(CN) 美麗的女人
gửi bởi rain9811 - Chủ nhật Tháng 10 06, 2019 10:43 pm
0 Trả lời
81 Xem
gửi bởi rain9811
Chủ nhật Tháng 10 06, 2019 10:43 pm
 (CN) 密法是神奇的方式
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 10 01, 2019 12:14 pm
0 Trả lời
89 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 10 01, 2019 12:14 pm
 (CN) 修行是所有福份的支柱,生命是短暫的
gửi bởi rain9811 - Thứ 7 Tháng 8 31, 2019 7:03 pm
0 Trả lời
90 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 7 Tháng 8 31, 2019 7:03 pm
 (CN) 一首由我守護神啓發的詩:金錢業障
gửi bởi rain9811 - Chủ nhật Tháng 8 18, 2019 6:17 pm
0 Trả lời
72 Xem
gửi bởi rain9811
Chủ nhật Tháng 8 18, 2019 6:17 pm
 (CN) 關於師公傳承的歷史照片
gửi bởi rain9811 - Thứ 7 Tháng 5 18, 2019 7:08 pm
0 Trả lời
91 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 7 Tháng 5 18, 2019 7:08 pm
 (CN) 一首來自我守護神的詩
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 5 14, 2019 6:54 am
0 Trả lời
73 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 5 14, 2019 6:54 am
 (CN) 道的研究是高深的
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 5 14, 2019 4:53 am
0 Trả lời
57 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 5 14, 2019 4:53 am
 (CN) 唸誦師公和師父的名字
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 5 07, 2019 2:36 am
0 Trả lời
52 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 5 07, 2019 2:36 am
 (CN) 狂風-漂流的花
gửi bởi rain9811 - Thứ 4 Tháng 5 01, 2019 9:11 am
0 Trả lời
53 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 4 Tháng 5 01, 2019 9:11 am
 (CN) 我們的第二位教長對後人之善行的故事
gửi bởi rain9811 - Thứ 2 Tháng 4 29, 2019 11:29 am
0 Trả lời
49 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 2 Tháng 4 29, 2019 11:29 am
 (CN) 天堂之道降臨越南
gửi bởi rain9811 - Thứ 7 Tháng 4 27, 2019 6:51 pm
0 Trả lời
48 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 7 Tháng 4 27, 2019 6:51 pm
 (CN) 道之歌
gửi bởi rain9811 - Thứ 4 Tháng 4 24, 2019 3:26 am
0 Trả lời
48 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 4 Tháng 4 24, 2019 3:26 am
 (CN) 那個地方將是你的家
gửi bởi rain9811 - Chủ nhật Tháng 4 21, 2019 7:20 pm
0 Trả lời
48 Xem
gửi bởi rain9811
Chủ nhật Tháng 4 21, 2019 7:20 pm
 (CN) 慶祝道法的春天
gửi bởi rain9811 - Thứ 4 Tháng 4 17, 2019 11:59 am
0 Trả lời
43 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 4 Tháng 4 17, 2019 11:59 am
 (CN) 幻景(海市蜃樓)
gửi bởi rain9811 - Thứ 5 Tháng 4 11, 2019 12:11 pm
0 Trả lời
42 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 5 Tháng 4 11, 2019 12:11 pm
 (CN) 一首獻給師公和師父的歌曲
gửi bởi rain9811 - Chủ nhật Tháng 4 07, 2019 8:52 am
0 Trả lời
45 Xem
gửi bởi rain9811
Chủ nhật Tháng 4 07, 2019 8:52 am
 (CN) 我的孩子, 這是我給你的建議
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 4 02, 2019 6:16 am
0 Trả lời
46 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 4 02, 2019 6:16 am
 (CN) 我給你的話語
gửi bởi rain9811 - Thứ 4 Tháng 3 27, 2019 7:40 am
0 Trả lời
47 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 4 Tháng 3 27, 2019 7:40 am
 (CN) 我的守護神所贈與的一首詩
gửi bởi rain9811 - Thứ 5 Tháng 3 14, 2019 2:55 am
0 Trả lời
48 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 5 Tháng 3 14, 2019 2:55 am
 (CN) 天堂密法中的麈埃
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 3 12, 2019 6:18 am
0 Trả lời
47 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 3 12, 2019 6:18 am
 (CN) 用第三眼看到尊敬的師父的神奇照片
gửi bởi rain9811 - Thứ 4 Tháng 3 06, 2019 1:02 pm
0 Trả lời
52 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 4 Tháng 3 06, 2019 1:02 pm
 (CN) 在線學習後的想法
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 2 26, 2019 1:13 pm
0 Trả lời
48 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 2 26, 2019 1:13 pm
 (CN) 為什麼算命者最終會變窮
gửi bởi rain9811 - Thứ 5 Tháng 2 21, 2019 12:33 pm
0 Trả lời
48 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 5 Tháng 2 21, 2019 12:33 pm
 (CN) 為什麼我要修行由兆福大師宣揚的密宗佛教
gửi bởi rain9811 - Thứ 2 Tháng 2 11, 2019 12:18 pm
0 Trả lời
50 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 2 Tháng 2 11, 2019 12:18 pm
 (CN) 一個真正的宗教修行者
gửi bởi rain9811 - Thứ 4 Tháng 2 06, 2019 7:14 am
0 Trả lời
45 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 4 Tháng 2 06, 2019 7:14 am
 (CN) 挑戰惡靈
gửi bởi rain9811 - Thứ 7 Tháng 1 19, 2019 8:22 am
0 Trả lời
56 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 7 Tháng 1 19, 2019 8:22 am
 (CN) 天堂:世界密宗佛教的起源
gửi bởi rain9811 - Thứ 6 Tháng 12 28, 2018 12:03 pm
0 Trả lời
52 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 6 Tháng 12 28, 2018 12:03 pm
 (CN) 擁有神聖力量的小提琴表演
gửi bởi rain9811 - Thứ 4 Tháng 12 12, 2018 6:11 pm
0 Trả lời
44 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 4 Tháng 12 12, 2018 6:11 pm
 (CN) 無形的幫助
gửi bởi rain9811 - Thứ 2 Tháng 12 10, 2018 11:09 am
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 2 Tháng 12 10, 2018 11:09 am
 (CN) 追求佛法的1000次鞠躬
gửi bởi rain9811 - Thứ 5 Tháng 12 06, 2018 7:42 am
0 Trả lời
60 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 5 Tháng 12 06, 2018 7:42 am
 (CN) 祈求“願望實現靈符”時所看到的影像
gửi bởi rain9811 - Thứ 7 Tháng 12 01, 2018 7:47 am
0 Trả lời
64 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 7 Tháng 12 01, 2018 7:47 am
 (CN) 儀式祈禱的原則
gửi bởi rain9811 - Thứ 6 Tháng 11 30, 2018 3:20 am
0 Trả lời
57 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 6 Tháng 11 30, 2018 3:20 am
 (CN) 感應的經驗
gửi bởi rain9811 - Thứ 6 Tháng 11 23, 2018 10:23 am
0 Trả lời
210 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 6 Tháng 11 23, 2018 10:23 am
 (CN) 關於神聖教導的繼承者的啓示
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 11 13, 2018 11:09 am
0 Trả lời
148 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 11 13, 2018 11:09 am
 (CN) 土地公的教導
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 11 06, 2018 7:22 am
0 Trả lời
154 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 11 06, 2018 7:22 am
 (CN) 在入門儀式中看見千手千眼觀音菩薩的影像
gửi bởi rain9811 - Thứ 6 Tháng 10 26, 2018 11:43 am
0 Trả lời
136 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 6 Tháng 10 26, 2018 11:43 am
 (CN) 一個八歲男孩看到的佛陀影像
gửi bởi rain9811 - Thứ 4 Tháng 10 24, 2018 2:46 am
0 Trả lời
155 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 4 Tháng 10 24, 2018 2:46 am
 (CN) 請求神靈保護的儀式
gửi bởi rain9811 - Chủ nhật Tháng 10 14, 2018 6:49 pm
0 Trả lời
172 Xem
gửi bởi rain9811
Chủ nhật Tháng 10 14, 2018 6:49 pm
 (CN) 神奇的治愈
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 10 02, 2018 7:08 pm
0 Trả lời
165 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 10 02, 2018 7:08 pm
 (CN) 守護神對於靈魂的教導
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 9 25, 2018 5:32 am
0 Trả lời
152 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 9 25, 2018 5:32 am
 (CN) 關於“四弘誓願“的教訓
gửi bởi rain9811 - Thứ 6 Tháng 9 21, 2018 12:15 pm
0 Trả lời
116 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 6 Tháng 9 21, 2018 12:15 pm
 (CN) 無形師父傳授的武術
gửi bởi rain9811 - Thứ 3 Tháng 9 18, 2018 12:06 am
0 Trả lời
102 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 3 Tháng 9 18, 2018 12:06 am
 (CN) 所有的宗教只有一個來源
gửi bởi rain9811 - Thứ 7 Tháng 9 15, 2018 11:57 am
0 Trả lời
134 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 7 Tháng 9 15, 2018 11:57 am
 (CN) 一些有趣的感應經驗
gửi bởi rain9811 - Thứ 6 Tháng 8 31, 2018 11:50 am
0 Trả lời
162 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 6 Tháng 8 31, 2018 11:50 am
 (CN) 胡安的超自然感應
gửi bởi rain9811 - Thứ 6 Tháng 8 24, 2018 2:23 am
0 Trả lời
129 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 6 Tháng 8 24, 2018 2:23 am
 (CN) 苗族人的魔法 - 符咒的規則
gửi bởi rain9811 - Thứ 5 Tháng 8 23, 2018 7:06 pm
0 Trả lời
167 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 5 Tháng 8 23, 2018 7:06 pm
 (CN) 算命的原則
gửi bởi rain9811 - Thứ 5 Tháng 8 16, 2018 12:31 am
0 Trả lời
182 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 5 Tháng 8 16, 2018 12:31 am
 (CN) 神秘主義的公平法則
gửi bởi rain9811 - Thứ 2 Tháng 8 13, 2018 7:27 am
0 Trả lời
181 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 2 Tháng 8 13, 2018 7:27 am
 (CN) 觀世音菩薩 - 大悲咒
gửi bởi rain9811 - Thứ 7 Tháng 8 04, 2018 5:52 pm
0 Trả lời
222 Xem
gửi bởi rain9811
Thứ 7 Tháng 8 04, 2018 5:52 pm
 (CN) 第三眼
gửi bởi rain9811 - Chủ nhật Tháng 7 29, 2018 11:16 am
0 Trả lời
195 Xem
gửi bởi rain9811
Chủ nhật Tháng 7 29, 2018 11:16 am