THÔNG BÁO

Ngôi trường vutruhuyenbi.com nay đã đóng cửa vì cơ phổ truyền, ơn cứu độ của Thánh Thần, đã thật sự chấm dứt. Dự định này đã được thông báo từ năm 2012, nhưng đã được kéo dài cho đến nay (30/11/2019). Việc chuẩn bị hành trang đời đạo cho đệ tử, Tổ Thầy nghĩ đã đủ. Các đệ tử hãy y theo những lời dạy của Tổ, Thầy trong 10 năm qua để đạt minh triết và ân phước của Thánh Thần trong đời sống. Những ai còn chưa có tâm ấn thì có thể y theo kinh sách tu hành, chờ kỳ phổ độ lần hai.

Download kinh sách: Tiếng Việt - English

Xin lưu ý: Những trang mạng, blog mang các tên như mật tông thiên đình, mật pháp thiên đình, cư sĩ mật pháp, vutruhuyenbi.com, hoặc những bài viết mang chữ ký vutruhuyenbi.com .v.v đều là mạo nhận từ những kẻ muốn lợi dụng danh nghĩa của VTHB vì sự phát triển lớn mạnh của VTHB trong 10 năm qua. VTHB không có liên quan hay trách nhiệm đối với những việc làm giả danh của họ.

Riêng giotnuoctritue.info là trang web của Kylin (Triệu Lạc) và Như Duy (Triệu Hiếu), cả hai mạo nhận danh nghĩa Tổ, Thầy để thâu tiền của bạn đạo, vu cáo đồng môn, dạy sai lạc đạo pháp của Tổ, Thầy.
Họ đã bị khai trừ và sẽ bị luật Trời xét xử về tội "Khi sư diệt môn, lừa gạt tiền của đông đảo bạn đạo".

"Ồn ào rồi tĩnh mịch
Vạn vật cứ xoay vần
Hữu duyên - ta tái hợp
Thuyền ai - tự nấy chèo...

(Thầy già - 2008)"