền dạy hiển nhiên rõ ràng:
"Lạt Ma vua xứ Tây Tạng
Bỏ dân, bỏ nước, đầu hàng Tây phương
Đáng lẽ phải bị khinh thường
Dân mình ngu muội lầm tưởng Phật sống.
Đem vàng đem bạc tiến cống
Rước nhiều "pháp vương" hòng mong cầu phước,
Thiên tai giáng xuống đất nước
Thần linh chứng minh cầu phước đại bại!"

Đức Thầy từ bi giảng giải:
"Đế vương tế Trời là đại nguyên tắc
Triều đình phải hiểu cho chắc
Giỡn mặt Thánh Thần cầm chắc tai hoạ".

Vũ Trụ Huyền Bí nở hoa
Công trình mười năm đã ra quả phước
Quần chúng được phá chấp trước
Mây mù xua tan, đất nước thịnh vượng
Vua, quan, dân chúng quy ngưỡng
Việt Nam nơi nơi sẽ hưởng phước Trời
Đến khi Tổ Đình ra đời
Việt Nam hùng cường sáng ngời năm châu.

Đời đời lạy tạ ơn sâu
Đức Thầy hoằng dương Đạo mầu Mật pháp!