Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi tmc12345
Lĩnhnam đã viết:Tại tư gia của cô SND có bày biện rất nhiều kệ thờ. Khi các thầy giáo và cư sĩ Đức Quí đến, cô ra thắp nhang ở những kệ thờ, rồi đến ngồi trước điện thờ chánh cầu nguyện. Một lúc sau, cô tỏ vẻ ngạc nhiên và nói với cư sĩ Đức Quí là cô có thấy bằng thần nhãn Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên giáng về cùng với đức Tôn Sư Minh Trí, thầy của cô. Đức Thượng Đế hỏi là cư sĩ có coi cuốn kinh Duy Ma Cật chưa? Cư sĩ Đức Quí lúc đó đã có coi cả trăm bộ kinh Phật, trong đó có cuốn Duy Ma Cật, nên trả lời là đã có coi rồi. Và đức Thượng Đế nói: “Con cũng giống như Duy Ma Cật vậy.


Pháp Tâm thành kính đảnh lễ Phật, Trời, Tổ, Thầy.
Đọc bài Huyền ký từ Đức Thượng Đế, Pháp Tâm rất xúc động, bởi vì trước đây tôi có đọc và rất kính phục Ngài Duy Ma Cật, tuy là Cư sĩ nhưng được rất nhiều người kính nễ kể cả Đức Phật. Chỉ có ngài Văn Thù mới có thể thay mặt cho đức Phật đến thăm bịnh ngài và thị hiện nhiều pháp rất mầu nhiệm "Bất nhị", "Vô sanh"... ngài thị hiện phép mầu đã làm cho các vị đại đệ tử của Phật rất khâm phục. Tôi rất ưng ý bộ kinh này qua các bài giảng của các chư tăng. Đến hôm nay nghe đến lòng cảm thấy bồi hồi và sự mầu nhiệm khi nhận ra được một người như vậy ở thế gian và cùng thời với mình lại là sư Tổ nữa, quá bất ngờ!... Lúc trước khi đọc thấy ngài Di Đà, Dược Sư, Di Lặc thị hiện ở nhân gian nhưng vào thời nào đó, không ngờ mình lại có phước duyên gặp dịp này.
Quả là duyên khó gặp.
Đa tạ Trời Phật,
Kính
Pháp Tâm
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Triệu Ân
yellow3
Trieuan xin đóng góp thêm vào topic này một trích đoạn nói về thần thông của Ngài Duy Ma Cật trong chương 10: PHẬT HƯƠNG TÍCH, kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết:

Lúc bấy giờ Xá-lợi-Phất tâm niệm, “Sắp đến giờ ăn. Các Bồ-tát này sẽ ăn gì đây?” Duy-ma-cật biết ý đó, bèn nói:
“Phật đã dạy tám pháp giải thoát. Nhân giả đã thọ hành. Há lẫn lộn giữa sự muốn ăn và nghe pháp sao? Nếu ngài muốn ăn, xin chờ giây lát, sẽ được bữa ăn hiếm có”.
Tức thì, Duy-ma-cật nhập tam-muội và dùng thần thông lực chỉ cho hội chúng thấy ở phương trên, cách thế giới này vượt qua bốn mươi hai Hằng hà sa số cõi Phật, có một nước tên là Chúng hương, có Phật hiệu Hương Tích hiện nay đang tại thế. Hương thơm của quốc độ này át hẳn mọi hương thơm của chư thiên trong các quốc độ khắp mười phương. Trong quốc độ đó không có danh từ Thanh văn và Bích-chi-phật mà chỉ có chúng Đại Bồ-tát thanh tịnh nghe Phật giảng pháp. Ở đó hương thơm tạo ra mọi thứ như lầu các, đất đai, vườn tược và hoa viên khiến chúng tỏa mùi thơm ngát. Còn thực phẩm thì có mùi thơm lan tỏa đến vô lượng thế giới khắp mười phương. Ngay lúc bấy giờ Phật và chư Bồ-tát ở đó vừa cùng ngồi lại để thọ thực được dâng cúng bởi những người con của chư thiên thảy đều có tên là Hương Nghiêm, đều đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng. Hết thảy hội chúng đều trông thấy cảnh này.
...........
Khi ấy, Duy-ma-cật vẫn không rời chỗ ngồi, ở ngay trước đại chúng, dùng thần lực tạo ra một vị hóa Bồ-tát có thân tướng sáng ngời, oai nghiêm thù thắng bao trùm cả chúng hội, rồi nói với vị này:
“Ông hãy đi lên phương trên, vượt qua bốn mươi hai Hằng hà sa cõi Phật, có quốc độ tên gọi là Chúng Hương, có Phật hiệu Hương Tích, cùng với các Bồ-tát vừa mới ngồi lại để thọ thực. Ông hãy đến chỗ đó, mang lời tôi mà thưa rằng, ‘Duy-ma-cật cúi đầu kính lễ dưới chân Thế Tôn, vô vàn tôn kính, và thăm hỏi sức khỏe Thế Tôn, ít bệnh, ít não, khí lực an ổn chăng? Nguyện xin chút thức ăn dư của Thế Tôn, mang về thế giới Ta-bà để làm Phật sự; để cho những ai hâm mộ Pháp nhỏ được mở rộng sang đường lớn, và cũng để cho cho danh hiệu Như Lai được lan truyền khắp nơi.’”

Sau đó hết thảy hội chúng đều nhìn thấy vị hóa Bồ-tát ngay trước đại chúng bay lên phương trên, đến cõi Chúng hương, quỳ lạy dưới chân Phật ở đó, và lại nghe tiếng của hóa Bồ-tát ấy nói, “Duy-ma-cật cúi đầu kính lễ dưới chân Thế Tôn, vô vàn tôn kính, và thăm hỏi sức khỏe Thế Tôn, ít bệnh, ít não, khí lực an ổn chăng? Nguyện xin chút thức ăn dư của Thế Tôn, mang về thế giới Ta-bà để làm Phật sự; để cho những ai hâm mộ Pháp nhỏ được mở rộng sang Đường lớn, và cũng để cho danh hiệu Như lai được lan truyền khắp nơi.”
Chư Bồ-tát ở cõi đó trông thấy vị hóa Bồ-tát này, tán thán là chưa từng có, tự hỏi không biết vị Thượng nhân này từ đâu đến? Thế giới Ta-bà ở chỗ nào? Thế nào gọi là những người hâm mộ pháp nhỏ? Các ngài liền hỏi Phật. Phật nói:
“Có một thế giới tên là Ta-bà, nằm ở phương dưới cách đây vô số quốc độ bằng số cát của bốn mươi hai sông Hằng. Ở đó có đức Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni hiện đang ở giữa cõi đời xấu xa đầy năm điều uế trược mà phô diễn đạo giáo cho chúng sinh ưa thích pháp nhỏ. Ở đó còn có vị Bồ-tát tên là Duy-ma-cật đã an trụ giải thoát Bất khả tư nghì đang giảng pháp cho chư vị Bồ-tát. Cho nên ông ấy đã tạo ra một vị hóa sứ giả để tán dương danh xưng và quốc độ này của Ta khiến các Bồ-tát kia thêm phần công đức.”
Chư Bồ-tát lại hỏi:
“Vị đó là ai mà có thể biến hóa như vậy, có đức lực, vô úy và thần túc lớn đến vậy?”
Đức Thế tôn đáp:
“Lớn lao thay! Ông ấy thường gởi các hóa sứ giả đến khắp mười phương quốc độ để thi hành Phật sự vì lợi ích của chúng sinh.”
Nói xong, đức Hương Tích Như lai lấy một cái bát làm bằng các loại hương chứa đầy cơm thơm rồi trao cho vị hóa Bồ-tát. Khi ấy, chín triệu Bồ-tát ở đó đều lên tiếng nói:
“Chúng con muốn đến thế giới Ta-bà để đảnh lễ Phật Thích-ca, thăm Duy-ma-cật cùng chư vị Bồ-tát ở đó.”
Phật Hương Tích dạy:
“Có thể đi. Nhưng hãy thu lại mùi hương nơi thân của các ông để chúng sinh ở đó không sinh mê hoặc tham đắm. Các ông cũng nên thay đổi hình tướng mình, chớ để cho những người cầu đạo Bồ-tát ở quốc độ đó xấu hổ, tự ty. Các ông cũng chớ có ý nghĩ khinh thường họ mà có ý tưởng đối ngại. Vì sao? Vì mười phương quốc độ đều như hư không. Vả lại, hết thảy chư Phật vì muốn giáo hóa người hâm mộ pháp nhỏ nên chưa hoàn toàn hiển bày quốc độ thanh tịnh đó thôi.”
Lúc ấy, vị hóa Bồ-tát nhận bát cơm thơm rồi cùng chín triệu Bồ-tát kia, nương theo thần lực của Phật và của Duy-ma-cật, biến mất khỏi cõi thế giới ấy, trong phút chốc đều về đến nhà Duy-ma-cật.

Duy-ma-cật dùng thần lực biến hóa nên chín triệu tòa sư tử, trang nghiêm như đã nói trước. Các Bồ-tát đều ngồi lên đó.
Bấy giờ giới hóa Bồ-tát trao cho Duy-ma-cật bát cơm thơm mà mùi hương lan tỏa khắp thành Tỳ-da-ly, rồi lan khắp thế giới ba nghìn đại thiên.
Các Bà-la-môn, cư sĩ trong thành Tỳ-da-ly ngửi được mùi hương ấy đều thấy thân ý thơ thới, đồng ca ngợi sự hiếm có này. Lúc ấy, vị đứng đầu các trưởng giả tên là Nguyệt Cái liền dẫn tám mươi bốn ngàn người đến nhà Duy-ma-cật. Thấy có rất nhiều Bồ-tát ngự trên các tòa sư tử trang nghiêm, họ mừng rỡ, cung kính đảnh lễ chư Bồ-tát và các vị đại đệ tử của Phật, rồi đứng sang một bên. Chúng quỷ thần và chư thiên khắp các cõi trời thuộc Dục giới và Sắc giới ngửi được mùi hương cũng tìm đến.

Lúc ấy, Duy-ma-cật mới nói với Xá-lợi-phất và các vị Thanh-văn:
“Các Nhân giả, nay mời các vị dùng món cơm có hương vị cam lộ. Cơm này được xông ướp bằng hương Đại bi của Như lai. Đừng ăn cơm bằng ý hữu hạn, vì như vậy sẽ khó thể tiêu hóa được.”
Có một vị Thanh văn nghĩ rằng, “Cơm này ít; mà đại chúng thì đông. Mỗi người đều ăn, làm sao đủ?” Vị hóa Bồ-tát liền nói:
“Đừng lấy đức nhỏ và trí nhỏ của Thanh văn đo lường phước huệ vô lượng của Như lai. Nước của bốn đại dương còn có thể cạn, chứ cơm này vô tận. Nếu mọi người đều vo cơm thành viên lớn như núi Tu-di, ăn cho đến một kiếp vẫn chưa hết cơm. Tại sao? Vì đó là thức ăn còn dư của người đã thành tựu công đức của vô tận giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến; do vậy, không bao giờ cùng tận.”
Bấy giờ, bát cơm này khiến cho cả đại chúng đều no đủ mà vẫn không vơi. Các Bồ-tát, Thanh-văn, trời và người, những ai dùng cơm này đều cảm thấy an lạc như chư Bồ-tát ở quốc độ Nhất thiết lạc trang nghiêm. Từ chân lông họ tỏa ra mùi thơm vi diệu như mùi thơm các loài cây trên cõi Chúng hương.
........
Chưa xemBởi Huong Sen
Con thành kính đảnh lễ Sư tổ, Thầy và các vị sư huynh tỷ. :D

Từ lúc con được điểm đạo, trì chú và đọc các bài trên diễn đàn và được sư cô Triệu Ân chỉ dạy, tâm trạng con rất vui vì con cảm nhận được rằng đây đích thực là pháp môn có công năng sửa nghiệp, tăng phước rất nhanh và phù hợp với căn cơ của con.

Con nguyện mong luôn được Sư Tổ, Thầy gia hộ trên bước đường tu tập của mình.

Nam mô Đại Nhật Quang Như Lai.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Đông Quân
yellow3
Trong một bài báo cáo, Hoàng Mẫn đã viết:
Con đã từng có ý nghĩ thế này “... Khi nào đức Di Lạc xuất hiện, thì con sẽ quyết chí xin được làm học trò của thầy.” Vừa dứt ngay ý nghĩ, thì trong lòng con có một luồng suy nghĩ khác “Này, phải chờ đến lúc đức Di Lạc xuất hiện thì mới chịu à. Làm học trò của đức Duy Ma Cật thì sao?”

Link bài: Thư cầu đạo và ấn chứng của Hoàng Mẫn