Mật tông Tinh hoa Yếu lược, Phong thần và Huyền bí học, Tư tưởng về Đạo (cư sĩ Triệu Phước)- Phật giáo Thánh kinh (nữ Phật tử Dương Tú Hạc)- Kinh Chuẩn Đề (Thượng Tọa Thích Viên Đức)...
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Dianichi
CHƯƠNG V: QUẢ TƯỚNG


I. MỘNG CHỨNG.
Này Tô-bà-ha Đồng tử! Khi niệm tụng không nên quá chậm, cũng không được quá mau, âm thanh vừa nghe không được lớn nhỏ, chẳng nên gián đoạn, chớ xen tạp nói chuyện với người, chớ để tâm duyên nơi cảnh khác, với các tư thế chớ có sai lầm. Ví như nước sông lớn ngày đêm trôi chảy không ngừng nghỉ, người trì tụng tu các công đức như cúng dường, lễ bái, tán thán… ngày đêm tiếp tục cũng lại như vậy. Nếu hành giả thoạt tưởng đến các cảnh tạp nhiễm, hoặc khởi niệm giải đãi, ái dục, nên mau hồi tâm quán văn tự của chơn ngôn; hoặc quán bổn tôn hay thủ ấn. Ví như người tu Tỳ-bạt-xá-na trụ tâm nơi chót mũi hoặc giữa đôi mày, lần lần tâm được thuần thục, khi đối cảnh không còn loạn động. Đó gọi là quán hạnh thành tựu. Bậc Du-già hành giả cũng thế, nếu đối với cảnh sở duyên về chơn ngôn tâm không lay động, tức được “Trì minh” thành tựu. Cho nên muốn cầu tất địa hành giả nên nhiếp tâm nơi một cảnh. Khi tâm đã được điều phục sự hoan hỷ tự phát sanh, tùy nơi hoan hỷ thân liền nhẹ nhàng, tùy nơi nhẹ nhàng thân được an vui, tùy nơi an vui tâm liền được định, tùy nơi được định, không còn nghi lực khi niệm tụng, tùy nơi niệm tụng tội liền tiêu diệt, tùy nơi tội tiêu diệt tâm được thanh tịnh. Vì tâm thành tựu nên thành tựu pháp chân ngôn. Cho nên Như Lai nói: “Tất cả các pháp vui thù thắng của nhân thiên. Do tâm tạp nhiễm mới bị nỗi khổ tam đồ cho đến cảnh gian nan nghèo khổ.” Nếu tâm thanh tịnh cùng cực, hành giả sẽ xa lìa đất, nước, gió, lửa, sanh già bệnh chết, không chấp hai bên, đi vào cảnh giải thoát vắng lặng. Như tâm được một ít phần thanh tịnh, pháp chơn ngôn cũng dễ thành, hành giả sẽ xa lìa sự vui vô thường, biến hoại. Các pháp đều từ tâm sanh, chẳng do thời gian, không phải tự nhiên xuất hiện, không phải do tự nhiên tạo tác, chẳng phải không nhân duyên, cũng chẳng từ nơi ngã mà sanh, chỉ vì vô minh nên chúng sanh lưu chuyển trong nẻo luân hồi, do 4 đại hòa hợp giả gọi là Sắc, sắc chẳng phải ta, ta chẳng phải sắc. Do đó suy diễn ra, 4 uẩn kia cũng không. Sắc uẩn vô thường như cụm bọt, Thọ như bóng nước, Tưởng như hơi nóng, Hành như chuối cây, Thức dường trò huyễn. Nhận xét như thế mới là chánh kiến, nếu khác là tà kiến.

Lại nữa, Tô-bà-ha Đồng tử! Nếu hành giả trì tụng chân ngôn đủ số lượng, tự biết mình gần với Tất Địa. Tại sao thế? Vì trong giấc mơ, kẻ trì tụng tất thấy một hoặc nhiều hóa tướng như sau: Thấy mình bước lên lầu cao đẹp, đi lên đỉnh núi cao hoặc leo lên cây to. Thấy mình cưỡi ngựa bạch, cưỡi cọp bạch, cưỡi con tê ngưu, cưỡi bạch tượng, cưỡi trâu trắng hoặc trâu vàng. Nghe giữa hư không có tiếng sấm lớn, nghe tiếng thuyết pháp. Thấy mình có được tiền của, được tràng hoa, được áo ngũ sắc sạch đẹp, được rượu thịt, được các thứ trái cây có nước, được hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, được tôn dung của Như Lai, được xá-lợi của Phật, được kinh điển Đại thừa, được lạc đà, được trâu nghé, được đầy xe đồ vật, được cây phất trần, được dép giày, được gươm đao, được cây quạt làm bằng lông đuôi chim công, được chuỗi vàng, chuỗi ngọc, được châu báu, được gái xinh đẹp đoan chánh, thấy mình ở trong đại hội, được cùng Phật, Bồ-tát, chư Thánh Tăng đồng tòa mà thọ thực. Thấy mình gặp cha mẹ được những đồ trang sức, được nằm giường ngà có nệm trắng lót phủ. Thấy mình đi qua biển cả, qua sông lớn, đầm rộng, qua hồ ao. Thấy tắm gội thân thể, thấy mình vào chùa vào tháp, vào tăng phòng. Thấy Như Lai ngồi nơi tòa báu vì hàng Nhơn, Thiên, Bát Bộ thuyết pháp, mình cùng đồng dự nơi Pháp hội nghe lời Phật dạy. Hoặc thấy hàng Duyên giác nói pháp Thập Nhị Nhân Duyên, thấy Thánh tăng nói về bốn quả chứng, thấy Bồ-tát nói pháp Lục độ Ba-la-mật, thấy Đại Lực Thiên Vương nói pháp khoái lạc ở cõi trời, thấy Ưu-bà-tắc nói pháp chán lìa thế tục, thấy Ưu-bà-di nói pháp chán lìa nữ nhân. Hoặc thấy Quốc vương, thấy chúng A-tô-la Đại Lực, thấy Bà-la-môn đại tịnh hạnh, thấy bậc trượng phu anh tuấn, thấy hàng phu nhân đoan chánh, thấy bậc trưởng giả chánh trực, giàu sang, hiền lành. Trong giấc mộng, hành giả thấy mình cùng quyến thuộc tụ hội một chỗ, thấy khổ hạnh tiên nhơn, thấy các trì minh tiên nhơn, thấy người trì tụng nhiệm mầu, thấy nuốt mặt trời, mặt trăng, thấy mình nằm trên biển cả, chúng sanh ở biển trôi vào bụng. Hoặc thấy mình uống nước bốn biển đại châu, thấy mình cưỡi con rồng phun nước tưới nhuần khắp bốn châu lớn, thấy mình bay lên hư không, thấy mình ngồi ở núi Tu Di, Long Vương bốn châu đều đến đảnh lễ. Hoặc thấy mình vào trong đám lửa lớn, thấy người nữ ẩn vào thân mình.

Này Tô-bà-ha Đồng tử! Khi người trì chơn ngôn công hạnh sắp thành tựu, tất thấy những điềm mộng thù thắng như thế. Lúc thấy như thế rồi, nên biết thời gian nửa tháng hoặc một tháng sắp tới, hành giả sẽ được tất-địa. Nếu luận về mộng tưởng của người trì tụng chơn ngôn thì thật không kể xiết, ta chỉ lược thuật thế thôi. Như hành giả tinh tấn không lui sụt, quyết định sẽ thấy cảnh giới thượng thượng (Kinh Tô-bà-ha Đồng Tử).

II. QUẢ TƯỚNG TU TRÌ.
Nếu hành giả trì môn bí mật này, tu tập được tinh thuần rồi, tất cả sở cầu đều được như ý, thông hiểu nghĩa mầu tối thượng của các pháp chứng Vô Ngại Tuệ, không còn phân biệt, lòng tin đầy đủ, có thể biết việc ba đời của người khác. Hành giả lại được chư Phật, Bồ-tát hiện thân đến trước, khai thị về đạo lý xuất sanh tất cả các Pháp môn và có thể soi biết tự tánh của ngã pháp. Du-già Hành nhơn, khi đã được như thế rồi, có thể biến hóa các tướng, như hiện ra thân Chấp Kim Cang Đại Phẫn Nộ Vương hay điều phục tất cả loại khó điều phục, hoặc hiện các sắc thân có đại quang minh để cứu độ chúng sinh, làm lợi ích lớn. Hành nhơn lại có thể thành tựu tất cả minh chú, ấn tướng tam-muội, cùng pháp Mandala, trở thành bậc Đại Chú Minh Vương Tối Thắng. Tất cả các thần Tỳ-na-dạ-ca cực hung mãnh, cho đến ma hoặc ma tộc, ngày đêm thường theo ủng hộ hành giả, ở tất cả các chỗ mà không hiện thân, không cho các loại ác rình rập, chờ dịp thuận tiện để làm hại. Người trì chú thường kiến lập nghiệp thân, ngữ, ý trụ nơi chánh pháp, được tất cả chư Phật, Bồ-tát xót thương nhiếp thọ, được tài biện luận không sợ hãi đối với tất cả pháp và hay quán soi tự tánh vô ngã. Tất cả Phạm Vương, Đế Thích, cùng chư Thiên ở thế giới này, cho đến Hộ Thế chư Thiên ở mười phương ngày đêm cũng thường hộ vệ, khiến cho hành giả khi đi, đứng, nằm, ngồi thường được yên ổn (Kinh Phật Thuyết Tối Thắng Diệu Kiết Tường Căn Bản Trí Tối Thượng Bí Mật Nhất Thế Danh Nghĩa Tam-ma-địa Phần).

III. CHÍN PHẨM THÀNH TỰU CỦA MẬT CHÚ.
Công phu tu tập thành tựu, hành giả sẽ đạt được một trong chín phẩm sau đây của mật chú:

1. HẠ PHẨM.
a) Hạ Hạ: Năng nhiếp phục tất cả tứ chúng, phàm có sở cầu, cử ý tùng tâm, tất cả Thiên Long thường đến thăm hỏi, lại hay hàng phục tất cả trùng thú và quỷ mỵ.
b) Hạ Trung: Có công năng sai sử tất cả Thiên Long Bát bộ hoặc ra vào A-tô-la cung hoặc Long cung, đi ở tùy tâm.
c) Hạ Thượng: Liền được Tiên đạo, thừa nương hư không bay đi qua lại. Trên trời dưới đất đều được tự tại: thế gian xuất thế gian chẳng việc gì mà không đạt đến.

2. TRUNG PHẨM.
a) Trung Hạ: Làm vua trong các Tiên chú, Phước đức, Trí tuệ, ba cõi không gì có thể so kịp.
b) Trung Trung: Liền được thần thông qua lại các thế giới, làm chuyển luân vương, trụ thọ một kiếp.
c) Thượng Trung: Hiện chứng từ Sơ địa Bồ-tát trở lên.

3. THƯỢNG PHẨM.

a) Thượng Hạ: Được đến Ngũ địa Bồ-tát trở lên.
b) Thượng Trung: Được đến Bát địa Bồ-tát trở lên.
c) Thượng Thượng: Tam mật biến thành tam thân, chỉ trong đời này chứng quả Vô thượng Bồ-đề.

Đây là tóm lược chín phẩm thành tựu tu trì của người hành giả tu Mật pháp.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Dianichi
CHƯƠNG VI: CHÚ ẤN PHÙ và các VÒNG PHÉP
Cũng như MANDALA của Mật Tông Trung Hoa – Tây Tạng – Nhật Bản và Cao Miên


I. LỤC TỰ THẦN CHÚ VƯƠNG KINH:
(Khai Nguyên Thập Di Biên, lục chép ra trong đời Lương. Thích Viên Đức dịch Hán ra Việt)

Như thật tôi nghe, một thời Phật ở tại nước Xá Vệ, trong rừng Kỳ-đà. Lúc bấy giờ có một người nữ ngoại đạo Chiên-đà-la, chuyên làm các ác vẽ Phù yếm đảo. Hoặc nhờ Thần núi, Thần cây, Quỷ thần dưới gốc cây. Nhật, Nguyệt, Ngũ Tinh, Nam Đẩu Bắc Thần, hết thảy Vọng Lượng, các Ma Tà Mị. Yếm hoặc Tôn giả A-nan-đà và các người lành khác, hằng hà sa số như vậy. Khi ấy Đức Như Lai nhơn thấy ông A-nan-đà tinh thần hoảng hốt, Ngài vì thương xót tất cả hữu tình ba đời, liền nói Lục Tự Thần Chú Vương Kinh này. Trước chư Phật đã nói, ta (Phật) nay cũng nói, tức nói Chú rằng:

An Đà Lệ, Bát Đà Lệ, Ca La Chi Sí Do Lệ, Đế Xà Bà Đế, Tần Đầu Bà Đế, Đà Đầu Lệ, Đà Cưu Đế Lệ, Đà Cưu Ma Đế, Tu Ma Đế, An Đà La Bàn Đà La, Đàn Đà La Đề Đâu La, Đà Na Diên Đà, Mạn Đà Bà Đế, A Na A Na Dạ, Ma Đậu Ma Bà Đế, Ca La Tra Sí Do La Phù Đắng Dà Di, Đế Ám Bà Đế, Tần Đầu Ma Đế, A La Bà Dà Đế, Tỳ Trá Tỳ Đề Nị, Chất Tra Tỳ Đề Nị, Chất Tra Tỳ Đề Nị, Ta Bà Ha.

Nếu có kẻ nào làm ác chú trù ếm, nếu đã làm rồi, hoặc đang làm. Hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Rồng, hoặc Dạ-xoa, hoặc La-sát, hoặc Ngạ quỷ, hoặc Cưu-bàn-trà, hoặc Phú-đơn-na, hoặc Tỳ-xá-xà, hoặc A-ba-ma-la, hoặc Ưu-ba-ma-la, hoặc Kiết-giá, hoặc Khư-ủ-đà, hoặc Tỳ-đà-la, hoặc Bán-tỳ-đa-la, hoặc Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc Sát-lợi, hoặc Tỳ-xá, hoặc Thủ-đà, hoặc Ma-đăng-già, hoặc Ma-đăng-già nữ, hoặc Chiên-đà-la, hoặc Chiên-đà-la nữ, hoặc tôi hoặc tớ, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc ngoại đạo Ni-càn-đà hoặc ngoại đạo xuất gia nam nữ, các thứ như vậy v.v..., hoặc hay chú yếm trù rủa, trùng độc.

Ta (Phật) nay lấy Lục Tự Thần Chú Vương Kinh này, nếu làm yếm trên Trời thì trên Trời liền diệt. Nếu làm yếm dưới Trời thì dưới Trời liền diệt. Nếu hướng trên làm yếm thì hướng trên liền diệt. Nếu hướng dưới làm yếm thì hướng dưới liền diệt. Nếu trên vách làm yếm thì trên vách liền diệt, nếu làm yếm dính nơi vách thì dính nơi vách liền diệt. Nếu yếm trong đám mây mù thì trong đám mây mù ấy liền diệt. Nếu làm yếm trong hư không thì trong hư không ấy liền diệt. Nếu làm yếm trên mặt đất thì trên mặt đất liền diệt. Nếu yếm dưới đất thì dưới đất liền diệt. Nếu làm yếm tám phương xa thì tám phương xa liền diệt.

Nếu bên trong trên dưới bốn phương làm yếm thì ở trong trên dưới bốn phương liền diệt. Nếu theo ngọn gió thổi làm yếm thì theo trong ngọn gió thổi liền diệt. Nếu bên trong nước bốn biển lớn làm yếm thì bên trong nước bốn biển lớn liền diệt. Nếu trong bên mé sông Hoài, sông Hồng làm yếm thì trong bên mé sông Hoài, sông Hồng liền diệt. Nếu bên trong bờ đường đi làm yếm thì bên trong bờ đường liền diệt. Nếu bên trong các vũng nước làm yếm thì bên trong các vũng nước liền diệt. Nếu bên trong núi, suối, khe, hang, đồi, gò, hầm làm yếm thì bên trong núi, suối, khe, hang, đồi, gò, hầm liền diệt. Nếu bên trong năm núi lớn làm yếm thì bên trong năm núi lớn liền diệt. Nếu bên trong đầm, rừng, gành lớn làm yếm thì bên trong đầm, rừng, gành lớn ấy liền diệt. Nếu bên trong cỏ cây lớn, cây nhỏ, làm yếm thì bên trong cây cỏ cây lớn, cây nhỏ liền diệt. Nếu bên trong cây rễ nhánh cây cỏ làm yếm thì bên trong rễ nhánh cây cỏ liền diệt. Nếu bên trong đường đi tắt lớn nhỏ làm yếm thì bên trong đường đi tắt lớn nhỏ liền diệt. Nếu bên trong ngã tư đường lớn nhỏ làm yếm thì bên trong ngã tư đường lớn nhỏ liền diệt. Nếu bên trong ngoài cửa thành lớn, thành nhỏ, phường, thôn làm yếm thì bên trong ngoài cửa thành lớn, thành nhỏ, phường, thôn liền diệt.

Nếu trong nội thành lớn, nhỏ, phường, thôn làm yếm thì trong nội thành lớn, nhỏ, phường, thôn liền diệt. Nếu bên ngoài cửa nội, ngoại cung làm yếm thì bên ngoài cửa nội, ngoại cung liền diệt. Nếu trong cửa cung làm, trong cửa cung liền diệt. Nếu nơi bên trong mồ mả làm yếm thì bên trong mồ mả liền diệt. Nếu bên trong nhà cửa, liêu, xá, thành, tường làm yếm, hết thảy đều tiêu diệt. Nếu nơi mái nhà làm yếm thì nơi mái nhà tiêu diệt. Nếu bên cây cột yếm thì bên cây cột liền diệt. Nếu dưới đá tán cây cột yếm thì dưới đá tán cột liền diệt. Nếu bên trong đống đất phân yếm thì bên trong đống đất phân liền diệt. Nếu bên trong giếng, bếp, cối giã, cối xay làm yếm thì bên trong giếng, bếp, cối giã, cối xay liền diệt. Nếu yếm bên trong hỏa lò thì bên trong hỏa lò liền diệt. Nếu yếm bên trong nhà tiêu, chuồng thú thì bên trong nhà tiêu, chuồng thú liền diệt. Nếu yếm bên trong dụng cụ xe lớn, xe nhỏ thì bên trong dụng cụ xe lớn, xe nhỏ liền diệt. Nếu yếm bên trong đồ phục sức yên ngựa thì bên trong đồ phục sức yên ngựa liền diệt đó. Nếu yếm nơi giường, chõng, áo, mền, nĩ, nệm, giầy, mão, nơi bên trong các đồ đựng thì bên trong giường, chõng, áo, mền, nĩ, nệm, giầy, mão, các đồ đựng liền diệt. Hoặc bên trong tất cả đồ ăn uống làm yếm thì bên trong tất cả đồ ăn uống liền diệt. Nếu yếm gần bên người và nơi tất cả chỗ đi, đứng, nằm, ngồi, hết thảy như vậy đều tiêu diệt.

Nếu ngày làm thì ngày diệt, nếu đêm làm thì đêm diệt. Nếu ngày đêm thường làm thì ngày đêm diệt. Thần chú này có công năng đoạn tuyệt Ðế Thích chú đạo, hay đoạn tuyệt Phạm Thiên chú đạo, hay đoạn tuyệt Tứ Thiên Vương chú đạo và tất cả các chú đạo huyền thuật đã có của tà quỷ hết thảy đều đoạn dứt. Nếu có bị kẻ nào chú ác yếm trùng, trù rủa cùng độc dược thảy đều tiêu diệt. Hoặc Khư-ủ-đà, hoặc Tỳ-đà-la, hoặc Kiết-giá, hoặc Phú-đơn-na đã làm thảy đều diệt trừ hết các ác, các thiện trợ giúp. Nguyện nhờ chú này thường được an lành, dùng chơn thật chương cú này, khiến đệ tử… ngày an, đêm an, đêm ngày thường an. Sống lâu trăm tuổi, được thấy trăm thu. Bởi vì sao? Trong thế gian bậc Tối Thượng không ai hơn Phật. Các trời tôn trọng, chúng thần phụng ngưỡng. Nếu có kẻ hành ác chú đạo, nếu đã làm, hoặc đang làm, hay trong thời gian làm, hoặc thành tựu, hay chưa thành tựu cũng thảy đều tiêu diệt và tất cả các độc hay hại người. Chỗ nào có Lục Tự Thần Chú Vương Kinh này, hoặc đọc tụng hoặc thọ trì nhớ niệm, các ác nghiệp trọng chướng đã có thảy đều tiêu diệt. Tức nói chú rằng:

Khư Chi Khư Trụ Khư Tỳ Chi, Giam Thọ, Giam Thọ, Ða Chi, Bà Chi, Ta Bà Ha.

Nếu có kẻ nào làm ác chú trù rủa, nếu đã làm hoặc đang làm. Hoặc Trời, hoặc Rồng, hoặc Dược-xoa, hoặc La-sát và tất cả kẻ làm ác chú trù rủa thảy đều tiêu diệt. Hoặc Khư-ủ-đà, hoặc Tỳ-đà-la, hoặc Phú-đơn-na đã làm thảy đều tiêu diệt, các ác tiêu tan các thiện trợ giúp, nguyện nhờ chú này thường được an lành, dùng chơn thật Chương cú này, khiến đệ tử… ngày an đêm an, đêm ngày thường an. Sống lâu trăm tuổi, được thấy trăm thu. Bởi vì sao? Tối thượng trong thế gian không qua phép Phật. Trời người cung kính, chúng ma vâng phụng, ly dục không nhiễm. Tức nói chú rằng:

Khư Chi Khư Trụ Khư Tỳ Chi, Giam Thọ, Giam Thọ, Ða Chi, Bà Chi, Ta Bà Ha.

Vì cớ sao? Tối thượng trong thế gian không ai hơn Tăng, lương thiện phước điền, Hiền Thánh cung kính, các thiện ủng hộ. Tức nói chú rằng:

Khư Chi Khư Trụ Khư Tỳ Chi, Giam Thọ, Giam Thọ, Ða Chi Bà Chi Ðâu Ðế, A Nĩ Ðế, A Châu Ðế, Ta Ba Ha.

Nếu kẻ nào làm ác chú trù rủa, hoặc hòa hợp độc dược, hoặc chơn, hoặc ngụy, đã làm phi pháp. Hoặc thân trước hoặc thân này, làm các ác nghiệp, tất cả trọng tội thảy đều tiêu diệt. Tức nói chú rằng:

Ma hưu bà ô ma đế, ô ma đà đồ đà nĩ, khư ủ đà bà đề đồ đà nĩ tần đầu ma đề, chất đế chất đa đề bà đồ đà nĩ, a bệ chiên a bệ, ta bà ha.

Nếu có người hay tụng trì Lục Tự Thần Chú Vương Kinh, giả sử khiến chú vào cây khô, có thể được hoàn sanh nhánh lá, huống gì thân người, khiến người ấy được sống trăm tuổi, được thấy trăm thu. Chư Phật đã nói, A-nan đã truyền. Nếu người đọc tụng thông suốt đều tự hộ mình, các ác lìa thân, các điều thiện nhóm tụ. Nếu chú nguyện cho người khác, hay trừ các ác khổ hoạn cho người ấy. Người đọc tụng phải đoạn dứt ngũ tân, chí tâm thanh khiết, nhiên hậu mới làm. Các nạn hung họa không còn dư sót, đều được cát tường lợi ích. Tức nói chú rằng:

Ha ha giá lị, ha ha na di, ha ha phù đà ma đề, ha ha ni ha trá, ni cù sa, ha ha ni ha đà, khư ủ đà, ni tỳ sa khư ủ đà, i nĩ di nĩ, đà tệ, đà đà tệ, ta bà ha.

Kính lễ Tam bảo, kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai. Kính lễ hết thảy Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác. Kính lễ Thánh A Phược Lô Chỉ Ðể Thấp Phạ La Ma-ha Tát-đỏa, quy mạng như vậy rồi, vậy sau nói Thần chú, mong nhờ Thần chú này thường an lành. Kính lễ Thánh A Phược Lô Chỉ Ðể Thấp Phạ La, quán chiếu thân con (câu này xưng ba lần) thương xót con. Tức nói chú rằng:

Ô ha ni mộ a ni a đà ni a đà tỳ a đà xà tỳ ni đam tỳ ni, an đà lệ, bát đà lệ, tử bì đề, an đà la bà tử ni, tát lục đậu suất tra, ba la đậu suất tra, chất đảm diêm bà dạ, đam bà dạ, ma ha dạ da bà mậu la, đề na mậu giá đề, lô lụ chất tra na đà tử, lô lụ lô lậu chất tra bát đà tử, ta bà ha.

Chú này hay hộ tất cả ách nạn, vô cấu thanh tịnh giải thoát quang minh quán chiếu, cột trói tất cả kẻ tặc làm ác, không có mê hoảng, người niệm lành được cứu độ tất cả các ác ma nạn, hiện đời ủng hộ ngã thân, sư tử, voi điên, cọp beo, chó sói, khỉ, vượn và các ác cầm thú muốn hại người, khiến thảy bị trói. Tôi nay vì đệ tử… và cùng bạn đồng hành. Tất cả chú lực hướng đến chỗ nào đi, đứng, nằm, ngồi nguyện thảy bình an. Tức nói chú rằng:

Tri hê rị, tri rị, thâu rị ma ðắng kỳ, chiên ðà rị xoa la xoa la la da ta bà ha.

Kính lễ Tam bảo ắt nguyện chú này, khiến đại cát tường, khéo dùng chú pháp này, ngày đang dùng ấy tắm rửa sạch sẽ, y phục thanh tịnh, thân tâm điềm tĩnh, không được hành dâm, không ăn ngũ tân, không uống rượu thịt, không nói lời ác, phải lấy chỉ trắng, tay nắm giăng ra, tụng chú 7 biến, một biến một gút. Làm dây thành rồi, nếu có quan sự, bị lời thị phi. Hoặc gặp tranh cãi, hoặc trù chú rủa, hoặc bàn mưu sàm tấu, vu cáo bậy bạ, và tất cả các ác, lấy chú gút này đeo nơi áo người, những nạn như trên thảy đều tiêu diệt. Sau việc qua rồi, thỉnh Phật, Pháp, Tăng thiêu các danh hương, trai phạn cúng dường, thâm tu cầu phước, bi kỉnh báo Phật từ ân, chủ tự mở gút, phát đại nguyện rằng: Con cùng tất cả tứ sanh, vĩnh tuyệt bát nạn, sở nguyện tùng tâm. Tức nói chú rằng:

Hê đậu ma đế da xá bà đế, bà la sa thiên bà đế, ô thọ bà đế, uất đa la ni, a xoa dạ bà đế, a nâu thiên đế mục xí bà la bà mục đế, bà la bà chỉ đậu ta ha.

Kính lễ quá khứ, vị lai, hiện tại tất cả Thường trụ Tam Bảo.
Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai.
Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác.
Kính lễ Thánh A Phược Lô Chỉ Ðể Thất Phạt La tiêu phục độc hại cứu khổ đại bi giả.
Kính lễ Mạn-thù-thất-lợi Bồ-tát, Tam-mạn-đa Bạt-đạt-la Bồ-tát, Từ Thị Bồ-tát, Khí Ấm Cái Bồ-tát, Tịch Căn Bồ-tát, Huệ Thượng Bồ-tát, Thường Bất Ly Thế Bồ-tát, Thủ Lăng Nghiêm Tam-muội, Hư Không Tạng, Bảo Tràng, Khổng Tước Vương Ðà-la-ni, Lục Tự Chương Cú, Dược Vương Dược Kiên Ý, Bất Ô Hạnh Ðẳng Bồ-tát Ma-ha-tát. Xưng các danh hiệu quy y như vậy, hết thảy Thánh chúng đắc đạo. Vậy sao nói Ðà-la-ni Thần chú này. Tức nói chú rằng:

Ca ra ni ma đế, tỳ dũ đa ni, dà đế bà ra tỳ, da xá thủ la bà lệ, đà đề nâu đề tán đà bà đề, xá đà mục khư, uất đa la ni, xá đà bà ra tỳ xá tỳ thiên đà, ca rị xa, bà tát na bà dà đế, cưu xá la bà bà ni, a nâu sang đế tỳ san đế tri đế, a tri đế, than na dà đế, a than na dà đế, a bà ta rị, a xá ta ra nĩ, bà la nĩ mục lê, mâu ra mâu ra bà đà lệ, xá ni bà ra lục, tu lê bà đế thù đế bà la lục, tu tỳ ma lệ yêm ma lệ, ta ha.

Chú này hay trừ hết thảy tối tăm, Như Lai truyền trì, chư Thiên kính thọ. Thiện thần hộ niệm, Phạm thiên giải bày. Ðế Thích kính thờ, ủng hộ cõi đời, các Thánh thấu rõ, chư Tiên thọ trì, các họ hòa hợp, giải thoát ràng buộc, hết thảy các trời và cùng các người, dứt các phiền não, hàng phục ma oán, chế phục ngoại đạo, bẻ gãy các lỗi kiêu mạn. Các Pháp sư đàm luận tranh tụng đều được vượt thắng, căn lành tăng trưởng, thân tâm thanh tịnh, không bỏ đại chúng, vui các học pháp, giữ gìn kinh điển, pháp tạng thâm sâu, lợi ích Tam bảo, thương xót tất cả các loài chúng sanh, trang nghiêm chúng nghĩa, có hết thảy lợi ích lớn như vậy, nên gọi là Vô Tận Tạng Ðà-la-ni Chương Cú, chẳng phải hộ mà hay hộ, nếu có người hay đọc tụng, biên chép, thọ trì hoặc khuyên người biên chép, cho đến lấy hương hoa cúng dường kinh quyển ấy, thì được vô ngại ba mươi hai nạn sợ hãi. Người dùng chú pháp này sớm chiều tắm gội sạch sẽ, súc miệng rửa tay, y phục thanh tịnh, thắp hương chí tâm đảnh lễ, đọc tụng ba biến như vậy xong rồi, chỗ ra làm việc gì, lời nói đàm luận, bốn chúng chiêm ngưỡng, hướng đến phương nào cũng được cát tường. Mọi người quy kính, thấy đều vui mừng, oan gia vâng thuận. Các ông A-nan-đà, hết thảy nên phải một lòng phụng trì Ðà-la-ni Chương Cú này. Khi nói pháp đây, tất cả Trời, Rồng, Bát bộ, Quỷ thần, nghe Phật Ngài nói, đều đại vui mừng làm lễ mà trở về.

II. UẾ TÍCH KIM CANG THUYẾT THẦN THÔNG ÐẠI MÃN ÐÀ-LA-NI PHÁP THUẬT LINH YẾU MÔN:
Bắc Thiên Trúc, Sa-môn Tam Tạng A-chất-đạt-tản truyền sang từ đời Ðường.
Ngài Vô Năng Thắng Tướng dịch Phạn ra Hán.
Sa-môn Thích Viên Ðức dịch thành Việt Văn.


Tôi nghe như vầy, một thời Ðức Phật ở tại Câu-thi-na, xứ Lực Sĩ Xanh, gần bên sông Bạc-đề trong rừng Sa-la Song Thọ.

Lúc bấy giờ đức Như Lai sắp nhập Niết-bàn, khi đó có vô lượng trăm ngàn vạn chúng, hết thảy Trời, Rồng, tám bộ nhơn và phi nhơn… đứng chung quanh bốn phía Ðức Phật than khóc, buồn rầu, khổ não.

Bấy giờ lại có chư Thiên, đại chúng, như ông Thích Ðề Hoàn Nhơn v.v… đều đến cúng dường, chỉ có ông Lễ Kế Phạm Vương, đem chư Thiên nữ, nương ở bốn phía đoanh vây chung quanh ông mà ngồi, Thiên nữ trước sau, cả thảy ngàn vạn ức chúng cùng chung vui chơi. Nghe Đức Như Lai vào cõi Niết-bàn mà không đến thăm hỏi.

Bấy giờ chư đại chúng liền nói: Ngày nay đức Như Lai vào Niết-bàn, vậy sao Phạm vương kia không đến ư?! Vương kia chắc có tâm ngã mạn mới không đến đây. Hết thảy đồ chúng chúng ta nên sai khiến Tiểu Chú tiên, đến nơi kia khiến họ về. Nói lời ấy rồi liền vội thúc trăm ngàn chúng Chú tiên đến chỗ nơi ấy mới thấy các thứ bất tịnh làm thành vách. Tiên kia thấy rồi thảy đều phạm chú mà chết.

Bấy giờ đại chúng ngạc nhiên chưa từng có, lại thúc vô lượng Kim Cang cũng khiến trì chú mà đi, mãi đến bảy ngày không người tới được. Ðại chúng thấy việc đó rồi, thêm phần buồn rầu.

Bấy giờ, đại chúng đồng thanh mà nói kệ rằng:
“Khổ thay Ðại Thánh Tôn,
Niết-bàn sao mau quá?
Các trời còn quyết định,
Không người được tìm kêu,
Ðau xót thầy cõi trời,
Niết-bàn như lửa tắt.”

Bấy giờ, chư đại chúng nói kệ này rồi lại bội phần gào khóc buồn khổ thảm thiết. Lúc ấy đức Như Lai thương xót chư đại chúng liền dùng Ðại biến Tri Thần Lực nơi bên tay trái của quả tim mà hóa ra Kim Cang bất hoại. Liền từ chỗ ngồi ở trong đại chúng mà đứng dậy, bạch đại chúng rằng: Tôi có đại Thần chú, hãy thu lấy Phạm vương kia. Nói lời ấy rồi liền ở trong đại chúng hiển bày thần thông làm cho Tam thiên đại thiên thế giới sáu lần chấn động, cung Trời, cung Rồng cùng các cung điện Quỷ thần thảy đều sụp đổ, liền tự thân bay đến chỗ Phạm vương kia lấy tay chỉ đó, các thứ vật xú uế kia biến làm đại địa.

Bấy giờ Ngài Kim Cang bảo với người kia rằng: Ngươi thật là đại ngu si, đức Như Lai ta muốn vào cõi Niết-bàn, sao ngươi không đến?! Liền lấy sức bất hoại Kim Cang mà chỉ đó, Phạm vương phát tâm đến chỗ Đức Như Lai.

Bấy giờ đại chúng khen ngợi rằng: Ðại Lực Sĩ, Người thật là đại thần lực mới đem Phạm vương về đến nơi đây. Lúc đó Ngài Kim Cang liền nói rằng: Nếu có chúng sanh nào trong thế gian bị chư Thiên ác ma hung mãnh và các ác quỷ, hết thảy các ngoại đạo làm não loạn, người ấy chỉ tụng Thần chú của ta mười vạn biến, ta tự hiện thân mà hộ hết thảy các Hữu tình, tùy ý mà được viên mãn, vĩnh viễn xa lìa nghèo cùng, khốn khổ, thường được an vui. Thần chú này có công năng như thế. Trước phát lời đại nguyện, niệm đức Bổn Sư của ta: NAM-MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT.

Sau khi đức Như Lai diệt độ, nếu ai thọ trì Thần chú này thệ độ quần sanh, khiến cho Phật pháp bất diệt, cửu trụ ở đời, phát lời nguyện ấy rồi liền thuyết Thần chú Uế tích Chơn ngôn Ðại Viên Mãn Ðà-la-ni rằng:

“Úm, bút quát hốt lốt, ma ha bát ra, ngân na ngái, vẫn trắp vẫn, vĩ hiệt vĩ, ma na thê, ô thâm mộ hốt lốt, hùm hùm phấn phấn tóa ha.”

Bấy giờ Ngài Kim Cang thuyết Thần chú này rồi lại nói nữa rằng: Sau khi đức Như Lai diệt độ, nếu ai thường tụng Thần chú này, nếu có chúng sanh thỉnh nguyện thọ trì Thần chú đây, tôi thường vì sự sai khiến của người ấy mà làm cho họ sở cầu như nguyện. Tôi nay trước đức Như Lai mà nói Thần chú này, cúi xin đức Như Lai trong cõi Niết-bàn thấu rõ cho chúng con. Bạch Thế Tôn! Nếu có chúng sanh bị nhiều thứ quỷ, ác thần làm não loạn, trì Thần chú này đều không thể làm hại, vĩnh viễn xa lìa các khổ nạn.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào muốn cứu trị lành vạn bệnh thì tụng Thần chú của con, trên bốn mươi vạn biến, thấy có các bệnh, trị đều hiệu nghiệm, không luận sạch hay dơ, tùy ý sai khiến, con thường theo gia hộ, hết thảy các sở nguyện đều được viên mãn.

Nếu muốn khiến cây khô sanh cành lá, lấy một lượng Bạch giao hương để thoa trong tim cây, lấy cành dương chi, chú trong cây một trăm biến, ngày ba thời, cho mãn ba ngày, cây liền sanh hoa trái.

Nếu muốn suối khô có nước, lấy vôi sạch mà rải khắp chung quanh ấy, lấy hoa tốt bỏ vào trong ba mươi lít nước sạch ở giếng, đem để ở trong giữa lòng suối, giờ Dần buổi sáng, chú 108 biến, nước liền phun ra như bánh xe quay.

Nếu muốn núi khô, sanh cây cỏ, lấy dao thép bén, búa bốn hướng của núi ấy, chú ba ngàn biến, mãn bảy ngày liền sanh cây cỏ.

Nếu muốn khiến loại dã thú hung mãnh đến hàng phục, lấy An tất hương, nhìn về hướng có dã thú ấy mà đốt, chú một ngàn biến, đêm lại, các dã thú kia kéo nhau tụ tập trước cửa nhà của người trì chú, quy hàng hiền hậu, giống như gia súc mình nuôi vậy, tùy ý mình sai bảo, đời đời không xa lìa.

Nếu muốn quỷ Dạ-xoa tự đến hàng phục, lấy mười nhánh đào, tề cho bằng gốc, lấy năm mươi lít nước đổ vào bình sành (cái thạp) đem nấu, bỏ đào liễu ấy vào ngâm, xong lấy ra, lấy ba lượng lớn đinh hương, ba lượng lớn nhũ đầu hương, ba lượng lớn bạch giao hương, sau cùng hòa trong năm mươi lít nước nấu đào liễu ấy, liền đem đổ trong một cái chậu bể, lấy nhánh đào dài ba thước mà khuấy nước đó, tụng chú một trăm biến, hết thảy quỷ Dạ-xoa, La-sát đều đến hiện hình, cùng người làm pháp này mà hầu chuyện, cầu xin theo làm thị giả.

Nếu muốn diệt ác tâm của các quỷ thần, độc xà, rắn rết, những mãnh thú hung dữ v.v… lấy vôi sạch rải khắp cửa hang của chúng, tự nhiên chúng chui ra, tụng chú nho nhỏ một trăm biến, thì các rắn độc trùng thú kia, liền diệt hết tâm độc, không dám làm tổn thương người khiến mau được giải thoát.

Nếu muốn chó dữ không cắn người, lấy một nắm cơm chú bảy biến vào cho nó ăn, vĩnh viễn không cắn người mà cũng không còn gầm sủa hung hăng.

Nếu muốn người ác đến hàng phục mình, viết tên họ người ấy để dưới bàn chân, chú một trăm biến, tâm mình nghĩ đến người kia, người kia liền đến hàng phục, bỏ hết tâm oán ghét.

Nếu muốn người ghét nhau, viết tên họ của hai người đó, để dưới bàn chân, tụng chú hai trăm mười tám biến thì hai người ấy đời đời xa lìa, không còn thương mến.

Nếu có người ghét nhau, muốn khiến họ thương kính, mến nhau, liền viết tên họ của các người ấy, để dưới bàn chân tụng chú một trăm lẻ tám biến thì các người ấy thương kính, mến nhau, đời đời không xa lìa.

Nếu có người chưa an lạc, muốn khiến họ được an lạc cũng làm như trước, viết tên họ của người ấy, dưới bàn chân chú ba trăm biến thì người kia được an vui, nên vì người kia phát lời đại nguyện, ta đối với người ấy, khi bấy giờ, liền tự đem vô lượng trân bảo ban cho người nghèo cùng, thảy được đầy đủ. Lại phép nữa: Nếu người trì chú, cầu các món trí, cầu các món tuệ, chỉ tụng chú mười vạn biến tự được các món đại trí tuệ và các thứ thiện mỹ, biện tài trôi chảy, tùy ý mà được, chỗ cần dùng ấy thảy đều ban cho.

Nếu người trì chú cầu các thứ trân bảo, ma-ni như ý châu v.v… chỉ chí tâm tụng này, tùy theo nhiều ít, ra liền ban cho họ, được mãn sở nguyện.

Nếu muốn trị lành người bệnh, thì nên kiết ấn Ðốn bệnh (trước lấy tay trái, ngón trỏ, ngón giữa quấn lại với nhau) kiết ấn như vậy, chú 108 biến, lấy ấn Ðốn bệnh này quơ quơ bảy lần dưới người bệnh, người ấy liền mạnh.

Nếu trị bệnh người sắp chết, trước kiết ấn Cấm ngũ lộ, sau mới trị tức bệnh liền dứt. Ấn này cũng giống như trước, chỉ khác là ngón vô danh co vào trong lòng bàn tay, ngón út thẳng ra, chú một trăm biến, bệnh liền lành.

Nếu trị bệnh tà, chỉ ở bên đầu người bệnh, xông An tức hương, tụng chú thì bệnh liền lành.

Nếu trị bệnh trùng độc, viết tên họ của người ấy trên giấy, tụng chú thì bệnh liền lành.

Trị bệnh tinh mị cũng như pháp trước mà trừ.

Nếu trị bệnh nằm liên miên, viết tên họ người bệnh cùng tên họ của con quỷ làm bệnh, vùi dưới giường tụng chú, con quỷ theo tên họ mà hiện hình, khiến quỷ ấy nói việc ba đời mỗi mỗi hướng về người bệnh mà nói thì bệnh liền lành.

Nếu có bệnh thời khí, thấy vị Sư trì chú này thì bệnh liền lành.

Nếu muốn khiến Hành bệnh Quỷ vương, không vào địa giới của mình thì vào mười ngày trai (thập trai) tụng chú của tôi 1.008 biến, năng trừ vạn dặm bệnh hoạn.
(còn tiếp)
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Dianichi
III. UẾ TÍCH KIM CANG CẤM BÁCH BIẾN PHÁP KINH:
Bắc Thiên Trúc, Sa-môn Tam Tạng A-chất-đạt-tản truyền sang từ đời Ðường.
Ngài Vô Năng Thắng Tướng dịch Phạn ra Hán.
Sa-môn Thích Viên Ðức dịch thành Việt văn.


Bấy giờ, Ngài Kim Cang lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ trai lành, người gái tín nào trì chú của con mà vô hiệu nghiệm thì không có lẽ đó.

Muốn khiến núi sập, lấy ba mươi lít hạt cải trắng, lấy An tất hương loại tốt, vì nghi trong núi ấy có vật báu, lấy một dao thép bén, búa bốn hướng của núi ấy, làm giới hạn lấy một cái khăn sạch, một cái lư hương xông An tất hương, trước tụng chú 1.008 biến, lấy hạt cải trắng rải khắp bốn phía cho đến bảy lần, làm phép ấy thì núi liền sập. Nếu có của báu trong đó thì vị thần giữ kho liền bỏ kho báu mà đi, tha hồ lượm lấy.

Nếu muốn khiến biển khô nước, trước tiên chú 1.008 biến, lấy vàng hoặc đồng làm thành hình con rồng, quăng xuống biển, nước biển liền khô cạn.

Nếu muốn khiến nước sông, suối chảy ngược, lấy An tất hương nắn thành hình con voi, không luận lớn nhỏ, ném xuống nước chú 108 biến, tức nước liền chảy ngược. Muốn khiến chảy lại như cũ, tụng chú trong hòn đá sạch, quăng xuống nước, thì nước chảy như xưa.

Nếu có chớp nháy, sấm sét, rồng độc làm bão lụt mưa gió liền kết ấn Chỉ Lôi Ðiện (lấy tay trái, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út, co vào trong lòng bàn tay, thẳng ngón cái ra, nắm trên tiết thứ nhất của ngón trỏ) tụng chú mà chú đó, quơ quơ về hướng ấy, sấm sét liền hết.

Nếu muốn khiến hết thảy Quỷ thần đến hàng phục để sai sử, lấy ba mươi lít nước đổ vào cái bát bằng đồng, lấy vôi sạch rải chung quanh rồi kiết ấn Giáo Nhiếp Lục (lấy hai ngón vô danh co vào trong lòng bàn tay, dựa lưng của hai ngón tay ấy vào nhau, hai ngón tay giữa chạm đầu lại, hai ngón trỏ và hai ngón út xòe ra như hoa nở, hai ngón tay cái vịn tiết giữa của hai ngón trỏ) kiết ấn như vậy thầm niệm chú 108 biến, thì các loại ác quỷ trong thế giới đều vân tập, tự hiện thân hình, bỏ tâm ác độc, làm theo người sai khiến.

Nếu cấm núi không cho các loại đến, tụng chú 100 biến, kêu lớn ba tiếng, liền kiết ấn Nghiệp Sơn (lấy tay phải, ngón vô danh co trong lòng bàn tay, ngón trỏ, ngón giữa, ngón cái, tất cả các ngón đều thẳng ra) hướng lên trên tụng chú bảy biến, liền lui ra sau bảy bước rồi mới ấn lên núi ấy, thì ở trong núi tất cả chim, thú v.v… liền rời khỏi núi. Nếu kiết ấn này, chú bảy biến hướng lên hư không ấn 21 lượt thì trên hư không mảy trần không qua lọt.

Nếu muốn khiến người không nói được, trước viết tên họ của người ấy bỏ vào trong miệng mình ngậm lại, thì người ấy miệng không nói được, nhả ra liền nói được.

Nếu tụng tất cả chú khác, trước phải làm đàn, còn tụng chú này của tôi (Kim Cang) thì khỏi làm đàn, chỉ lấy gỗ đẽo một cái chày Kim Cang đem để nơi trong tháp Phật, hoặc trong tịnh thất, dùng các hương thơm cúng dường thoa đất, tùy theo chày lớn nhỏ, nên cần các thứ hương hoa cúng dường, để chày trong đàn, tụng chú 108 biến thì cái chày ấy liền tự động hoặc biến hiện các vật lạ, không lấy gì làm ngạc nhiên, sợ hãi. Lại nữa! Tụng chú 108 biến thì cái chày ấy tự nhích lên ba thước rồi lại năm, sáu, bảy thước cho đến một trượng trở lại.

Người trì pháp này, liền quỳ xuống quy y sám hối, phát lời nguyện, thì ta ở trong ấy liền hiện chơn hình, tùy theo ý của người đó làm theo khiến cho họ các sở nguyện mau được như ý. Tôi liền thọ ký cho họ được đắc quả Bồ-đề, liền được thân tâm giải thoát. Trước trì tụng mười vạn biến cho đầy đủ vậy, sau mới làm các phép tắc, nếu chưa đủ túc số như vậy thì không được hiệu nghiệm.

Bấy giờ, Ngài Uế Tích Kim Cang nói Thần chú này rồi, đại chúng đồng khen rằng: Hay thay Đại lực sĩ, Ngài hay nói pháp đại nhiệm mầu này, thật là tối thượng, khiến cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát.

Bấy giờ, Ngài Uế Tích Kim Cang liền bạch đại chúng rằng: Các vị phải biết, đối với pháp của tôi mà lưu hành đến chỗ nào, tôi và tất cả đại thần Kim Cang thường theo gia hộ cho người trì pháp này, trợ giúp cho họ mau được thành tựu.

Bấy giờ, Ngài Uế Tích Kim Cang lại nói nữa rằng: Nếu có chúng sanh nào thọ trì pháp này, tôi liền hiện thân trước người ấy làm cho họ sở cầu được như nguyện. Tôi cũng ban cho họ được các phép hóa hiện, các thứ thần thông, không bị chướng ngại, nhưng phải thường niệm danh hiệu đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, tôi thường theo đến đó, khiến cho tất cả các pháp đều được thành tựu.

Bấy giờ ngài Kim Cang tiếp nói các phù ấn sau đây:

ẤN PHÁP ĐỆ NHỊ

an phan de nhi.JPG

Ấn này khắc vuông một tấc tám phân, chú một ngàn biến, dùng bạch giao hương thoa. Ngày khắc ấn này không được cho người thấy.

Dùng ấn in nơi Tâm (ngực) thì được Tâm trí, Tự nhiên trí, Túc mạng trí. Trì ấn này 100 ngày, liền được các Đại pháp môn.

an phap de nhi 2.JPG

Ấn này khắc vuông một tấc hai phân, chú 600 biến, lấy An-tất-hương thoa đeo nơi thân.

Khiến tất cả mọi người thấy mình đều vui mừng, được đại tự tại, xa lìa vĩnh viễn các khổ.

an phap de nhi 3.JPG

Ấn này khắc vuông một tấc năm phân, chú 600 biến, lấy Bạch giao hương thoa.

Dùng Ấn, in dưới lòng bàn chân, liền bay được lên hư không, tùy ý mà bay đến các hướng.

an phap de nhi 4.JPG

Ấn này khắc vuông một tấc tám phân, dùng Bạch giao hương thoa, chú 7.000 biến.

Dùng ấn, in nơi chân, có thể ngày đi 300 vạn dặm, người không thấy được.

CƯỚC CHÚ: Bốn Ấn vuông trên đã đo đúng, thước tấc của Tàu. Quý vị tu trì cứ nương đây làm khuôn mẫu.


THẦN BIẾN DIÊN MẠNG PHÁP

than bien dien mang phap 1.JPG

Người bị bệnh liên miên, viết bùa này nơi tim (ngực) họ, thì bệnh liền lành.
Đại Kiết cấp cấp như Luật lịnh.

than bien dien mang phap 2.JPG

Đau tim viết Bùa này lập tức liền trừ lành.
Đại Kiết lợi cấp cấp như Luật lịnh.
Trước tụng chú bảy biến.

than bien dien mang phap 3.JPG

Bệnh Quỷ, lấy màu đỏ viết cho uống đó.

than bien dien mang phap 4.JPG

Người bị bệnh Tinh Mị Quỷ, lấy màu đỏ, viết bảy lá lớn cho uống, liền lành, rất thần nghiệm.

than bien dien mang phap 5.JPG

Nếu người làm pháp này, lấy vải sa tanh trắng (một trượng bảy) 10m7 tấc, đem giặt cho thật trắng, để trong Đại Luân Thế Giới (Quả Địa Cầu). Khiến người sống lâu 70 tuổi. Nếu không có người làm được vậy, thì ở trong chính giữa sân nhà, đào đất bảy thước, chôn vải ấy thì được thông minh, tăng trưởng trí tuệ, biện tài vô ngại.

7 chu bua.JPG

Bảy chữ Bùa này có công năng trị vạn bệnh, viết mà uống đó, khiến cho người sống lâu, tăng trưởng trí tuệ rất đại thần nghiệm.

7 chu bua 2.JPG

Bảy chữ Bùa trên, nếu có cầu các thứ trân bảo, dùng màu đỏ viết Bùa này uống, cho mãn bảy ngày, thì có các thứ trân bảo tự nhiên đem đến. Nếu cầu tài vật của người, viết tên họ người ấy để dưới bùa này, thì người kia liền đem tài vật dâng đến.

3 chu bua.JPG

Ba chữ Bùa trên, dùng màu đỏ viết, dán trên 4 chân giường, thì thường có 8 vị Đại Kim Cang theo gia hộ, không tạm bỏ rời. Nhưng phải uy nghiêm, thanh tịnh, không được cho các vật ô uế vào phòng, phải cẩn thận dè dặt đó.

7 chu bua 3.JPG

Bảy chữ Bùa này, dùng màu đỏ viết trên giấy, uống 1.000 cái (vò viên bằng múi cam) khiến người sống lâu, ngang bằng Trời Đất. Khi làm phép này, không được cho người thấy.

7 chu bua 4.JPG

Bảy chữ Bùa trên, nếu có người bị các thứ bệnh, viết Bùa này uống đều được trị lành. Nếu người viết bùa này uống đó, thì được sống lâu, tăng trưởng trí tuệ, rất đại thần nghiệm vậy.

bua 1.JPG

Khi có nạn lửa lớn bốc cháy, viết chữ Bùa này ném vào đó, tụng chú 108 biến, hướng có nạn lửa ấy tự nhiên tắt.

bua 2.JPG

Khi có gió lửa ác nổi lên (bão lửa), viết bùa này, chú 108 biến, ném vào hướng có gió đó thì ác kia liền diệt.

bua 3.JPG

Khi có nước lớn nổi lên, viết bùa này ném vào trong nước lớn đó, lập tức dứt nước chảy, không làm chìm người được.

bua 4.JPG

Khi có mưa lụt lớn, viết bùa này, chú 108 biến, ném vào hướng có mưa đó, lập tức liền đình lại.

bùa 5.JPG

Dùng màu đỏ viết Bùa này, uống 3 lá thì mới có thể viết bùa cho người khác, tức có linh nghiệm.
Nếu không làm như vậy, dùng các Bùa đều vô hiệu nghiệm.


Bấy giờ, Ngài Uế Tích Kim Cang nói pháp này rồi đại chúng thêm phần vui mừng, cùng chư Thiên Long, Đại Quỷ Thần v.v… vâng lời dạy mà làm lễ lui về.

(còn tiếp)
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Dianichi
IV. KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT QUẢNG ÐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ÐÀ-LA-NI.
Đời Đường, Sa-môn Dà-Phạm Đạt-mạ, người xứ Tây Thiên Trúc dịch.

Như thế tôi nghe, một thời, đức Phật Thích-ca Mâu-ni ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ-tát ở tại non Bổ-đà-lạc-ca, đức Phật ngồi nơi tòa sư tử, tòa này trang nghiêm thuần bằng vô lượng ngọc báu tạp ma-ni, xung quanh treo vây nhiều tràng phan bá bảo.

Khi ấy, đức Như Lai ở trên pháp tòa, sắp muốn diễn nói môn Tổng trì Ðà-ra-ni, có vô lượng số Bồ-tát Ma-ha-tát câu hội. Các vị ấy là: Tổng Trì Vương Bồ-tát, Bảo Vương Bồ-tát, Dược Vương Bồ-tát, Dược Thượng Bồ-tát, Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Hoa Nghiêm Bồ-tát, Đại Trang Nghiêm Bồ-tát, Bảo Tạng Bồ-tát, Đức Tạng Bồ-tát, Kim Cang Tạng Bồ-tát, Hư Không Tạng Bồ-tát, Di-lạc Bồ-tát, Phổ Hiền Bồ-tát, Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát... Những vị Bồ-tát như thế đều là bậc Quán đảnh đại Pháp vương tử.

Lại có vô lượng vô số đại Thanh văn tăng đều là bậc A-la-hán, tu hạnh Thập địa câu hội. Trong ấy, ngài Ma-ha Ca-diếp làm thượng thủ.

Lại có vô lượng Phạm-ma-la Thiên câu hội. Trong ấy, ngài Thiện Tra Phạm Ma làm thượng thủ.

Lại có vô lượng chư Thiên tử ở cõi trời Dục giới câu hội. Trong ấy, ngài Cù-bà-dà Thiên tử làm thượng thủ.

Lại có vô lượng Hộ thế tứ Thiên vương câu hội. Trong ấy, ngài Đề-đầu-lại-tra làm thượng thủ.

Lại có vô lượng Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, Nhơn, Phi Nhơn câu hội. Trong ấy, ngài Thiên Đức đại Long vương làm thượng thủ.

Lại có vô lượng chư Thiên nữ ở cõi trời Dục giới câu hội. Trong ấy, ngài Đồng Mục Thiên nữ làm thượng thủ.

Lại có vô lượng Thần Hư không, Thần Giang hải, Thần Tuyền nguyên, Thần Hà chiểu, Thần Dược thảo, Thần Thọ lâm, Thần xá trạch, Thần cung điện, cùng Thủy thần, Hỏa thần, Địa thần, Phong thần, Thổ thần, Sơn thần, Thạch thần v.v… đều đến tập hội.

Bấy giờ, đức Quán Thế Âm Bồ-tát ở trong đại hội, mật phóng ánh thần thông quang minh, chiếu sáng mười phương sát độ và cõi tam thiên đại thiên thế giới này đều thành sắc vàng. Từ Thiên cung, Long cung cho đến cung điện của các vị tôn thần thảy đều chấn động. Biển cả, sông, nguồn, núi Thiết Vi, núi Tu Di, cùng thổ sơn, hắc sơn, cũng đều rung động dữ dội. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, tinh tú, châu báu và lửa đều bị ánh kim quang rực rỡ kia lấn át làm cho ẩn mất không hiện.

Lúc đó, ngài Tổng Trì Vương Bồ-tát thấy tướng trạng hy hữu ấy, lấy làm lạ cho là việc chưa từng có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay, dùng lời kệ hỏi Phật, để biết tướng thần thông kia do ai làm ra, kệ rằng:

Ai thành Chánh giác trong ngày nay?
Khắp phóng ánh sáng như thế này.
Mười phương sát độ thành sắc vàng,
Cả cõi đại thiên cũng như vậy.
Ai được tự tại trong ngày nay?
Phô diễn thần lực ít có này.
Không ngằn cõi Phật đều rung động,
Cung điện Long thần cũng long lay.
Sức thần thông này ai làm ra,
Là ánh quang minh đấng Phật-đà,
Là của Bồ-tát, đại Thanh văn,
Hay trời Đế Thích, cùng Phạm ma?
Nay trong chúng hội đều sanh nghi,
Chẳng biết đây là nhân duyên gì?
Muốn cầu hiểu rõ, tâm thành kính,
Hướng trông về ngôi đại từ bi.

Đức Phật bảo Tổng Trì Vương Bồ-tát:

“Thiện nam tử! Các ông nên biết trong pháp hội này, có vị Bồ-tát Ma-ha-tát, tên là Quán Thế Âm Tự Tại, từ vô lượng kiếp đến nay đã thành tựu tâm đại từ bi, lại khéo tu tập vô lượng Đà-ra-ni môn. Vị Bồ-tát ấy vì muốn làm cho chúng sanh được lợi ích an vui, nên mới mật phóng sức thần thông như thế.”

Đức Như Lai vừa nói lời ấy xong, Quán Thế Âm Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay hướng về Phật mà thưa rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con có chú Đại Bi tâm Đà-ra-ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng tất cả công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa.”

Đức Phật bảo: “Thiện nam tử! Ông có tâm đại từ bi, muốn nói thần chú để làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh. Hôm nay chính là lúc hợp thời, vậy ông nên mau nói ra, Như Lai tùy hỷ, chư Phật cũng thế.”

Quán Thế Âm Bồ-tát lại bạch Phật: "Bạch đức Thế Tôn! Con nhớ vô lượng ức kiếp về trước, có Phật ra đời, hiệu là Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai. Đức Phật ấy vì thương nghĩ đến con và tất cả chúng sanh nên nói ra môn Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà-ra-ni. Ngài lại dùng tay sắc vàng xoa nơi đầu con mà bảo: “Thiện nam tử! Ông nên thọ trì tâm chú này, và vì khắp tất cả chúng sanh trong cõi nước ở đời vị lai, mà làm cho họ được sự an vui lớn.”

Lúc đó con mới ở ngôi Sơ địa, vừa nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ Bát địa. Bấy giờ con rất vui mừng, liền phát thệ rằng: “Nếu trong đời vị lai, con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con liền sanh ra ngàn tay ngàn mắt.”

Khi tôi phát thệ rồi, thì ngàn tay ngàn mắt đều hiện đủ nơi thân. Lúc ấy, cõi đất mười phương rung động sáu cách, ngàn Đức Phật trong mười phương đều phóng ánh quang minh soi đến thân con, và chiếu sáng khắp mười phương vô biên thế giới. Từ đó về sau, con ở trong vô lượng pháp hội của vô lượng chư Phật, lại được nghe và thọ trì môn Đà-ra-ni này. Mỗi lần nghe xong, con khôn xiết vui mừng, liền được vượt qua sự sanh tử vi tế trong vô số ức kiếp. Và từ ấy đến nay, con vẫn hằng trì tụng chú này, chưa từng quên bỏ. Do sức trì tụng ấy, tùy theo chỗ sanh, con không còn chịu thân bào thai, được hóa sanh nơi hoa sen, thường gặp Phật nghe pháp. Nếu có vị Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di hay đồng nam, đồng nữ nào, muốn tụng trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh, và sau đây y theo con mà phát nguyện:

Nam-mô Ðại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam-mô Ðại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm được mắt trí tuệ.
Nam-mô Ðại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau độ các chúng sanh.
Nam-mô Ðại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm được phương tiện khéo.
Nam-mô Ðại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau lên thuyền Bát-nhã.
Nam-mô Ðại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm được qua biển khổ.
Nam-mô Ðại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau được giới định đạo.
Nam-mô Ðại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm lên non Niết-bàn.
Nam-mô Ðại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con mau về nhà vô vi.
Nam-mô Ðại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
Nếu con hướng về nơi non đao,
Non đao tức thời liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa, nước sôi,
Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cõi địa ngục,
Ðịa ngục liền mau tự tiêu tan.
Nếu con hướng về loài ngã quỷ,
Ngã quỷ liền được tự no đủ.
Nếu con hướng về chúng Tu-la,
Tu-la tâm ác tự điều phục.
Nếu con hướng về các súc sanh,
Súc sanh tự được trí tuệ lớn.

Khi phát lời nguyện ấy xong, chí tâm xưng danh hiệu của con, lại chuyên niệm danh hiệu Bổn sư con Đức A-di-đà Như Lai, kế đó tiếp tụng Đà-ra-ni thần chú này. Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử.”

Hình ảnh
Ngài Quan Thế Âm Bồ-tát
Thiên Thủ Thiên Nhãn

Quán Thế Âm Bồ-tát lại bạch Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, con thề không thành Chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về cõi Phật, con thề không thành Chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam-muội biện tài con thề không thành Chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà-ra-ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, con thề không thành Chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối mười phương Ðạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì thần chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm Đà-ra-ni, mười phương Ðạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, báng người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng-kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng! Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân Bồ-đề về kiếp xa sau.

Hình ảnh
Tây Phương Giáo Chủ
Đức Phật A-di-đà

Bạch đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì thần chú Đại Bi, thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt.

–Thế nào là 15 việc chết xấu?
Không bị chết do đói khát khốn khổ.
Không bị chết do gông tù đánh đập.
Không bị chết vì oan gia thù địch.
Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau.
Không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại.
Không bị chết bởi rắn rít độc cắn.
Không bị chết vì nước trôi lửa cháy.
Không bị chết bởi phạm nhằm thuốc độc.
Không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại.
Không bị chết vì điên cuồng mê loạn.
Không bị chết do té cây, té xuống núi.
Không bị chết bởi người ác trù ếm.
Không bị chết bởi tà thần, ác quỷ làm hại.
Không bị chết vì bệnh ác lâm thân.
Không bị chết vì phi mạng tự hại.

Tụng trì thần chú Đại Bi, không bị 15 việc chết xấu như thế.

–Sao gọi là 15 chỗ sanh tốt?
Tùy theo chỗ sanh, thường gặp đấng Quốc vương hiền lành.
Tùy theo chỗ sanh, thường ở cõi nước an lành.
Tùy theo chỗ sanh, thường gặp thời đại tốt,
Tùy theo chỗ sanh, thường gặp bạn lành.
Tùy theo chỗ sanh, thân căn thường được đầy đủ.
Tùy theo chỗ sanh, đạo tâm thuần thục.
Tùy theo chỗ sanh, không phạm cấm giới.
Tùy theo chỗ sanh, thường được quyến thuộc hòa thuận, có ân nghĩa.
Tùy theo chỗ sanh, vật dụng, thức ăn uống thường được đầy đủ.
Tùy theo chỗ sanh, thường được người cung kính giúp đỡ.
Tùy theo chỗ sanh, tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt.
Tùy theo chỗ sanh, những việc mong cầu đều được toại nguyện.
Tùy theo chỗ sanh, Long Thiên, thiện thần thường theo ủng hộ.
Tùy theo chỗ sanh, thường được thấy Phật nghe pháp.
Tùy theo chỗ sanh, khi nghe chánh pháp ngộ giải nghĩa sâu.

Nếu kẻ nào trì tụng chú Đại Bi, sẽ được 15 chỗ sanh tốt như thế! Cho nên tất cả hàng trời, người, đều nên thường tụng trì, chớ sanh lòng biếng trễ.”

Khi đức Quán Thế Âm Bồ-tát nói lời ấy rồi, liền ở trước chúng hội, chắp tay đứng thẳng, đối với chúng sanh khởi lòng từ bi, nở mặt mỉm cười, nói chương cú mầu nhiệm Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà-ra-ni rằng:

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà gia. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa na ma bà tát đa. Na ma bà dà. Ma phạt đặc đậu. Đát diệt tha. Án a bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê, ma hê rị đà dựng. Cu lô cu lô, yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ. Mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô rô hô rô, ma ra. Hô rô hô rô hê lỵ. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế lỵ dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na. Bà dạ ma na. Ta bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ. Ta bà ha. Tất đà dũ nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da. Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Giả kiết a ra tất đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ. Ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết đế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha. Án, tất diện đô. Mạn đa ra. Bạt đà dạ. Ta bà ha.


Bồ-tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng, Thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc, tất cả chúng hội đều được quả chứng. Hoặc có vị chứng quả Tu-đà-hoàn, có vị chứng quả Tư-đà-hàm, hoặc có vị chứng quả A-na-hàm, có vị chứng quả A-la-hán, hoặc có vị chứng được Sơ địa, Nhị địa, Tam địa, Tứ địa, Ngũ địa cho đến Thập địa, vô lượng chúng sanh phát lòng Bồ-đề.

Khi ấy Đại Phạm Thiên vương từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay cung kính bạch với đức Quán Thế Âm Bồ-tát rằng: “Lành thay Đại Sĩ! Từ trước đến nay, tôi đã trải qua vô lượng Phật hội, nghe nhiều pháp yếu, nhiều môn Đà-ra-ni, song chưa từng nghe nói chương cú thần diệu: Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà-ra-ni này. Cúi xin Đại sĩ vì tôi, nói hình trạng tướng mạo của Đà-ra-ni ấy. Tôi và đại chúng đều ưa thích muốn nghe.”

Quán Thế Âm Bồ-tát bảo Phạm vương: “Ông vì phương tiện lợi ích cho tất cả chúng sanh, nên hỏi như thế. Nay ông khéo nghe, tôi sẽ vì các ông mà nói lược qua.

Này Phạm vương! Những tâm đại từ bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi, tâm chẳng nhiễm trước, tâm không quán, tâm cung kính, tâm khiêm nhường, tâm không tạp loạn, tâm không chấp giữ, tâm Vô thượng Bồ-đề, nên biết các thứ tâm ấy đều là tướng mạo của môn Đà-ra-ni này. Vậy, ông nên y theo đó mà tu hành.”

Phạm vương thưa: “Tôi và đại chúng hôm nay mới hân hạnh được biết tướng mạo của môn Đà-ra-ni này, từ đây chúng tôi xin thọ trì chẳng dám lãng quên.”

Bồ-tát lại nói tiếp: “Nếu kẻ thiện nam, thiện nữ nào tụng trì thần chú này, phải phát tâm Bồ-đề rộng lớn, thề độ tất cả muôn loài, giữ gìn trai giới, đối với chúng sanh khởi lòng bình đẳng, và thường nên trì tụng chớ cho gián đoạn. Lại nên ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan, đốt đèn, dùng hương hoa, cùng các thứ ăn uống để cúng dường, buộc tâm một chỗ, chớ nghĩ chi khác, y như pháp mà tụng trì. Lúc ấy, sẽ có Nhựt Quang Bồ-tát, Nguyệt Quang Bồ-tát cùng vô lượng Thần tiên đến chứng minh, giúp thêm sự hiệu nghiệm. Bấy giờ ta cũng dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ, khiến cho kẻ ấy từ đó về sau có thể hiểu suốt tất cả sách vở thế gian, thông đạt các điển tịch Vi Đà và tất cả pháp thuật ngoại đạo. Chúng sanh nào tụng trì thần chú này, có thể trị lành tám muôn bốn ngàn thứ bệnh ở thế gian, hàng phục các thiên ma, ngoại đạo, sai khiến được tất cả quỷ thần. Những kẻ tụng kinh tọa thiền ở nơi non sâu, đồng vắng, bị sơn tinh, tạp mị, các quỷ vọng lượng làm não loạn phá hoại, khiến cho tâm không an định, chỉ cần tụng chú này một biến, các quỷ thần ấy thảy đều bị trói. Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang Mật Tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hoặc thân mạng của chính họ.”

Tiếp đó, Bồ-tát liền đọc lời kệ sắc lệnh rằng:
Ta sai Mật Tích, Kim Cang Sĩ,
Ô-sô-quân-đồ Ương-câu-thi,
Bát bộ lực sĩ, Thưởng-ca-la,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.
Ta sai Ma-hê Na-la-diên,
Kim-tỳ-la-đà Ca-tỳ-la,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.
Ta sai Bà-cấp Ta-lâu-la,
Mãn Thiện Xa-bát Chân-đà-la,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.
Ta sai Tát-giá Ma-hòa-la,
Cưu-la-đơn-tra Bán-chỉ-la,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.
Ta sai Tất-bà-dà-la Vương,
Ưng Đức Tỳ-la Tát-hòa-la,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.
Ta sai Phạm Ma Tam-bát-la,
Ngũ Bộ Tịnh Cư Diêm-ma-la,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.
Ta sai Thích Vương, Tam Thập Tam,
Đại Biện Công Đức Bà-đát-na,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.
Ta sai Đề-đầu-lại-tra Vương,
Các thần Mẫu nữ, chúng Đại Lực,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.
Ta sai Tỳ-lâu-lặc-xoa Vương,
Tỳ-lâu-bác-xoa, Tỳ-sa-môn,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.
Ta sai Kim Sắc Khổng Tước Vương,
Hai mươi tám bộ Ðại tiên chúng,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.
Ta sai Ma-ni Bạt-đà-la,
Táng Chi đại tướng, Phất-la-bà,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.
Ta sai Nan-đà, Bạt-nan-đà,
Bà-dà-la Long, Y-bát-la,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.
Ta sai Tu-la, Càn-thát-bà,
Ca-lâu, Khẩn-na, Ma-hầu-la,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.
Ta sai Thủy, Hỏa, Lôi, Điển thần,
Cưu-bàn-trà vương, Tỳ-xá-xà,
Thường theo ủng hộ bên hành giả.

Các vị thiện thần này cùng thần Long vương, thần Mẫu Nữ đều có 500 Ðại lực Dạ-xoa làm quyến thuộc, thường theo ủng hộ người thọ trì thần chú Đại Bi. Nếu người đó ở nơi núi hoang, đồng vắng, ngủ nghỉ một mình, các vị thiện thần ấy thay phiên nhau canh giữ không cho tai ương, chướng nạn xâm phạm đến thân. Nếu hành giả đi trong núi sâu lạc mất đường về, tụng trì chú này, Thiện thần, Long vương hóa làm người lành chỉ đường dẫn lối. Như hành giả trụ nơi núi rừng, đồng vắng, thiếu thốn nước lửa, Long thần vì ủng hộ, hóa ra nước, lửa.”

Đức Quán Thế Âm Bồ-tát lại vì người tụng chú, nói bài kệ thanh lương tiêu trừ tai họa rằng:
Hành giả đi trong núi đồng vắng,
Gặp những cọp sói, các thú dữ,
Rắn, rít, tinh mị, quỷ vọng lượng.
Tụng tâm chú này khỏi bị hại.
Nếu đi biển cả hoặc sông, hồ,
Những rồng rắn độc, loài Ma-kiệt,
Dạ-xoa, La-sát, cá, rùa lớn,
Nghe tụng chú này tự lánh xa.
Nếu bị quân trận giặc bao vây,
Hoặc gặp người ác đoạt tiền của,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Giặc cướp tự khởi lòng thương xót.
Nếu bị vua quan, quân sĩ bắt,
Gông cùm trói buộc, giam ngục tù,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Vua, quan tự mở lòng ân xá.
Nếu đi vào nhà nuôi sâu độc,
Uống ăn để thuốc muốn hại nhau,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Thuốc độc biến thành nước cam lộ,
Nữ nhơn bị nạn khi sanh sản,
Khổ vì ma quái làm ngăn cản,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Quỷ tà sợ trốn sanh an ổn,
Gặp rồng, dịch quỷ gieo hơi độc,
Nóng bức khổ đau sắp mạng chung,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Bệnh dịch tiêu trừ, mạng trường cữu,
Rồng, quỷ lưu hành bệnh thủng độc,
Ung sang lở lói nhiều khổ đau,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Khạc ra ba lần hơi độc mất.
Chúng sanh đời trược khởi lòng ác,
Trù ếm hại cho thỏa oán thù,
Chí thành xưng tụng chú Đại Bi,
Liền phản trở lại người trù ếm.
Chúng sanh cõi trược đời mạt pháp,
Lửa dâm dục thạnh, tâm điên đảo,
Ngoại tình, xa vợ, bỏ chồng con,
Ngày đêm mãi tưởng điều sai quấy,
Nếu hay xưng tụng chú Đại Bi,
Lửa dục tiêu trừ, tâm tà dứt.
Công lực Đại Bi chỉ lược qua,
Nếu ta nói hết không cùng kiếp!

Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ-tát lại bảo Phạm vương rằng:
“Này Phạm vương! Nếu chúng sanh nào muốn tiêu trừ tai nạn ma chướng nên lấy chỉ ngũ sắc xe làm một sợi niệt, trước tiên tụng chú này 5 biến, kế tụng 21 biến, cứ tụng xong mỗi biến lại thắt một gút, rồi đeo nơi cổ hoặc bỏ nơi đãy để trong thân. Tâm chú Đại Bi đây do chín mươi chín ức hằng sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra. Các đức Phật ấy vì thương xót muốn cho người tu hành: công đức Lục độ chưa đầy đủ, mau được đầy đủ; mầm Bồ-đề chưa phát, mau được phát sanh; hàng Thanh văn chưa chứng quả, mau được chứng quả; các vị thần tiên trong cõi đại thiên chưa phát lòng Bồ-đề, mau được phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Nếu chúng sanh nào chưa được tín căn Đại thừa, do sức oai thần của Đà-ra-ni này, hạt giống Đại thừa tự sanh mầm và tăng trưởng; lại do sức từ bi phương tiện của ta, khiến cho sự mong cầu của họ đều được thành tựu.

Lại nữa, người trì tụng Đà-ra-ni này, khi thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả Thiên ma ngoại đạo, Thiên, Long, Quỷ thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, đối với kẻ ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.

Người nào trì tụng Đà-ra-ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì chín mươi chín ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng Đà-ra-ni cứu độ chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn Đà-ra-ni. Nên biết người ấy chính là tạng thiền định vì trăm ngàn Tam-muội thảy đều hiện tiền. Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng vô úy, vì Thiên, Long, Thiện thần thường theo hộ trì. Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ, vì tiếng Đà-ra-ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ, vì tam tai ác kiếp không thể làm hoại. Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát, vì thiên ma ngoại đạo không thể bức não. Nên biết người ấy chính là tạng dược vương, vì thường dùng Đà-ra-ni trị bệnh chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng thần thông, vì được tự tại dạo chơi nơi mười phương cõi Phật. Công đức người ấy khen ngợi không thể cùng!”

–Này thiện nam tử! Chúng sanh nào nghe danh tự của môn Đà-ra-ni này còn được tiêu diệt tội nặng sanh tử trong vô lượng kiếp, huống chi là tụng trì? Nếu người nào được thần chú này mà tụng trì, phải biết kẻ ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gieo nhiều căn lành. Nếu kẻ nào tụng trì đúng pháp, lại có thể vì chúng sanh dứt trừ sự khổ nạn, nên biết người ấy là bậc có đủ tâm đại bi, không bao lâu nữa sẽ thành Phật. Cho nên, hành giả khi thấy mọi loài, đều nên vì chúng tụng chú này, khiến cho chúng được nghe để cùng gây nhân Bồ-đề, thì sẽ được vô lượng, vô biên công đức.

Nếu kẻ hành trì khéo giữ gìn trai giới, dụng tâm tinh thành, vì tất cả chúng sanh sám hối tội nghiệp đời trước, tự mình cũng sám hối những ác nghiệp đã gây ra từ vô lượng kiếp đến nay, nơi miệng rành rẽ tụng Đà-ra-ni này tiếng tăm liên tiếp không dứt, thì trong đời hiện tại liền chứng được bốn đạo quả của bậc Sa-môn. Nếu là hạng lợi căn, có phương tiện Tuệ quán thì quả vị Thập địa còn chứng được không lấy gì làm khó, huống chi là những phước báo nhỏ nhặt ở thế gian. Những việc như thế, nếu có mong cầu, đều được toại nguyện.

Đức Phật lại gọi ngài A-nan mà bảo:
–Này A-nan! Khi trong một nước có tai nạn nổi lên, nếu muốn được an ổn, vị quốc vương ở xứ ấy phải biết dùng chánh pháp trị dân, có độ lượng khoan hồng, không làm oan uổng trăm họ, tha kẻ tù phạm, và giữ thân tâm tinh tấn đọc tụng chú này. Hành trì như thế luôn bảy ngày đêm, thì trong cõi nước ấy tất cả tai nạn thảy đều tiêu tan, ngũ cốc phong thạnh, dân chúng được an vui.

Lại trong một xứ, nếu gặp những tai ương dồn dập như: bị nước nghịch đem binh xâm lấn, dân tình rối loạn không yên, quan đại thần mưu phản, bệnh dịch lưu hành, mưa nắng trái thời hoặc nhựt, nguyệt sai độ v.v... Muốn diệt các thứ tai nạn ấy, vị quốc vương phải lập đàn tràng, tạo tượng Thiên Nhãn Đại Bi để day mặt về phương Tây, sắm các thứ hương, hoa, tràng phan, bảo cái, hoặc trăm thức ăn uống mà cúng dường, rồi dùng thân tâm tinh tấn, đọc tụng chương cú thần diệu. Hành trì như thế đúng bảy ngày thì nước giặc quy hàng, chánh tình yên ổn, lân bang hòa hảo thương mến lẫn nhau, trong triều từ vương tử cho đến trăm quan đều hết dạ trung thành, nơi cung vi phi tần, thể nữ khởi lòng hiếu kính đối với vua, các Thiên, Long, Quỷ thần đều ủng hộ trong nước khiến cho mưa gió thuận mùa, hoa quả tốt, nhân dân vui đẹp.

Lại nếu trong nhà có những tai nạn như ma quái nổi dậy, quyến thuộc đau nặng, tiền của hao mòn, gia đình rối loạn, người ác gieo tiếng thị phi hoặc vu khống để hãm hại, cho đến trong ngoài lớn nhỏ chẳng hòa thuận nhau. Muốn diệt những tai nạn ấy, gia chủ phải lập đàn tràng, hướng về tượng Thiên Nhãn, chí tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát và tụng Đà-ra-ni này đủ ngàn biến, thì tất cả các việc xấu như trên thảy đều tiêu diệt, gia đình được vĩnh viễn an vui.

Ngài A-nan lại bạch Phật rằng:
–Bạch đức Thế Tôn! Chú này tên gọi là chi? Con nên thọ trì như thế nào?

Đức Phật bảo:
–Thần chú này có những tên như sau:
Quảng Đại Viên Mãn Đà-ra-ni.
Vô Ngại Đại Bi Đà-ra-ni.
Cứu Khổ Đà-ra-ni.
Diên Thọ Đà-ra-ni.
Diệt Ác Thú Đà-ra-ni.
Phá Ác Nghiệp Chướng Đà-ra-ni.
Mãn Nguyện Đà-ra-ni.
Tùy Tâm Tự Tại Đà-ra-ni.
Tốc Siêu Thánh Địa Đà-ra-ni.
Ông nên y như thế mà thọ trì.

Ngài A-nan lại bạch Phật:
–Bạch đức Thế Tôn! Vị Bồ-tát Ma-ha-tát, bộ chủ của thần chú này, tôn hiệu là chi, mà khéo nói môn Đà-ra-ni như thế?

Đức Phật bảo:
–Vị Bồ-tát ấy hiệu là Quán Thế Âm Tự Tại, cũng tên là Nhiên Sách, cũng gọi là Thiên Quang Nhãn.

–Này thiện nam tử! Quán Thế Âm Bồ-tát thần thông oai lực không thể nghĩ bàn, trong vô lượng kiếp về trước đã từng thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì nguyện lực đại bi, vì muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các hàng Bồ-tát, vì muốn an vui thành thục cho chúng sanh, ngài mới giáng tích hiện làm Bồ-tát. Vậy ông và đại chúng, các hàng Bồ-tát Ma-ha-tát, Phạm vương, Đế Thích, Long thần đều nên cung kính, chớ sanh lòng khinh mạn xem thường. Nếu tất cả hàng trời, người thường xưng niệm, cúng dường Quán Thế Âm Bồ-tát, sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội, khi mạng chung sanh về cõi nước của Phật A-di-đà.

Đức Phật bảo ngài A-nan:
–Thần chú của Quán Thế Âm Bồ-tát nói ra đây, chân thật không dối. Nếu muốn thỉnh Bồ-tát đến, nên tụng chú vào hương chuyết-cụ-la 21 lần rồi đốt lên, Quán Thế Âm Bồ-tát liền đến (chuyết-cụ-la chính là An tức hương).

Đức Phật lại bảo ngài A-Nan:
–Quán Thế Âm Tự Tại Bồ-tát có ngàn tay, mỗi tay đều tiêu biểu cho hành tùy thuận các sự mong cầu của chúng sanh. Đó cũng do tâm Đại bi của vị Đại sĩ ấy hóa hiện.

1. Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu, đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý.
Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra.
tayQA1.JPG

2. Nếu muốn trị các thứ bệnh trên thân, nên cầu nơi tay cầm cành dương liễu.
Chân ngôn rằng: Án tô tất địa, ca rị phạ rị, đa nẫm đa, mục đa duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.
tayQA2.JPG

3. Nếu muốn trị các chứng bệnh trong bụng, nên cầu nơi tay cầm cái bát báu.
Chân ngôn rằng: Án, chỉ rị chỉ rị, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.
tayQA3.JPG

4. Nếu muốn trị bệnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên cầu nơi tay cầm châu nhựt tinh ma ni.
Chân ngôn rằng: Án, độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, tát phạ hạ.
tayQA4.JPG

5. Nếu muốn hàng phục tất cả thiên ma thần, nên cầu nơi tay cầm cây Bạt-chiết-la.
Chân ngôn rằng: Án nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát phạ hạ.
tayQA5.JPG

6. Nếu muốn hàng phục tất cả oán giặc, nên cầu nơi tay cầm chày Kim cang.
Chân ngôn rằng: Án phạ nhựt ra, chỉ nảnh, bát ra nễ bát đa dã, tát phạ hạ.
tayQA6.JPG

7. Nếu muốn trừ tánh ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, nên cầu nơi tay thí vô úy.
Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra, nẵng dã, hồng phấn tra.
tayQA7.JPG

8. Nếu bị các việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi tay cầm dây quyên sách.
Chân ngôn rằng: Án chỉ rị lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra.
tayQA8.JPG

9. Nếu bị bệnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bệnh, nên cầu nơi tay cầm châu Nguyệt tinh ma-ni.
Chân ngôn rằng: Án tô tất địa yết rị, tát phạ hạ.
tayQA9.JPG

10. Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi tay cầm tên báu.
Chân ngôn rằng: Án ca mạ lã, tát phạ hạ.
tayQA10.JPG

11. Nếu muốn hàng phục tất cả quỷ, thần, vọng, lượng, nên cầu nơi tay cầm gươm báu.
Chân ngôn rằng: Án đế thế, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.
tayQA11.JPG

12. Nếu muốn trừ những chướng nạn ác bên thân, nên cầu nơi tay cầm cây phất trắng.
Chân ngôn rằng: Án bát na di nảnh, bà nga phạ đế, mô hạ dã nhá, nga mô hạ nảnh, tát phạ hạ.
tayQA12.JPG

13. Nếu muốn tất cả người trong quyến thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái hồ bình.
Chân ngôn rằng: Án yết lệ, thảm mãn diệm, tát phạ hạ.
tayQA13.JPG

14. Nếu muốn xua đuổi loài hổ báo, sài lang và tất cả ác thú, nên cầu nơi tay cầm cái bàng bài.
Chân ngôn rằng: Án dược các sam nẵng, na dã chiến nại ra, đạt nậu bá rị dã, bạt xá bạt xá, tát phạ hạ.
tayQA14.JPG

15. Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ, lìa nạn quan quân vời bắt, nên cầu nơi tay cầm cây phủ việt.
Chân ngôn rằng: Án vị ra dã, vị ra dã, tát phạ hạ.
tayQA15.JPG

16. Nếu muốn có tôi trai tớ gái để sai khiến, nên cầu nơi tay cầm chiếc vòng ngọc.
Chân ngôn rằng: Án bát na hàm, vị ra dã, tát phạ hạ.
tayQA16.JPG

17. Nếu muốn được các thứ công đức, nên cầu nơi tay cầm hoa sen trắng.
Chân ngôn rằng: Án phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ hạ.
tayQA17.JPG

18. Nếu muốn được sanh về mười phương tịnh độ, nên cầu nơi tay cầm hoa sen xanh.
Chân ngôn rằng: Án chỉ rị, phạ nhựt ra, bộ ra bạn đà, hồng phấn tra.
tayQA18.JPG

19. Nếu muốn được trí tuệ lớn, nên cầu nơi tay cầm cái gương báu.
Chân ngôn rằng: Án vĩ tát phổ ra, na ra các xoa, phạ nhựt ra, mạn trà lã, hồng phấn tra.
tayQA19.JPG

20. Nếu muốn được diện kiến mười phương tất cả chư Phật, nên cầu nơi tay cầm hoa sen tím.
Chân ngôn rằng: Án tát ra tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.
tayQA20.JPG

21. Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầu nơi tay cầm cái bảo kíp.
Chân ngôn rằng: Án phạ nhựt ra, bát thiết ca rị, yết nẵng hàm, ra hồng.
tayQA21.JPG

22. Nếu muốn được đạo Tiên, nên cầu nơi tay hóa hiện mây ngũ sắc.
Chân ngôn rằng: Án phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra.
tayQA22.JPG

23. Nếu muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay cầm bình quân trì.
Chân ngôn rằng:Án phạ nhựt ra, thế khê ra, rô tra hàm tra.
tayQA23.JPG

24. Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng.
Chân ngôn rằng: Án thương yết lệ, tát phạ hạ.
tayQA24.JPG

25. Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến, nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích.
Chân ngôn rằng: Án thảm muội dã, chỉ nảnh hạ rị, hồng phấn tra.
tayQA25.JPG

26. Nếu muốn triệu tất cả chư Thiên, Thiện thần, nên cầm nơi tay ống loa báu.
Chân ngôn rằng: Án thương yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.
tayQA26.JPG

27. Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu.
Chân ngôn rằng:Án độ nẵng, phạ nhựt ra xá.
tayQA27.JPG

28. Nếu muốn mười phương chư Phật sớm đến đưa tay tiếp dẫn, nên cầu nơi tay cầm xâu chuỗi ngọc.
Chân ngôn rằng: Nẵng mồ ra đát nẵng, đát ra dạ dã. Án a na bà đế vĩ nhá duệ, tất địa tất đà lật thế, tát phạ hạ.
tayQA28.JPG

29. Nếu muốn có được tất cả Phạm âm thanh tốt nhiệm mầu, nên cầu nơi tay cầm chiếc linh báu.
Chân ngôn rằng: Nẵng mồ bát ra hàm bá noa duệ. Án a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị chiếm rị nảnh, tát phạ hạ.
tayQA29.JPG

30. Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo, nên cầu nơi tay cầm chiếc ấn báu.
Chân ngôn rằng: Án phạ nhựt ra, nảnh đảm nhá duệ, tát phạ hạ.
tayQA30.JPG

31. Nếu muốn được Thiên thần, Long vương thường đến ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm Cu thi thiết câu.
Chân ngôn rằng: Án a rô rô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ. Nẵng mồ tát phạ hạ.
tayQA31.jpg

32. Nếu vì lòng từ bi muốn cho tất cả chúng sanh được nhờ sự che chở giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây tích trượng.
Chân ngôn rằng: Án na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế na dạ bát nảnh, hồng phấn tra.
tayQA32.jpg

33. Nếu muốn cho tất cả chúng sanh thường cung kính yêu mến nhau, nên cầu nơi tay hiệp chưởng.
Chân ngôn rằng: Án bát nạp mạng, nhá lăng hất rị. (Theo trong Tạng bản, lại có chân ngôn: Án vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra).
tayQA33.jpg

34. Nếu muốn tùy theo chỗ sanh, thường ở bên Phật, nên cầu nơi tay hiện hóa Phật.
Chân ngôn rằng: Án chiến na ra, ba hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra.
tayQA34.jpg

35. Nếu muốn được đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay hiện hóa cung điện.
Chân ngôn rằng: Án vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.
tayQA35.jpg

36. Nếu muốn được làm quan, lên chức, nên cầu nơi tay cầm cung báu.
Chân ngôn rằng: Án a tả vĩ, lệ, tát phạ hạ.
tayQA36.jpg

37. Nếu muốn được học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay cầm quyển kinh báu.
Chân ngôn rằng: Án a hạ ra, tát ra phạ ni, nễ dã đà ra, bố nễ đế, tát phạ hạ.
tayQA37.jpg

38. Nếu muốn từ thân này cho đến thân thành Phật, tâm Bồ-đề thường không lui sụt, nên cầu nơi tay cầm bất thối kim luân.
Chân ngôn rằng: Án thiết na di tả, tát phạ hạ.
tayQA38.jpg

39. Nếu muốn mười phương chư Phật mau đến xoa đầu thọ ký, nên cầu nơi tay đảnh thượng hóa Phật.
Chân ngôn rằng: Án phạ nhựt rị ni, phạ nhựt lãm nghệ tát phạ hạ.
tayQA39.jpg

40. Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay cầm chùm bồ đào.
Chân ngôn rằng: Án a ma lã kiếm đế nễ nảnh, tát phạ hạ.
tayQA40.jpg

41. Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ mát mẻ, nên cầu nơi tay hóa nước cam lộ.
Chân ngôn rằng: Án tố rô tố rô, bác ra tố rô, bác ra tố rô, tố rô tố rô dã, tát phạ hạ.
tayQA41.jpg

42. Nếu muốn hàng phục ma oán trong cõi đại thiên, nên cầu nơi tay tổng nhiếp thiên thủ.
Chân ngôn rằng: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, thấp phạ ra dã, tát bà đốt sắc, tra ô phạ di dã, sá phạ hạ.
tayQA42.jpg

–Này A-nan! Những việc có thể cầu mong như thế, kể có ngàn điều. Nay Ta chỉ nói lược qua chút ít phần thôi.

Khi ấy Nhựt Quang Bồ-tát vì người thọ trì Đại Bi Tâm Đà-ra-ni nói đại thần chú để ủng hộ rằng:
Nam mô bột đà cù na mê. Nam mô đạt mạ mạc ha đê. Nam mô tăng già đa dạ nê. Đế chỉ bộ tất tát đốt chiêm nạp mạ.

Nhựt Quang Bồ-tát bạch Phật:
–Bạch đức Thế Tôn! Tụng chú này diệt được tất cả tội, cũng đuổi được ma và trừ thiên tai. Nếu kẻ nào tụng chú này một biến, lễ Phật một lạy, mỗi ngày chia ra làm ba thời tụng chú lễ Phật như thế, trong đời vị lai tùy theo chỗ thọ thân, thường được tướng mạo xinh đẹp, được quả báo đáng vui mừng.

Nguyệt Quang Bồ-tát cũng vì hành nhơn mà nói Đà-ra-ni để ủng hộ rằng:
Thâm đê đế đồ tô tra. A nhã mật đế ô đô tra. Thâm kỳ tra. Ba lại đế. Gia di nhã tra ô đô tra. Câu la đế tra kỳ ma tra. Sá phạ hạ.

Nguyệt Quang Bồ-tát lại bạch Phật:
–Bạch đức Thế Tôn! Tụng chú này năm biến, rồi lấy chỉ ngũ sắc se thành niệt, gia trì chú vào, buộc tréo nơi tay, chú này do bốn mươi hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra, nay tôi cũng nói để vì các hành nhơn mà làm duyên ủng hộ. Chú này có công năng trừ tất cả chướng nạn, tất cả bệnh ác, thành tựu tất cả pháp lành, xa lìa tất cả sự sợ hãi.

Đức Phật bảo ngài A-nan:
–Ông nên dùng lòng trong sạch tin sâu mà thọ trì môn Đại Bi Tâm Đà-ra-ni này và lưu bố rộng ra trong cõi Diêm-phù-đề, chớ cho đoạn tuyệt. Đà-ra-ni này có thể làm lợi ích lớn cho chúng sanh trong ba cõi. Tất cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân, nếu dùng Đà-ra-ni này mà trị thì không bệnh nào chẳng lành. Dùng đại thần chú này tụng vào cây khô, cây ấy còn được sanh cành lá, trổ bông trái, huống chi là chúng sanh có tình thức ư? Nếu thân bị đau bệnh, dùng chú này trị mà không lành, lẽ ấy không bao giờ có.

–Này thiện nam tử! Sức oai thần của Đại Bi Tâm Đà-ra-ni không thể nghĩ bàn! Không thể nghĩ bàn! Khen ngợi không bao giờ hết được! Nếu chẳng phải là kẻ từ đời quá khứ lâu xa đến nay đã gieo nhiều căn lành, thì dù cho cái tên gọi còn không được nghe, huống chi là được thấy! Nay đại chúng các ông, cả hàng trời, người, long, thần, nghe Ta khen ngợi phải nên tùy hỷ. Nếu kẻ nào hủy báng thần chú này tức là hủy báng chín mươi chín ức hằng hà sa chư Phật kia. Nếu người nào đối với Đà-ra-ni này sanh nghi không tin, nên biết kẻ ấy sẽ vĩnh viễn mất sự lợi ích lớn, trăm ngàn muôn kiếp không bao giờ nghe thấy Phật, Pháp, Tăng, thường chìm trong tam đồ, chẳng biết bao giờ mới được ra khỏi.

Khi ấy, tất cả chúng hội, Bồ-tát Ma-ha-tát, Kim Cang, Mật Tích, Phạm vương, Đế Thích, Tứ đại Thiên vương, Thiên, Long, Quỷ, Thần, nghe đức Như Lai khen ngợi môn Đà-ra-ni này xong, thảy đều vui mừng, y lời dạy mà tu hành.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Dianichi
V. THẤT CU CHI PHẬT MẪU SỞ THUYẾT ĐÀ-LA-NI KINH.
Đường Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Quảng Trí Bất Không phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn.
Tỳ-khưu Thích Viên Đức dịch Hán ra Việt văn.


Như thị ngã văn, nhất thời, Bạt-già-phạm, tại danh xưng là Đại Thành, Thệ-đa lâm, Cấp Cô Độc viên, cùng Đại Tỳ-khưu chúng, các chư Bồ-tát và chư Thiên Long Bát Bộ trước sau đoanh vây chung quanh. Nghĩ thương chúng sanh đời vị lai bạc phước, liền nhập Chuẩn-đề Tam-ma-địa, nói quá khứ Thất Cu-chi Phật đã nói Đà-ra-ni rằng: NAM MÔ TÁT ĐA NẪM, TAM MIỆU TAM BỒ ĐỀ CU CHI NẪM, ĐÁT ĐIỆT THA. ÁN, CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA. Nếu có người tu hành chơn ngôn, xuất gia hay tại gia Bồ-tát tụng trì Đà-ra-ni này, mãn chín mươi vạn biến, những tội đã tạo trong vô lượng kiếp như: thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, ngũ vô gián thảy đều tiêu diệt. Sanh ra chỗ nào, thường gặp chư Phật, Bồ-tát, giàu có nhiều của báu, thường được xuất gia. Nếu có tại gia Bồ-tát tu trì giới hạnh kiên cố không lui, tụng Đà-ra-ni này, thường sanh cõi trời, hoặc trong cõi người, thường làm bậc Quốc vương, không đọa ác thú, gần gũi Hiền thánh. Chư Tiên kính ái ủng hộ gia trì, nếu có việc kinh doanh trong đời, không bị các tai hoạnh. Nếu xuất gia Bồ-tát, đầy đủ các cấm giới, ba thời niệm tụng y giáo tu hành. Hiện đời sở cầu xuất thế gian tất địa, định tuệ hiện tiền, chứng địa vị Ba-la-mật viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Nếu tụng mãn một vạn biến tức nơi trong mộng thấy Phật, Bồ-tát, liền thổ ra vật đen (vật đen tiêu biểu cho ác nghiệp, mửa ra là tướng tội diệt phước sanh nên tự thấy trong miệng mửa ra vật đen hoặc cơm đen). Người kia nếu tội rất nặng tụng hai vạn biến, tức trong mộng thấy các Thiền đường, tự, xá; hoặc lên núi cao hoặc thấy trên cây cao (không bị hệ lụy về tội nghiệp, nên nhẹ bước đi lên, thành tựu thiên nhơn, nên thấy Thiền đường, Tự xá). Hoặc nơi trong ao lớn tắm rửa (rửa trừ tội cấu được thân thanh tịnh). Hoặc thấy bay bổng lên hư không (không bị tội nghiệp ràng buộc nên thân khinh cử nhẹ nhàng). Hoặc thấy cùng các Thiên nữ an vui khoái lạc (nghĩa là do sức thiện căn giữ gìn tương ứng nên thấy cùng vui khoái lạc).

Hoặc thấy thuyết pháp (được thị giáo lợi hỷ): dạy dỗ lợi ích vui mừng. Hoặc thấy nhổ tóc, cạo tóc (nhổ tóc là phép của Tây Quốc ngoại đạo, nhổ tóc cạo tóc, đều là tiêu biểu đoạn trừ căn gốc, phiền não). Hoặc ăn sữa cơm, uống bạch cam lồ (ăn sữa cơm là thành tựu thế gian phước thiện, uống cam lồ là được pháp vị xuất thế). Hoặc vượt sông lớn, biển lớn (được vượt qua bể khổ). Hoặc thăng lên tòa sư tử (đắc được tòa Pháp Vương). Hoặc thấy cây Bồ-đề (là kiến đạo tướng). Hoặc thừa thuyền (là thừa nương thuyền Bát-nhã, được tướng lên bờ giải thoát).

Kinh Tô-tất-địa nói: Hoặc thấy Sư tử, Voi, Trâu, Nai, Ngỗng v.v… đều là tướng Tất-địa thành tựu. Hoặc thấy Sa-môn (được xa lìa nhiễm ô ở đời mà ra khỏi tam giới). Hoặc thấy cư sĩ lấy áo trắng, áo vàng che đầu (vàng là tiêu biểu cho chánh, trắng là tiêu biểu cho tịnh, lấy bạch tịnh chánh pháp mà phù hộ). Hoặc thấy mặt trời, mặt trăng (tiêu biểu phá vô minh phiền não tối tăm). Hoặc thấy kẻ đồng nam, đồng nữ (không bị tham dục phiền não nhiễm ô). Hoặc trên cây có trái nhũ quả (nhũ nghĩa là trắng, trắng đó là thiện nghiệp, nghĩa là được Thế, Xuất thế gian thiện nghiệp quả báo). Hoặc thấy người hắc trượng phu trong miệng phun ra lửa hừng hẫy, cùng đấu chiến với họ mà được thắng (nghĩa là cùng với sân phiền não ma cùng chiến được thắng). Hoặc thấy trâu nước, ngựa dữ đến chạm húc, người trì tụng hoặc đánh hoặc nạt sợ mà bỏ chạy (nghĩa là si phiền não ma, mình được thắng). Hoặc ăn sữa tươi, cháo, sữa chín, cơm (nghĩa là được thiện vị phước thiện thành tựu). Hoặc thấy Tô-ma-na hoa. Hoặc thấy bậc Quốc vương (được Đại Nhơn hộ niệm, được nghiệp tôn quý thù thắng).

Nếu không thấy những cảnh giới như vậy đó, phải biết người này đời trước đã tạo tội ngũ vô gián, nên trở lại tụng mãn bảy mươi vạn biến, liền thấy cảnh giới như trên, tức biết tội diệt liền thành Tiên hạnh.

Nhiên hậu y pháp họa vẽ bổn tượng (Chuẩn-đề Bổn Tôn Tượng), hoặc ba thời, hoặc bốn thời, hoặc sáu thời, y pháp cúng dường của thế gian, xuất thế gian Tất-địa, cho đến Vô thượng Bồ-đề, tất cả đều được, nếu có tu trì Đà-ra-ni này, phải biết vị lai thành tựu, xứ sở có nạn hay không nạn, Tất-địa chậm mau nên ở nơi tịnh thất, lấy Cù-ma-di thoa đắp một tiểu đàn, tùy sức cúng dường. Lấy kiết giới chơn ngôn, kiết mười phương giới (bốn phương, bốn phương bàn, trên dưới). Lấy một bình nước hương thơm để tại trong đàn, nhất tâm niệm tụng bình kia động chuyển, nên biết chỗ đã làm, việc sở cầu thành tựu, nếu không động chuyển việc kia không thành.

Lại phép nữa: dùng một cái bát sành mới, thoa đắp hương thơm để nơi trong đàn, chuyên tâm niệm tụng, nếu cái bát kia chuyển động, việc tức thành tựu, nếu không động chuyển, việc tức không thành.

Lại phép nữa: muốn biết việc vị lai, trước thoa đắp một đàn nhỏ, khiến một đồng tử có đủ tướng phước đức, tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới thanh tịnh, dùng Thất Cu-chi chơn ngôn gia trì hương thơm thoa vào tay đồng tử, lại gia trì nơi cành hoa bảy biến, để trong tay đồng tử, khiến đồng tử che mặt đứng nơi trong đàn, lại lấy một cành hoa khác tụng chơn ngôn gia trì một biến đánh lưng tay đồng tử một cái cho đến 21 lần, liền hỏi đồng tử việc lành dữ, đồng tử đều nói.

Lại phép nữa: lấy một cái kính soi sáng để trong đàn, trước tụng chơn ngôn gia trì cành hoa 108 biến, vậy sau lại tụng chơn ngôn 1 biến đánh vào mặt gương một cái, nơi trên mặt gương liền có văn tự hiện nói việc thiện ác.

Lại phép nữa: muốn biết việc lành hay không lành, thành tựu hay không thành tựu. Lấy dầu thơm Tô-ma-na hoa, tụng chơn ngôn gia trì 108 biến, thoa mặt ngón tay cái bên hữu, tụng chơn ngôn âm thanh không đoạn dứt, khiến đồng tử xem trên mặt ngón tay, hiện hình tướng chư Phật, Bồ-tát, hoặc hiện văn tự nói đủ thiện ác.

Lại phép nữa: nếu có người bị quỷ mị làm bệnh, lấy nhánh dương liễu hoặc nắm cỏ tranh, tụng chơn ngôn đập phủi lên thân người bệnh, tức được trừ lành.

Lại phép nữa: nếu người mắc trọng bệnh tụng chơn ngôn 108 biến xưng tên người bệnh, lấy sữa bò tươi hộ ma tức lành bệnh.

Lại phép nữa: nếu có hài nhi khóc dạ đề (khóc ban đêm) khiến đứa gái nhỏ bên mặt se chỉ, tụng chơn ngôn gia trì gút 21 gút, đeo nơi cổ trẻ hài nhi, tức không khóc dạ đề nữa.

Lại phép nữa: trước gia trì nơi bạch giới tử (hạt cải trắng) 108 biến, nhiên hậu lấy giới tử tụng chơn ngôn, một biến ném vào người bị bệnh quỷ mị, mãn 21 biến quỷ mị kia chạy trốn, người bệnh trừ khỏi.

Lại phép nữa: hoặc có bệnh quỷ mị, lấy Cù-ma-di thoa một cái tiểu đàn, lấy than trấu vẽ nơi đất làm thành hình quỷ mị, tụng chơn ngôn lấy thạch lựu làm các roi gậy, quỷ kia khóc la trốn bỏ chạy mà đi.

Lại phép nữa: hoặc người bị quỷ mị làm đau ốm, mà người bệnh ở viễn xứ xa xôi, không thể tự đến được, hoặc người trì tụng không đến nơi bệnh nhơn, lấy nhánh dương liễu hay nhánh đào hoặc cành hoa, gia trì thần chú 108 biến, sai người đem đến chỗ bệnh nhơn đập phủi trên thân bệnh nhơn, hoặc lấy hoa bảo người bệnh ngửi, hoặc lấy hoa đánh bệnh nhơn, quỷ mị tức đi, người bệnh liền khỏi.

Lại phép nữa: nếu bị rắn mổ, hoặc bị quỷ nữ Noa-kiết-nê bắt giữ, đi xung quanh bệnh nhân tụng chơn ngôn, bệnh kia khiến khỏi.

Lại phép nữa: nếu người mắc bệnh ung nhọt sưng v.v… và bị các độc trùng cắn lấy đàn hương nhồi dẻo hòa với đất làm bùn, tụng chơn ngôn bảy biến thoa lên mụt ghẻ tức lành.

Lại phép nữa: nếu người đi đường, tụng chơn ngôn này, không bị giặc cướp làm thương tổn, cũng xa lìa các nạn ác cầm thú.

Lại phép nữa: nếu có sự lý luận tranh tụng, đấu tranh, và đàm luận cầu hơn, tụng chơn ngôn này là thắng mạnh hơn hết.

Lại phép nữa: nếu đi trong sông sâu biển lớn, tụng chơn ngôn này không bị trôi chìm, và trong nuớc có các loài ác long, ma yết, cá sấu, cá mập làm tổn hại.

Lại phép nữa: nếu bị giam cầm tù tội, người ấy trì tụng thần chú Chuẩn-đề này, mau được giải thoát.

Lại phép nữa: nếu trong nước có tật bệnh, mười đêm lấy dầu mè, bột gạo thơm, hòa với bơ, mật, làm phép Hộ ma tức được tai diệt, quốc độ an ninh.

Lại phép nữa: nếu cầu giàu có nhiều của báu, mỗi ngày lấy các món ăn làm phép Hộ ma tức được tiền tài của báu giàu có.

Lại phép nữa: nếu muốn người kính thương, vui mừng ấy, trong chơn ngôn xưng tên người kia tức được hoan hỷ thuận phục.

Lại phép nữa: nếu không có y áo niệm tụng tức được y áo.

Lại phép nữa: trong ý mong cầu niệm tụng đều được như ý.

Lại phép nữa: nếu người thân thể chi tiết đau nhức, gia trì trong tay 21 biến thần chú, xoa bóp chỗ đau tức khỏi.

Lại phép nữa: nếu mắc bệnh sốt rét và đau đầu, niệm thần chú gia trì nơi tay 21 biến xoa bóp cũng được trừ lành.

Lại phép nữa: thoa đắp một đàn nhỏ, lấy một cái bát đồng đựng đầy tro củi thơm thanh tịnh, bảo đồng tử hai tay đè trên bát tro, người trì tụng nên tụng thần chú, sứ giả của Bổn tôn nhập vào thân của đồng tử, bát kia liền chuyển động, tức xuống lời đồng tử, tức tự kiết Tam bộ Tam-muội-gia ấn, tức tụng Tam-bộ chơn ngôn, liền lấy đá mềm trơn, viên phấn đưa qua cho đồng tử, đồng tử tức nơi trên đất, họa vẽ việc quá khứ, vị lai, tốt, xấu, lành, dữ, và thất lạc kinh luận, quên mất nghĩa khó, Ấn chú tức được biết rõ.

Lại phép nữa: hai bên quân địch nhau, viết Đà-ra-ni này trên vỏ cây hoa, treo trên cây sào tre, bảo người tay cầm tụng chơn ngôn, địch kia tức phá tan.

Lại phép nữa: nếu người nữ không có con trai hay con gái, lấy ngưu huỳnh, nơi trên vỏ cây hoa viết thần chú này, khiến đeo không lâu sẽ có con trai hay con gái.

Lại phép nữa: lại có người nữ chồng không kính trọng, lấy một cái bình mới đựng nước đầy, nơi trong bình để đồ thất bảo (vàng, bạc, ngọc, v.v…) và các linh dược, ngũ cốc, bạch giới tử (hạt cải trắng), lấy dây lụa trắng buộc nơi cổ bình, dùng chơn ngôn gia trì 108 biến, bảo người nữ kiết căn bản ấn (ấn Chuẩn-đề) để an trên đỉnh đầu, lấy nước rót tưới vào đỉnh đầu, tức được yêu thương kính trọng, chẳng những kính trọng cũng có con ở trong thai được an ổn.

Lại phép nữa: người hành giả mỗi khi niệm tụng, kiết đại ấn tụng chơn ngôn in tháp, mãn sáu mươi vạn biến việc sở cầu tức được đầy đủ. Quán Tự Tại Bồ-tát, Kim Cang Thủ Bồ-tát, Đa-la Bồ-tát, tức vì hiện thân sở cầu như ý, hoặc làm vua trong cung A-tu-la, hoặc được Bồ-tát địa, hoặc được thuốc trường niên, hoặc được kính ái pháp thành tựu.

Lại phép nữa: nơi Bồ-đề đạo tràng, ở trước Đại Chế-để, tụng Đà-ra-ni này được thấy Thánh Tăng chung nói chuyện, và Tất-địa thành tựu, được chung kia đồng hành, tức đồng bậc Thánh Tăng kia vậy.

Lại phép nữa: nơi trên đỉnh núi cao, niệm tụng một câu-chi biến (100 ức biến) Kim Cang Thủ Bồ-tát tức đem người này, lãnh 560 người đồng vào cung điện A-tu-la, thọ mạng một kiếp, được thấy Đức Di-lạc Bồ-tát, thính văn chánh pháp, nghe pháp rồi chứng được địa vị Bồ-tát không thoái chuyển.

Lại phép nữa: trên núi Tỳ-bổ-la (núi đây ở Ma-kiệt quốc. Lại nói rằng: chỉ có núi cao cũng được). Trước tượng tháp Xá-lợi niệm tụng, tùy sức dùng hương hoa cúng dường, xin vật để nuôi thân mạng, theo tháng ngày mùng một đến ngày rằm, tụng Đà-ra-ni mãn 30 vạn biến, lấy ngày mãn đó, một ngày một đêm không ăn, bội thêm sự cúng dường, đến cuối đêm tức thấy Kim Cang Thủ Bồ-tát, đem người tu hành đến tự trong cung, vì hành giả chỉ bày cửa hang A-tu-la vào trong hang được cam lồ của trời, sống lâu bằng mặt trời, mặt trăng.

Lại phép nữa: nơi Tam đạo Bảo giai, chỗ Bảo tháp từ trên trời xuống. Hành giả xin ăn, nhiễu quanh tụng câu-chi biến, 100 ức biến, tức thấy Vô Năng Thắng Bồ-tát cùng nguyện vì nói diệu pháp, chỉ bày đạo Vô thượng Bồ-đề, hoặc thấy A-lợi để Mẫu, đem người này vào trong cung mình, cho thuốc trường niên, hoàn đồng niên thiếu, đoan chánh đáng mừng. Lại được phục tàng của báu giấu kín, đại nhơn hứa khả, nên rộng làm lợi ích Tam bảo. Được tất cả Bồ-tát an ủy, chỉ bày Chánh đạo cho đến Bồ-đề đạo tràng.

Lại phép nữa: nếu người không có túc căn lành, không có giống Bồ-đề, không tu Bồ-đề hạnh, vừa tụng một biến thì sanh mầm Bồ-đề pháp huống gì thường hay niệm tụng thọ trì.

VI. THẤT CU-CHI ĐỘC BỘ PHÁP
Đời Đường, Tam Tạng Sa-môn THIỆN VÔ UÝ dịch Phạn ra Hán.
Sa-môn HIỂN CHƠN dịch Hán ra Việt.


Tổng nhiếp 25 bộ đại Mạn-đà-la Ấn CHUẨN-ĐỀ BIỆT PHÁP. Trước tay trái, ngón trỏ, ngón áp út vô danh, ngón út để vào lòng bàn tay, kế lấy ngón tay cái bấm trên móng ngón trỏ, ngón út, ngón vô danh. Tay phải cũng làm y như vậy. Hai đầu ngón tay giữa hiệp lại đứng, kế đó tụng chú CHUẤN-ĐỀ 7 biến.

Kiết giới ấn: Tả hữu hai tay để ngón giữa ngón vô danh vào lòng bàn tay, 2 ngón út đứng thẳng, 2 ngón trỏ hiệp nhau đứng, 2 ngón cái đều bấm đốt giữa cùng ngón trỏ, kế tụng chú CHUẨN-ĐỀ 21 biến, tụng chú ÚM XỈ LÂM 21 biến.

Bắt ấn hộ thân: 2 bàn tay chắp lại, 2 ngón trỏ tráo lại 2 đầu ngón trỏ để ra ngoài, 2 ngón cái đều bấm lóng giữa của ngón trỏ, còn ngón giữa, ngón vô danh, ngón út đứng thẳng.

Nếu gặp đạo tặc, bắt ấn này, để trên đầu và chuyển sang 2 vai, xuống ngực đưa lên trán, giữa chân mày, thì đạo tặc chẳng dám xâm phạm.

Bắt ấn trị bệnh: 2 ngón tay trỏ và hai ngón giữa để trong lòng bàn tay tréo lại, hai ngón vô danh, hai ngón út hiệp lại đứng thẳng. Ngón tay cái bấm đốt giữa ngón trỏ.

TỔNG NHIẾP ẤN: 2 tay phải, trái, ngón út, vô danh, tréo để vào lòng bàn tay, 2 ngón giữa đứng thẳng hiệp 2 đầu ngón lại, mở hai ngón trỏ hơi cong cong, 2 ngón cái đè lên ngón vô danh.

Lúc nào triệu thỉnh, cũng bắt y như vậy; nhưng 2 đầu ngón cái để cụng vào nhau, giống hoa đài tọa. Tụng chú CHUẨN-ĐỂ 7 biến, lấy ấn để hai bên vai, lên mặt, giữa khoảng 2 chân mày, lên mái tóc, xuống ngực và tụng chú CHUẨN-ĐỀ 108 lần.

PHÁ THIÊN MA ẤN: Tả hữu 4 ngón, áp trên ngón cái, trong lòng bàn tay, nghi chỗ nào có MA, QUỶ, ĐỘC LONG thì bắt ấn này tụng chú CHUẨN-ĐỂ.

THỈNH QUỶ THẦN ẤN: 2 bàn tay phải trái, dùng ngón giữa áp trên ngón cái, án lên trên cái đàn, các ngón tay còn lại, đều ngay giống như ngà voi đứng, chỉ hơi cong ngón trỏ, ngón út qua lại tụng chú CHUẨN-ĐỂ 7 biến, tất cả quỷ thần đều đến.

Phật dạy: Chú và ấn này có công năng diệt trừ thập ác, ngũ nghịch, tất cả tội nặng, thành tựu tất cả thiện pháp công đức. Ai thực hành theo pháp trì chú này, chẳng riêng gì cho người tại gia hay người xuất gia. Nếu người tại gia còn uống rượu, ăn thịt có vợ con chẳng phân là tịnh, uế chỉ họ y theo pháp ta dạy đâu chẳng kết quả tốt.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Dianichi
VII. NGŨ BỘ CHÚ – TINH HOA CỦA MẬT TÔNG PHẬT GIÁO.
CHƠN NGÔN: ÚM LAM (hoặc riêng trì chữ Lam cũng được, Lam hoặc Lãm)
umlam.jpg

Chữ Lam tịnh pháp giới này, nếu tưởng hoặc tụng, hay khiến ba nghiệp thảy đều thanh tịnh, tất cả tội chướng tận diệt tiêu trừ. Lại hay thành tựu xong xuôi tất cả việc thù thắng, tùy chỗ trụ xứ thảy được thanh tịnh, y phục không tịnh lại được tịnh y, thân không tắm rửa lại được sạch sẽ. Nếu dùng nước làm sạch không gọi là chơn tịnh, nếu gồm pháp giới tâm, Lam Tự này tịnh đó, tức gọi rốt ráo thanh tịnh bình. Như một hạt linh đơn, điểm sắt thành vàng báu. Một chữ Chơn ngôn biến nhiễm thành tịnh. Kệ rằng:
Ra tự sắc trắng sạch
Không điểm trang nghiêm đó.

(Chữ Phạn RA
ra.jpg
trên an không điểm tức thành chữ LAM vậy).
lam.jpg

Như trên đảnh kia minh châu để nơi nhục kế, Chơn ngôn đồng pháp giới, vô lượng các tội trừ. Tất cả chạm chỗ uế, phải gia Tự môn này. Cho nên Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp nói: nếu chạm chỗ dơ uế, phải quán tưởng trên đảnh có chữ pháp giới sanh ra, phóng ánh sáng sắc đỏ. Nghĩa là LAM tự vậy.

(Nếu thật không có ngoại duyên đầy đủ, không nước tắm rửa, thiếu y mới thanh tịnh, dùng chữ LAM này tịnh đó, nếu ngoại duyên đầy đủ mà không tắm rửa thay áo mới, để làm phép tịnh này là người không có lòng cung kính, là người biếng nhác, chính là lỗi khinh mạn vậy. Như thế làm sao sanh phước diệt tội được? Thành tựu việc sở cầu Tất-địa. Nếu trước như pháp tắm rửa sạch sẽ, mặc y mới thanh tịnh, lại dùng chơn ngôn này tịnh nữa, tức trong ngoài thanh tịnh, việc mong cầu sẽ mau được linh nghiệm).

VĂN-THÙ NHỨT TỰ CHƠN-NGÔN: ÚM XỈ-LÂM.

Chữ Phạn: Úm xỉ-lâm
umxilam.jpg

Chữ xỉ-lâm này là hai âm (nhị hiệp), hoặc ba âm (tam hiệp): Thất-li-long, hoặc bốn âm (tứ hiệp): Thể-li-hê-dâm. Ngài Nghĩa Tịnh dịch: Thất-lạc-hê-diêm. Bốn chữ như vậy hợp làm một tiếng, mới thành Phạn âm một chữ. Như không thể hiểu rành Phạn âm, thì thật khó được chơn diệu. Một chữ Vương Chú này, công lực rất lớn không thể nghĩ bàn.

Hình ảnh
Đại Trí Văn-thù Sư-lợi Bồ-tát

Như Văn-thù Nhất Tự Đà-ra-ni Pháp nói: Đức Thế Tôn bảo các chư Thiên rằng: Nên biết Đà-ra-ni này là vua lớn trong các Chú, có đại Thần lực. Nếu có người trai lành, gái tín, hay thọ trì Văn-thù sư-lợi Bồ-tát thường đến ủng hộ. Hoặc khi thức, hoặc trong chiêm bao, vì hiện thân tướng và các việc lành. Chú này còn hay nhiếp được Văn-thù sư-lợi Bồ-tát, huống các Bồ-tát và các chúng Hiền Thánh, Thế, Xuất thế gian. Chú này có công năng tiêu trừ tất cả tội ngũ nghịch, tứ trọng và nghiệp thập ác. Nên biết Chú này đối với các Thần chú trong thế gian và xuất thế gian rất là thù thắng hơn hết. Là tâm của chư Phật hay khiến tất cả các sở nguyện thảy đều đầy đủ. Khi chưa làm phép (tác pháp) tức hay thành tựu tốt đẹp các việc như ý. Nếu phát vô thượng đại Bồ-đề tâm, tụng một biến có năng lực thủ hộ tự thân mình. Nếu tụng hai biến có năng lực thủ hộ đồng bạn. Nếu tụng ba biến có năng lực thủ hộ người trong một nhà. Nếu tụng bốn biến có năng lực thủ hộ người trong một thành. Nếu tụng năm biến có năng lực thủ hộ người trong một nước. Nếu tụng sáu biến có công năng thủ hộ người trong nhất thiên hạ. Nếu tụng bảy biến có công năng thủ hộ người trong tứ thiên hạ. Nếu trong mỗi buổi sớm mai tụng một biến chú này trong nước rửa mặt hay khiến người thấy sanh lòng hoan hỷ, còn nói rằng: Nếu có chúng sanh bị Phi đầu Quỷ bắt giữ, lấy tay mình thoa nơi mặt người kia, tùng chú 108 biến, làm ra tướng mạo đáng sợ, liền lấy tay trái kiết bổn sanh ấn (lấy ngón tay cái co để trong lòng bàn tay, bốn ngón sau nắm ngón tay cái lại, hình như cầm cú) tức tự nộ hét, đôi mắt ngầm nghiêm, tụng thần chú này mà thoa vào người bệnh, hoạn bệnh tức trừ. Nếu tất cả quỷ gây làm hoạn bệnh, dùng chú này chú vào tay mặt 108 biến, thiêu An tức hương xông đó, tay trái kết ấn bổn sanh, tay mặt xoa vào đầu bệnh nhơn, bệnh tức trừ lành. Nếu muốn đi qua tất cả chỗ hiểm nạn, sư tử, hổ lang, độc xà, oán tặc nên cần phải thân tâm không được gần gũi người nữ và ăn đồ ngũ tân, tất cả rượu thịt, đối các chúng sanh khởi đại bi tưởng, chí tâm tụng chú 49 biến, thì các oán ác tự nhiên lui tản, giả như có gặp cũng đếu hoan hỷ. Chú này có những chúng sanh, hoặc một kiếp, hoặc vô lượng kiếp, cho đến danh tự cũng không thể nghe được, huống gì được thấy mà chuyên tâm trì tụng, Đà-ra-ni này hay khiến chúng sanh hiện đời và đương lai thường được an ẩn, cùng các Như Lai và chúng đại Bồ-tát, thường làm quyến thuộc. Vậy cho nên phải ân cần sanh tâm tưởng khó gặp, không nên khinh nhẹ, khởi nghi hoặc tâm, rộng như các kinh đã nói, không thể chép hết.

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN-NGÔN
- Úm ma ni pát mê hum.
- Úm ma ni bát di hồng.
- Úm ma ni pết-nạp minh hồng.

Chơn Ngôn Phạn Tự:
Chon-ngon-Phan-Tu.jpg

Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương nói: Khi bấy giờ đức Quán Tự Tại Bồ-tát nói Thần Chú Đại Minh này, bốn đại bộ châu và cung điện của các cõi trời, thảy đều rung động, nước bốn biển lớn, nổi sóng ào ạt, hết thảy các ma làm việc chướng ngại sợ hãi chạy trốn tản mất.

Phật bảo Trừ Cái Chướng Bồ-tát rằng: Sáu chữ Đại Minh Đà-ra-ni này, khó được gặp gỡ, nếu có người nào được sáu chữ Đại Minh Vương đây thì người đó tham, sân, si độc không thể nhiễm ô, nếu đeo mang trì giữ nơi thân, người đó cũng không nhiễm trước bệnh ba độc. Chơn ngôn này vô lượng tương ưng, với các Như Lai mà còn không biết, huống gì Bồ-tát làm thế nào biết được? Đây là chỗ bổn tâm vi diệu của Quán Tự Tại Bồ-tát. Nếu người nào hay thường thọ trì chú Đại Minh này ở lúc trì tụng có chín mươi chín căn-già hà sa số Như Lai tập hội, lại có vi trần số Bồ-tát tập hội, lại có vô số Thiên Long Bát Bộ đến để hộ vệ người ấy. Người trì tụng Thần chú này bảy đời dòng họ đều sẽ được giải thoát, trong bụng có loài trùng sẽ được địa vị bất thoái chuyển của Bồ-tát. Nếu đeo trì trong thân trên đảnh, có người được thấy người đeo trì ấy cũng như đồng thấy thân Kim Cang của Như-Lai. Nếu hay ý pháp niệm tụng, tức được vô tận biện tài, ngày ngày thường đủ sáu Ba-la-mật viên mãn công đức. Nếu trong miệng hơi thở ra chạm vào người nào, người đó liền khởi tâm lành xa lìa các sân độc, sẽ được bất thoái chuyển Bồ-tát, mau chứng Vô thượng Bồ-đề. Người đeo trì giữ gìn Chú này, lấy tay rờ đến người nào, hoặc lấy mắt liếc nhìn đến các loài dị loại, các hữu tình, thảy đều mau được địa vị Bồ-tát. Người như vậy vĩnh viễn không thọ các khổ sanh, lão, bệnh, tử.

Lại nữa Phật nói: Vi trần đã có, ta có thể đếm số lượng kia được, cho đến nước đại hải ta có thể biết số lượng kia. Nếu có người niệm sáu chữ Đại Minh một biến, đã được công đức mà ta không thể tính đếm số lượng, giả như trong bốn đại bộ châu, tất cả kẻ nam nữ đều chứng được địa vị Thất địa Bồ-tát, công đức đã có cùng với người niệm Lục Tự Đại Minh một biến mà công đức không sai khác. Nếu có người viết chép Đại Minh này, đồng với việc viết chép 8 vạn 4 ngàn Pháp tạng. Nếu lấy kim bảo cõi Trời tạo hình tượng của các đức Như Lai số như vi trần, không bằng chép viết một chữ trong sáu chữ Đại Minh này, chỗ thu hoạch công đức quả báo không thể nghĩ bàn, người ấy sẽ được 108 món Tam-ma-địa môn. Chỉ niệm một biến sẽ được tất cả Như Lai đem y phục ẩm thực thuốc thang và đồ ngồi nằm đầy đủ tất cả để cúng dường. Pháp này ở trong Đại thừa rất là tối thượng, tinh thuần vi diệu. Tất cả Như Lai và các Bồ-tát thảy đều cung kính chắp tay làm lễ.

Khi nói sáu chữ Chơn ngôn này có bảy mươi trăm ức các đức Như Lai đều đến tập hội, đồng nói: Thất-cu-chi Chuẩn-đề Đà-ra-ni. Vậy nên biết sáu chữ Chơn ngôn cùng với Chuẩn-đề Chơn ngôn đầu đuôi tương tu. Như muốn cùng Chuẩn-đề Chơn ngôn đồng tụng ấy, có thể trước Chuẩn-đề Chơn ngôn niệm tụng. Song cần yếu hiệp hai chữ nạp-minh làm một chữ mới phù hợp Phạn âm. Hoặc muốn riêng trì tụng, công đức như trên đã nói. Nếu muốn như pháp kiết Đàn niệm tụng rõ như bản kinh văn, đây không chép hết.

Ngài Kim Cang Trí nói: Nếu cầu giải thoát mau ra khỏi sinh tử, tu pháp Tam-ma-địa Du-già quán hạnh, vô ký vô số niệm tụng, tức tưởng tự tâm như mặt trăng tròn sáng vắng lặng thanh tịnh, trong ngoài phân minh. Lấy chữ Án trong Tâm nguyệt luân ấy.
Om.jpg

Lấy chữ CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA PHẠ HA, từ trước xoay vòng bên hữu lần lượt liên tục nối nhau thành vòng tròn, quán xét nghĩa của mỗi chữ, tâm luôn luôn tương ưng không sai khác.

VIÊN MINH BỐ LIỆT PHẠN THƠ ĐỒ
Vien Minh Bo Liet Phan Tho Do.jpg

TRÌ MINH TẠNG NGHI QUỸ NÓI:
Chữ Án là Tỳ-lô-giá-na Phật căn bản.
Om.jpg

Chữ Chiết là là Đại Luân Minh Vương căn bản.
Chiet.jpg

Chữ Lệ là là Đại Phẫn Nộ Bất Động Tôn Minh Vương căn bản cũng là MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG CĂN BẢN.
Le.jpg

Chữ Chủ là TỨ TÝ PHẬT THÂN CĂN BẢN.
Chu.jpg

Chữ Lệ là BẤT KHÔNG QUYẾN TÁC CĂN BẢN cũng là Quán-tự-tại Bồ-tát căn bản.
Le.jpg

Chữ Chuẩn là Đại Tôn-na Bồ-tát căn bản.
Chuan.jpg

Chữ Đề là KIM CANG TÁT-ĐỎA BỒ-TÁT.
De.jpg

Chữ Ta-Phạ là Y-CA NẶC-TRA BỒ-TÁT căn bản.
Ta-pha.jpg

Chữ Hạ là PHẠ-NHỰT RA-NẴNG KHƯ MINH VƯƠNG CĂN BẢN.
Ha.jpg


THỨ ĐẾN TƯ DUY TỰ MẪU CHỦNG TỬ NGHĨA

Chín chữ: Thánh Phạn tự này, hay sanh tất cả chữ, cho nên nói rằng tự mẫu. Nói là chủng tử ấy, là dẫn sanh nghĩa, nhiếp trì nghĩa. Lấy một chữ đầu làm chủng tử, sau các chữ là sơ hữu quán trí, y sở dẫn sanh nhiếp vào chữ ban đầu. Nếu đắc được Án tự môn bí mật tương ưng này, tức đắc được vô tận pháp tạng của chư Phật, ngộ được tất cả các pháp vốn không sanh, một mà khắp đến tất cả, lời nói khắp hết, vì lời nói do ngộ tất cả pháp vốn không sanh, nên đạt đến các pháp vốn “không”, đem các pháp nhập vào thật tướng, cho nên không sanh, không diệt, đã ngộ đến tất cả pháp thì lời nói bặt dứt, không còn ngôn thuyết; pháp tướng là bình đẳng, như trận mưa lớn rưới khắp cho nên nói là bình đẳng. Mỗi một chữ phải tư duy quán sát, thời tất cả hạnh nguyện đều được đầy đủ.

Chữ Án (úm) là nghĩa ba thân, cũng là nghĩa tất cả các pháp vốn không sanh. Ngài Kim Cang Trí dịch: Chữ Án (úm) tự môn ấy, là nghĩa lưu chú như dòng nước chảy không sanh, không diệt, là nghĩa tối thắng của tất cả cá pháp.

Chữ Chiết là nghĩa tất cả pháp không sanh, không diệt. Ngài Kim Cang Trí dịch: là nghĩa vô hành tất cả pháp.

Chữ Lệ là nghĩa vô sở đắc của tất cả pháp tướng.

Chữ Chủ là nghĩa vô sanh diệt của tất cả pháp. Ngài Kim Cang Trí dịch: Là nghĩa vô khởi trụ của tất cả pháp.

Chữ Lệ là nghĩa vô cấu của tất cả pháp.

Chữ Chuẩn là nghĩa vô đẳng giác của tất cả pháp.

Chữ Đề là nghĩa vô thủ xả của tất cả pháp.

Chữ Ta-phạ là nghĩa vô ngôn thuyết bình đẳng của tất cả pháp.

Chữ Ha là nghĩa vô nhơn của tất cả pháp. Nghĩa là với tất cả pháp vô nhơn vắng lặng, vô trụ Niết-bàn.

Do tất cả pháp vốn không sanh, nên tức được bất sanh bất diệt. Do bất sanh bất diệt nên được tướng vô sở đắc. Do tướng vô sở đắc nên tức được vô sanh diệt. Do vô sanh diệt nên tức được vô cấu. Do vô cấu nên tức được vô đẳng giác. Do vô đẳng giác nên tức được vô thủ xả. Do vô thủ xả nên tức được bình đẳng vô ngôn thuyết. Do bình đẳng vô ngôn thuyết nên được vô nhơn, vô quả, Bát-nhã tương ưng, vô sở đắc lấy làm phương tiện nhập vào thắng nghĩa, thật thờ-chứng pháp giới chơn như. Đây là Tam-ma-địa niệm tụng vậy.

Giải: Bởi ngộ tất cả pháp vốn không sanh, bình đẳng không hai, nên vô phân biệt trí cùng Bát-nhã Ba-la-mật, vô trí vô đắc tương ưng nhau. Do vô sở đắc trí này, làm phương tiện ngộ nhập tối thắng nghĩa đế, chứng pháp giới chơn như. Pháp chơn như hải này không thể đem lời nói trình bày, vì là cảnh giới Thành trí sở chứng tự giác ngộ của chư Phật, nên không thể đem tâm hiểu biết phân biệt mà suy lường.

PHẬT ĐẢNH ĐẠI LUÂN NHỨT TỰ MINH VƯƠNG CHƠN NGÔN: Gọi là Thần Chú BỘ-LÂM

(Đây là Phạn tự Bộ-Lâm
Bo-Lam.jpg
kéo lưỡi ngân âm thanh dài ra, hai chữ hợp lại làm một chữ, cũng nói Bộ-lâm hoặc Phô-long. Lại nói Bộ-lung, hoặc Bột-long. Bất Không Tam Tạng dịch: Bột-lỗ-úm ba chữ hợp lại làm một chữ. Chữ rằng chữ Lỗ kéo dài lưỡi chung làm một âm. Lại nữa, tiếng kéo dài ra từ trong yết hầu mà phát âm thanh như đánh trống lớn. Bản xưa dịch Bộ-lâm hơi sai không được đúng lắm. Như vậy âm giọng rất khó đúng chỉ người nào giỏi Phạn âm mới có thể được đó).

Kinh Căn Bản Nghi Quỹ nói: Phật Đảnh Đại Luân Nhứt Tự Minh Vương này được thành tựu cho đến đối với chánh pháp của Đức Như Lai khi sắp muốn diệt, có công năng làm các Phật sự. Lại hay ủng hộ tất cả Pháp tạng của các Đức Như Lai. Một chữ Minh Vương này, sau khi Phật diệt độ trong thời kỳ mạt pháp, giúp đỡ người tu hành ở trong thế gian được thù thắng hơn tất cả chơn ngôn, và chư Phật, Bồ-tát cũng đều thọ trì, bởi vì quá khứ Phật Bồ-tát đã truyền nói. Nếu ở chỗ nào có người tu hành chuyên tâm trì tụng Đại Minh Chú này, ở chỗ đó trong khoảng địa giới, năm do-tuần có tất cả các ác tinh diệu (sao xấu) không dám xâm gần, các ác quỷ thần đều tự chạy trốn tản mất, cho đến tất cả các ác không dám làm hại, hơn nữa với Thiên nhơn, Thánh nhơn, cũng không dám gần. Nếu người trì tụng tất cả nghiệp chướng đều được thanh tịnh, nếu có ủng hộ hay ẩn thân mình, nhập vào tất cả trong nhiều các bộ, không chỗ chướng ngại, đối với thế gian và xuất thế gian không dám làm hại, có công năng bẻ gãy tất cả các ác chú trong thế gian. Chơn ngôn này là đỉnh đầu của tất cả chư Phật, là tâm của Văn-thù Bồ-tát, hay ban thí vô úy (không sợ hãi) hay ban an vui cho tất cả chúng sanh, phàm có tu trì tùy ý đắc quả, đồng ngọc Như ý châu có công năng làm mãn nguyện tất cả, nếu trì tụng các Thần chú khác mà không thành tựu, nên dùng chơn ngôn này cùng chung Thần chú khác đồng trì tụng, quyết định thành tựu. Nếu không thành tựu và linh nghiệm, thì các Chư Thần của Thần chú kia đầu sẽ phá bể làm bảy phần. Phải biết Chơn ngôn này hay giúp tất cả các Thần chú mau được thành tựu.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Dianichi
VIII. LINH PHÙ - BẢO BỘ

Đây là những Linh phù của Bảo Bộ (bùa Lỗ Ban) trong Mật Tông Phật giáo Trung Hoa. Liệt kê sau đây là danh hiệu của chư Tiên chúng hộ những linh phù:
–Bồng Tiên Chúng - Cữu Thiên Huyền Nữ Ngươn Quân.
–Nguyên Thủy Chân nhân Thiên Tiên.
–Địa Tiên Ngũ Tổ Chân nhân.
–Thiếu Dương, Thuần Dương, Chánh Dương Tam vị Chân quân.
–Ngũ Hồ Ánh Tuyết Tam Đinh Chân nhân.
–Ngục Trụ Đạo Lão Tiên Nữ.
–Tử Dương Chân nhân.
–La Sơn Tiên Ông Cát Chân nhân.
–Tích Tiên Thái Bạch Lý Chân nhân.
–Dã Nhân Huyền Chân nhân.
–Văn Môn Lữ Chân nhân.
–Tử Hà Thôi Chân nhân.
–Ngọc Đảnh Bạch Chân nhân.
–Nam Ngũ Tướng Chân nhân.
–Bắc Thất Chân Chân nhân.
–Vân Nga Tiên Nữ.
–Quế Anh, Khánh Nô, Đạo Nô, Tuyết Nô, Chân Khanh Nguyên Chân Ngọc Cô Tố Nữ.
–Thiên Thượng Địa Hạ Thủy Phủ Âm Gian Tam Đảo Thập Châu Đông Thiên Phước Địa Cổ Vãng Kim Lai Nhất Thiết Tiên Chúng.

linh-phu-0.jpg

Viết mực Đỏ giấy Vàng đốt
bỏ vào nước tán sái 4 phương.


linh-phu-1-5.jpg

- Linh Phù dùng để khai đàn, đốt (hình 1).
- Linh Phù dùng để dán vào lư hương (Hình 2 và 3).
- Linh Phù dùng đốt hòa vào nước tán sái 4 phương và dùng để rửa tay trước khi Lễ (Hình 4 và 5).

linh phu 6-10.jpg

- Linh Phù dùng để đốt bỏ vào nước rưới lên Tà (Hình 6,7,8 và 9).
- Linh Phù dùng để thỉnh chư Thiên chúng, đốt (Hình 10).

linh phu 11-13..jpg

- Linh Phù dùng để dán lên đầu Cơ (hình 11).
- Linh Phù dùng để dán trên giường (Hình 12).
- Linh Phù dùng để dán dưới Cơ (Hình 12,13).

linh-phu-14.jpg

- Linh Phù dùng để thỉnh chư Tiên chúng, đốt thỉnh (Hình 14)

linh-phu-15-16.jpg

- Linh Phù dùng để trục Tà, đốt hay dán (Hình 15)
- Linh Phù dùng để định Cơ (Hình 16)

linh-phu-17-18.jpg

- Linh Phù dùng để giao cảm với chư Tiên (Hình 17).
- Linh Phù dùng để đốt thỉnh Lữ Thuần Dương Tiên Sanh Giáng Cơ (Hình 18).

linh-phu-19.jpg

- Linh Phù dùng để thỉnh chư Tiên cấp giáng (Hình 19).

linh-phu-20.jpg

- Linh Phù dùng để thỉnh Tử Cô Tiên (Hình 20).

linh-phu-21-22.jpg

- Linh Phù dùng để dán lên cột trảm Yêu (Hình 21).
- Linh Phù dùng để dán dưới bàn trảm Yêu (Hình 22).

linh-phu-23-25.jpg

- Linh Phù dùng để đốt dưới bàn (Hình 23).
- Linh Phù dùng để dán trên bàn trảm yêu (Hình 24).
- Linh Phù dùng để dán dưới cửa trảm yêu (Hình 25).

linh-phu-26-27.jpg

- Linh Phù dùng để dán lên Cơ bút (Hình 26).
- Linh Phù dùng để thỉnh chư Tiên giáng khẩn cấp, đốt (Hình 27).

linh-phu-28.jpg

- Linh Phù dùng để mời Thần Tiên cấp giáng, đốt (Hình 28).

linh-phu-29.jpg

- Linh Phù dùng để dán lên trên đầu cơ (Hình 29).

linh-phu-30.jpg

- Linh Phù Thạch Dấu (hình 30)

linh-phu-31-32.jpg

- Linh Phù Toán bất chuyển (Hình 31).
- Linh Phù Toán bất nam (Hình 32).

linh-phu-33-34.jpg

- Linh Phù dùng để thình Ngươn quân chi vị, đốt (Hình 33).
- Linh Phù dùng để thỉnh Phạm Thái Bảo, đốt (Hình 34).

linh-phu-35-37.jpg

- Linh Phù dùng đề thỉnh Bồng Lai Tử Cô, đốt (Hình 35).
- Linh Phù dùng để thỉnh Văn Khúc Tinh, đốt (Hình 36).
- Linh Phù dùng để thỉnh Dã Nhân Phù, đốt (Hình 37).

linh-phu-38-39.jpg

- Linh Phù dùng để thỉnh Thái Bạch Tiên, đốt (Hình 38).
- Linh Phù dùng thỉnh Tào Tiên, đốt (Hình 39).

linh-phu-40-42.jpg

- Linh Phù dùng để thỉnh Chư Nữ Tiên chúng, đốt (Hình 40).
- Linh Phù dùng để thỉnh Cát Chân Nhân, đốt (Hình 41).
- Linh Phù dùng để thỉnh Lý Tiên, đốt (Hình 42).

linh-phu-43-45.jpg

- Linh Phù dùng để thỉnh Trương Tiên, đốt (Hình 43).
- Linh Phù dùng để thỉnh Thiết Quài Tiên, đốt (Hình 44).
- Linh Phù dùng để thỉnh Chung Ly Tiên, đốt (Hình 45).

linh-phu-46-48.jpg

- Linh Phù dùng để thỉnh Hàn Tương Tử Tiên, đốt (Hình 46).
- Linh Phù dùng để thỉnh Tiên Tuyền, đốt (Hình 47).
- Linh Phù dùng để thỉnh Thúy Hồ Tử Tiên Phù, đốt (Hình 48).

linh-phu-49-51.jpg

- Linh Phù dùng để thỉnh Đẩu Sĩ chư Tiên giáng Cơ, đốt (Hình 49).
- Linh Phù dùng để thỉnh Phan Khang Vương Tiên, đốt (hình 50).
- Linh Phù dùng để thỉnh Dương Tiên, đốt (Hình 51).

linh-phu-52-53.jpg

- Linh Phù dùng để phụng tống chư Thần, đốt (Hình 52).
- Linh Phù dùng để phụng tống Tuý Tiên, đốt (Hình 53).

linh-phu-54.jpg

- Linh Phù dùng để phụng tống Chư Tiên, đốt (Hình 54).

Hậu Hán Thái Cực Tả Cung Cát Tiên Ông trị toàn thân bá bệnh Tâm Pháp Linh Phù
linh-phu-55-57.jpg

- Linh phù trị bệnh ở đầu, tai, mũi, miệng, yết hầu, họa Phù đốt uống (Hình 55)
- Linh Phù trị bệnh ở thân, ngực, bụng, ngũ tạng, v.v… (Hình 56)
- Linh Phù trị bệnh từ hạ thân (Rún trở xuống) bàng quang và các bệnh nữ nhân (kinh nguyệt, thai sản, v.v…) Nếu người mang bệnh có thể dùng lá tre, lá dâu viết Linh Phù hay giấy vàng vẽ Linh Phù 3 Đạo. Hướng về Hướng Đông Nam niệm:
Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn (300 lần)
Sắc uống hay đốt Linh Phù uống, một tuần sẽ khỏi. (Hình 57)

Ấn Lục Giáp Thần – Dùng cây Táo hay Trầm hương khắc Ấn (1 thước 2 tấc Tàu), người khắc tịnh khẩu. Thiên hương nguyện niệm:
Lục Giáp Thần (3 lần)
Xong rồi khắc Ấn (Hình 58). Người Thượng căn tu tập có thể Đằng vân. Trung căn tu tập có thể được Quỷ Thần kính nễ. Hạ căn tu tập có thể An bang Tế thế.
linh-phu-58.jpg

Ấn Thiên Nữ Khê Nữ Thần – Ấn này dùng cây Táo bị sét đánh vuông (1 thước 2 tấc Tàu). Ngày Tam nguyên hay mùng 5 tháng 5, vào ngày tịnh thất thiên hương nguyện Thiên Nữ. Khắc xong nên dùng cây bá làm hộp dùng gấm lót, đựng Ấn. Nếu cầu nguyện Thiên Nữ thì lấy Ấn mật niệm. (Hình 59)
linh-phu-59.jpg

Lôi Công Ấn Ẩn Thân Pháp – Lấy mực đỏ họa phù, ở Đạo tràng niệm Chú đeo nơi thân tức được che chở người khác không trông thấy. Nếu dùng để trộm cắp của cải kẻ khác không linh nghiệm. (Hình 60)
linh-phu-60.jpg

Mười hai Khế nữ Thần Ấn. Hành giả dùng cây Lê làm thành 12 Ấn. Mỗi Ấn mặt rộng (2 tấc 8 phân Tàu), dài (5 tấc Tàu). Khắc Ấn vào ngày mùng 5 tháng 5. Hành giả dùng Ấn in Linh Phù, mỗi ngày uống 12 Đạo (vò thành viên uống) vào giờ Ngọ hay 12 giờ đêm trong vòng 93 ngày và mỗi buổi sáng trong vòng 7 ngày. Hành giả tu tập có thể có năng lực khinh thân phi hành. (Hình 61)
linh-phu-61.jpg

Lục Giáp Tổng Phù (Nấu Đậu đen Ẩn Gia Pháp). Vào ngày mùng 1 tháng Giêng dùng đậu đen không phân biệt ít nhiều hướng về sao Bắc đẩu tuyên đọc chú 49 biến. Ngày Giáp tử canh năm cũng y như trên (Hướng về sao Bắc Đẩu Thiên Hương tụng chú 49 biến). Đến ngày Lục Giáp lấy Đậu ấy nấu chín (lúc nấu lại hướng về Sao Bắc Đẩu tụng chú 7 biến). Sau ấy đem Đậu phơi khô. Lúc gặp hiểm nạn lấy Đậu ngậm trong miệng, tay cầm Lục Giáp Tổng Phù (Dùng cây Đào làm thành hai miếng cây họa Phù lên ấy) thì sẽ thoát nạn. Nếu không muốn người khác tìm thấy nhà, hay lúc hiểm nạn cần phải che chở cho nhiều người lấy 49 hạt Đậu đã nguyện và 4 Đạo Lục Giáp Tổng Phù chôn chung ở 4 gốc nhà, tức người khác không thể tìm thấy được. Lúc muốn hóa giải lấy Đậu và Phù lên lại (Hình 62).
linh-phu-62.jpg

- 9 Đạo Linh Phù này dùng để trị các thứ bệnh trên thân, viết lên giấy đốt uống (Hình 63)
linh-phu-63.jpg

- Linh Phù dùng để cho vợ chồng hòa hiệp, họa Phù niệm Chú (Hình 64).
- Linh Phù dùng để tránh tai ương, Đại họa. Dùng một miếng cây (gỗ Đào) vẻ Đạo Phù này bằng mực Đỏ. Treo trong nhà có thể tránh tai họa trộm cướp, yêu ma (Hình 65)
- Linh Phù dùng để Hộ Thân. Dùng mực Đỏ viết lên miếng cây bằng gỗ Đào mang trong người đi đường tránh được nạn, cướp hay thú dữ (Hình 66).
- Linh Phù dùng để tránh binh đao. Dùng mực đỏ viết Phù đeo trên người. Nếu có phải đi đánh trận cũng qua được những nạn hung (Hình 67).
- Linh Phù phản hung biến kiết. Lúc cất nhà, chôn cất, động thổ hay bị người khác ếm phá dùng mực Đỏ viết Phù này dán ở cửa hay chính giữa nhà hay mồ mả sẽ được bình an. (Hình68).
linh-phu-64-68.jpg

Hết
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Dianichi
Sơ lược tiểu sử của cư sĩ Triệu Phước pháp danh Đức Quý

Sinh năm 1948 tại tỉnh Trà Vinh. Tốt nghiệp tiểu học tại Trà Vinh.
11 đến 17 tuổi: học nội trú trường dòng Lasan (Mossard Thủ Đức), tốt nghiệp Brevet Elementaire.

17 đến 20 tuổi: học nội trú trường dòng Lasan Đà Lạt (College D’Adran) tốt nghiệp tú tài đôi Pháp (Baccalaureat de l’enseignement secondaire).

20 tuổi đến 21 tuổi: bị tổng Động viên và giải ngũ với cấp bậc thiếu úy hải quân.

22 tuổi đến 25 tuổi: tốt nghiệp cử nhân luật khoa Sài-gòn ban công pháp quốc tế.

25 tuổi đến 27 tuổi: Giáo sư Pháp văn.

28 tuổi đến 29 tuổi: trường chay 2 năm, tu tập Mật tông và nghiên cứu các tôn giáo (Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, Thông Thiên Học, Cao Đài, Hòa Hảo v.v…), tiếp cận và tìm hiểu các giáo phái huyền bí tại Việt Nam.

30 tuổi: Truyền bá Mật Tông và trừ tà tại Việt Nam.

Cuối năm 1981: Định cư tại Hoa Kỳ theo diện ODP.

1982: Viết 5 loạt bài về các hiện tượng thần bí tại Việt Nam trên Báo Trắng Đen.

1983: Lần lượt ấn hành các bản kinh Mật Tông quyển Thượng, Trung và Yếu Lược và truyền bá môn thần bí học tại Hoa Kỳ và các nước.

1981-2005 : Định cư và sống 24 năm liền tại tiểu bang Colorado Hoa kỳ.

Từ đó đến nay (2005) đã trực tiếp và gián tiếp điểm đạo cho trên 10.000 người thuộc đủ mọi tôn giáo (Phật giáo, Công Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo…) và vô thần bao gồm từ giới khoa bản (thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, các nước Hoa Kỳ, Âu Châu, Liên Xô, Ba Lan, Trung Hoa, v,v…) đến các tướng tá Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản cũng như cho các giới lao động buôn gánh bán bưng, các giới giang hồ lầu xanh, bài bạc.

Năm 2005 và sau đó sẽ lần lượt viết thêm về các kinh nghiệm và nghiên cứu siêu hình thần bí.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Dianichi
CÁC SÁCH THAM KHẢO

1. GRACE E. CAIRNS: Philosophies of History (Chapter IV, cyclical time and the philosophy of the Mandala). New York: Philosophical Library, Inc.
2. ALEXANDRA DAVID NEEL: Mystiques et magiciens du Tibet, immortalite et reincarnation, Paris: Librairie Plon - Au coeur des himalayas. Le Nepal Dessart - Inatiations Lamaiques: Editions – Adyar.
3. MIRCEA ELIADE: Le yoga, immortalite et Paris Payot.
4. ALICE GETTY: The Gods of northern Buddhism. Tokyo, Charles E. Tuttle Company.
5. ANAGARIKA GOVINDA: Essays on the Bodhisattva Ideal. Kalimpong “Stepping stones” – Principles of Tantric Buddhism- Delhi, 2500 years of Buddhism Time, space and the problem of Free Will. Calcutta, the Maha Bodhijournal 1955 – The Foundation of the tibetan mysticism, The Psychological attitude of early buddhist philosophy London, Rider Company.
6. H. DE GLASENAPP: Mysteres bouddhistes, doctrines et rites secrets du “Vehicule de diamant.” Paris, Payot.
7. H. V. GUENTHER: Yugaraddha, the tantric view of life – Benares chowkamba sankrit series, 1952 – Mantrayana and Sahajayana – Delhi, 2500 years of Buddhism. Jewel ornament of Liberation of S. Gam PO.PA London, Rider et. Co.
8. CARL JUNG ET RICHARD WILHEIM (WILHELM): The secret of Golden Flower, London, Routhedege Kegan Paul.
9. DAVID SNELLGROUE: The Tantras, Thirdpast of Buddhist Texts though the ages, New York Philosophical library. The Hevajra Tantra. London, New York, Oxford University Press.
10. HEINRICH LIMMER: Kunstporm und yoga im indisehen Kulbild Berlin, Frankfurter Verlag Anstald. Myths and symbols in Indian Artand Civilization. New York, Panthein Books, Bollingen series, The art of Indian Asia, New York, Pantheon books, published for Bollingen Foundation.
11. W.Y. EVANS WENTZ: Milarepa, le yoga tibertain et les doctrines secretes. Le livre tibetain de la grande liberation Bardo Tholdol. Le livre des morts Tibetains (Paris, Librairie d’Amerique et d’Orient Adrien Maisonneuve).
12. GIUSEPPE TUCCI: The theory and practice of the Mandala, London, Rider and Company. The Symbolison of the temples of bsam yas, Roma East and West Vol. VI, No. 4, 1956.
13. BHATTACARYA: Guhyasamajatantra. Baroda, Gackqad’s Orient series Vol 53, 1931. Origin and Development of Vajrayana, calcultta. The home of Tantric Buddhism, B.C. law volume 1945. Nispanna yogavali (desciption of 26 Mandalas) Baroda Gackwad of series CIX 1949.
14. AIRANE MacDONALD: Le Mandala de Manjusrimulakala. Paris Adrien Maisonneuve.
15. NGUYỄN HỮU KIỆT: Tây Tạng Huyền Bí (The third eye- Lama Lobsang Rampa) – Xứ Phật Huyền Bí ( Autobiography of a Yogi- Yogananda) – Á Châu Huyền Bí (La vie des maitres- Bairdt Spalding) - Ấn Độ Huyền Bí (A search in secret India) – Ai Cập Huyền Bí (A search in secret Egypt) – Đông Phương Huyền Bí (A search in secret path) của Tiến sĩ Paul Brunton – Nhà sách: Sumhel – Weiser, Inc. – 740 Broadway N.Y. 10003
16. ĐOÀN TRUNG CÒN: Chơn Ngôn Tông (10 Tông Phái Phật Giáo) - (Shingon School (10 sects of Buddhism)) – Phật Học Tùng Thơ xuất bản (Collections of Buddhism publications).
17. THÍCH THIỆN HOA: Mật Tông (10 Tông Phái Phật Giáo) - (Secret Buddhism (10 sects of Buddhism)) – Phật Học Phổ Thông (General Buddhism)
18. VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH: Chơn Ngôn Tông (10 Tông Phái Phật Giáo) của một Giáo sư Nhật - (Shingon- 10 sects of Buddhism) Japanese professor.
19. Kỹ sư NGÔ TRỌNG ANH: Mật Tông Dưới Mắt Của Người Tây Phương (02 bài diễn thuyết tại Viện Đại học Vạn Hạnh 1967) – Tạp chí Tư Tưởng - (Secret Buddhism in the eyes of Westerners (2 lectures given at the Van Hanh University 1967) Ideology Magazine).
20. HEN CHEN CHI: Thiền Đạo Tu Tập.- (Zen Training)
21. D.T. SUZUKI: Thiền Luận quyển Thượng – Trung và Hạ - (Zen Essay- 3 volumes).
22. ĐÔNG MẬT (EASTERN ESOTERIC BUDDHISM): gồm cả trăm bản kinh của Mật Tông Nhật Bản (T.T Thích Thiền tâm dịch – T.T Thích Viên Đức hiệu đính) – (included hundred scriptures of Japanese Secret Buddhism (translated by Venerable Thich Thien Tam, revised by Venerable Thich Vien Duc))
23 HIỂN MẬT VIÊN THÔNG (THOROUGH UNDERSTANDING OF THE EXO AND THE ESOTERIC): Ngũ Đài Sơn – ( WuTai Mountain (Five Plateau Mountain)), Kim Hà Tự – (Jin He Zi (Golden River Temple)), Sa Môn Đao Han tập – (collected and revised by monk Dao Han), Trần Giác soạn – Thích Viên Đức dịch – (compiled by Tran Giac, translated by Thich Vien Duc).
24. THE BUDDHISM OF TIBET OR LAMAISM (L.A. WADDELL)
25. MẬT TẠNG KINH TRUNG HOA – (CHINESE SECRET BUDDHISM): Phần Mandala (quyển Thượng, Trung, Hạ) – (Mandala Chapters (3 volumes)).
26. LE BOUDHA SECRET DU TANTRISME JAPONAIS hay THE SECRET MESSAGE OF TANTRIC BUDDHISM của Pierre Rambach (Rizzoli International Inc. 712 Fifth Avenue, New York 10019).
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Dianichi
Các Bản Kinh đã được Ấn Hành

 1. Phật Giáo Thánh Kinh
 2. Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni Hội Thích
 3. Mật tông Phật Giáo Tinh Hoa (Quyển Thượng)
 4. Mật tông Phật Giáo Tinh Hoa (Quyển Trung)
 5. Mật tông Phật Giáo Tinh Hoa (Yếu Lược)
 6. Phong Thần và Huyền Bí Học

Hội Ái Hữu Mật Giáo California
9735 Broadway
Temple City, CA 91780
Email: matgiao@yahoo.com

Tái bản 1000 cuốn lần thứ 5 (2005)
*****************

MỤC LỤC

 • Lời Tựa ................................................................1
 • Các Sách Tham Khảo ............................................3
 • Chương Đặc Biệt...................................................6

Chương I – Khái Niệm về Mật Giáo....................9
 1. Giáo Chủ Bí Mật....................................................10
 2. ADHISTANA..........................................................17
 3. Phép Quán Đảnh...................................................23
 4. Các Ký Hiệu tạo Pháp Thuật...................................25
 5. Đàn Pháp..............................................................37
 6. Phép Hộ Ma...........................................................39

Chương II – Sự Truyền Thừa............................42
 1. Lược Sử Mật Tông Tây Tạng...................................50
  1. Phái Cổ Mật...................................................51
  2. Phái Hoàng Mạo.............................................54
  3. Phái Những Người Áo Vải................................55
 2. Lược Sử Mật Tông Trung Hoa..................................62
  1. Thiện Vô Uý...................................................62
  2. Kim Cang Trí..................................................64
  3. Bất Không......................................................64
  4. Nhất Hạnh.....................................................67
 3. Lược Sử Mật Tông Nhật Bản....................................69
  1. Phật Giáo nhật Bản.........................................69
  2. Mật Tông tại Nhật...........................................70
  3. Thai Mật.........................................................71
  4. Đông Mật.......................................................73
 4. Mật Tông tại Các Nước Đông Nam Á.........................78

Chương III – Tôn Chỉ Và Giáo Lý Căn Bản..................82
 1. Mật Giáo qua Hai Bộ Kinh Đại Nhật Và Kim Cang Đảnh.....84
  1. Lục Đại.................................................................84
  2. Bốn Mandala.........................................................86
  3. Tam Mật...............................................................87
  4. Thập Trụ Tâm.......................................................90
  5. Triết Học Mandala.................................................96
 2. Các Kinh Khác Tuyên Thuyết về Thần Chú thuộc phần Mật Giáo..................107

Chương IV – Phương Pháp Tu hành..........................133
 1. Giới Luật ......................................................................135
 2. Dư Ngôn.......................................................................139
 3. Nghi Thức Trì Ngũ Bộ Chú..............................................140
 4. Bảy Pháp Môn Thiền Định Của Mật Giáo..........................143

Chương V – Quả Tướng ...........................................149
 1. Mộng Chứng..................................................................150
 2. Quả Tướng tu trì............................................................157
 3. Chín Phẩm Thành Tựu của Mật Giáo................................153

Chương VI -Chú Ấn Phù và các Vòng Phép, cũng như Mandalacủa ..................................................155
 1. Lục Tự Thần Chú Vương Kinh .............................................................................................................156
 2. Uế Tích Kim Cang Thuyết Thần Thông Đại Mãn Đà-ra-ni Pháp Thuật Linh Yếu Môn ................................164
 3. Uế Tích Kim Cang Cấm Bách Biến Pháp Kinh ..................169
 4. Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà-ra-ni.........180
 5. Thất Cu-chi Phật Mẫu Sở Thuyết Đà-ra-ni Kinh......................................................................................214
 6. Thất Cu-chi Độc Bộ Pháp.....................................................................................................................222
 7. Ngũ Bộ Chú........................................................................................................................................224
 8. Linh Phù – Bảo Bộ...............................................................................................................................234
 9. Mục Lục .............................................................................................................................................254