THÔNG BÁO

Ngôi trường vutruhuyenbi.com đã chấm dứt hoạt động từ ngày 30/11/2019.

Xin lưu ý: Những trang mạng, blog mang những tên như Mật pháp thiên đình, mật tông thiên đình, cư sĩ mật pháp, vutruhuyenbi.com, hoặc những bài viết mang chữ ký vutruhuyenbi.com .v.v đều là mạo nhận. VTHB không có liên quan hay trách nhiệm đối với họ.