Đang xem thông tin cá nhân của hocnghe

hocnghe

Thông tin thành viên
  • hocnghe
  • Offline

Thống kê thành viên

Thứ 4 Tháng 2 02, 2011 2:51 am

hocnghe Tham gia

Thứ 5 Tháng 10 25, 2018 2:58 am

Lần ghé thăm trước

Chữ ký cá nhân

Niệm NBC một biến ta tiến gần tới chư Phật một bước, niệm muời biến ta tiến gần tới chu Phật mười bước. Niêm vạn vạn biến cho đến khi tâm không rời câu chú, tâm ta nằm trong tâm Phật.