- Chính sách bảo mật

Quy định cá nhân này sẽ giải thích cho bạn biết mối quan hệ giữa website “” (Hiểu ở đây là “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “”, “http://vutruhuyenbi.com/forum”) và hệ thống phpBB (Hiểu ở đây là “họ”, “của họ”, “hệ thống phpBB”, “www.phpbb.com”, “tổ chức phpBB”, “ban điều hành phpBB”) trong việc sử dụng những thông tin thu thập được trong suốt phiên đăng nhập sử dụng của bạn vào website (Hiểu ở đây là “bạn”, “của bạn”, “thông tin của bạn”).

Thông tin của bạn được thu thập qua hai bước. Đầu tiên, bạn truy cập vào website “” có sử dụng hệ thống phpBB và tạo ra các cookie. Đây là những tập tin thông tin nhỏ được tải tự động về máy tính của bạn thông qua trình duyệt bạn đang dùng và lưu trữ trong thư mục chứa các tập tin tạm của trình duyệt. Hai cookie đầu tiên được sử dụng để xác thực người dùng trong hệ thống (Hiểu ở đây là “số ID tài khoản”) và định danh phiên đăng nhập của khách ghé thăm (Hiểu ở đây là “số ID phiên đăng nhập”),